Servizos de limpeza, conservación e tinguido de produtos téxtiles

Tinturerías: Dereitos sen manchas

O resgardo é a mellor garantía para o cliente que acode a unha tinturería e non queda satisfeito co servizo, polo que convén comprobar que recolle toda a información necesaria
1 Outubro de 2009
Img derechos listado 183

Tinturerías: Dereitos sen manchas

Amais de quitar manchas, as tinturerías xeran queixas, moitas queixas. Segundo o Instituto Nacional de Consumo, o sector de tintureiros rexistrou no 2007 o 59,9% das solicitudes de arbitraxe de consumo. Non é causal que unha das primeiras regulacións sobre consumidores, tras a Lei xeral de defensa e protección do ano 1984, fose a de dereitos e obrigas de usuarios de servizos de limpeza de tinturerías. Reclamacións sobre a perda de botóns, manchas que non desaparecen, roupa que encolle varios talles e prezos superiores ao orzamentado protagonizan a maioría das reclamacións. Ante elas, o resgardo é a mellor garantía. Por iso, é aconsellable que o cliente comprobe que recolle a información necesaria.

Que compensación se pode obter se a tinturería non realizou ben o seu traballo?

Sempre que se realizase un tratamento de limpeza deficiente pódese esixir un segundo tratamento sen custo engadido. Ante as perdas de roupa e danos, solicitarase unha indemnización.

Se os establecementos ofrecen indemnizacións por baixo das expectativas dos usuarios, que se pode facer?

O usuario e o prestador do servizo poderán pactar de mutuo acordo, para os efectos de indemnización, unha valoración previa da peza de roupa, de obrigada aplicación por ambas as dúas partes en caso de extravío ou estrago. Esta valoración debe constar expresamente no resgardo. Se non se asinou un pacto previo por escrito, a valoración pasaría por unha redución do prezo de compra atendendo á antigüidade da peza de roupa.

En ocasións a valoración dos danos pode ser elevada, ata o punto de sufrir danos morais. Como se pode actuar neste suposto?

Se non chega a un acordo, pódese acudir aos Tribunais. A Sentenza da Audiencia Provincial de León, do 4 de novembro do 2004, condenou a un establecemento que estragou un vestido de noiva valorado en 1.478 euros a indemnizar a clienta con 739 euros.

Cales son, daquela, os dereitos e obrigas dos usuarios?

De acordo á normativa nacional e en función das diferenzas (aínda que non son moi significativas) entre comunidades autónomas, o establecemento debe ter á disposición do público a Carta de Recomendacións ao Usuario e informar con carteis visibles aos clientes os dereitos, obrigas e responsabilidades das partes. Entre eles:

 • Deberá exhibir os prezos máximos dos servizos tipo e doutros servizos complementarios para as pezas de uso máis corrente, ou por quilogramo, cando a limpeza sexa “a peso” ou en réxime de autoservizo, ou por unidades de metro cadrado en alfombras, moquetas e teas. Os prezos incluirán todo tipo de carga ou gravame, salvo o IVE, que é optativo aínda que sempre que non se inclúa se debe especificar.
 • Co fin de lles ofrecer unha información veraz e suficiente aos consumidores, informaráselles por escrito sobre o seu dereito a efectuar ou non o pagamento anticipado do servizo, e sobre o carácter urxente que adquire o servizo sempre que o pagamento se realice por adiantado.
 • Se o cliente desexa ter información ou efectuar algunha reclamación poderase dirixir ás autoridades competentes en materia de consumo ou ás Asociacións de Consumidores.
 • O establecemento indemnizará o cliente pola perda ou estrago irreparable da peza de roupa, cunha cantidade que, de mutuo acordo, se consigne no resgardo.
 • O establecemento dispón de follas de reclamacións á disposición do cliente que o solicite.

Que debe constar no resgardo?

No momento da entrega da roupa, o establecemento debe expedir en todos os casos un resgardo que lle servirá ao cliente como documento xustificativo ante calquera posible reclamación. Este xustificante debe conter os seguintes datos:

 • Identificación da empresa (nome, domicilio e NIF ou DNI).
 • Número de orde ou referencia para identificar o servizo requirido.
 • Identificación do cliente (nome e domicilio).
 • Identificación e/ou descrición da peza de roupa para os servizos de limpeza en seco, tinguido, conservación e complementarios. Na limpeza que non se realice en seco, especificarase se o paquete é de roupa branca, de cor ou variada.
 • Servizo solicitado.
 • Prezo do servizo para cada peza e o total correspondente.
 • Data de recepción.
 • Data prevista de finalización do servizo ou entrega a domicilio.
 • Sinatura ou selo do prestador do servizo.
 • Sinatura do usuario, requisito necesario cando o documento reflicta algunha causa de exención de responsabilidade do prestador do servizo.
 • Todas as observacións que tanto o prestador do servizo como o usuario desexen especificar: cor, estado de uso da roupa, tratamento e coidado da peza ou paquete entregado.

En ocasións as tinturerías poñen obxeccións a certas manchas e tipos de roupa. Debe aceptalas o cliente?

Se o establecemento considera que o estado ou tipo de roupa corre o risco de estragarse polo tratamento solicitado, debe informar diso, desaconsellalo de ser o caso e recomendar o máis idóneo. A insistencia do usuario en contra das recomendacións do profesional daría lugar á exención de responsabilidade do establecemento por danos na roupa, máis aínda se se recolle así no resgardo. Cando a tinturería considere que as pezas corren o perigo de estragarse polo tratamento solicitado, debe aclaralo de xeito expreso no resgardo. Só así quedaría exento de responsabilidades ante calquera accidente. Como proba, o aviso verbal non sería suficiente.

As exencións de responsabilidade nos resgardos non son abusivas?

Os prestadores do servizo son responsables das perdas e danos que se orixinen en relación coa súa prestación, polo que unha cláusula xeral de exención sería abusiva. Só poderán eximirse de responsabilidade nos supostos de danos ou estragos, sempre e cando se reflictan no resgardo as observacións correspondentes a tales danos. Supostos nos que será obrigatoria a sinatura do usuario.

Unha demora en recoller as pezas de roupa obriga a indemnizar a tinturería?

Dependerá do período de tempo transcorrido. Os artigos poden retirarse do establecemento sen recarga durante un prazo máximo de tres meses, dende a data prevista de remate do servizo e/ou entrega a domicilio. A partir dese momento poderase cobrar unha cantidade en concepto de gardarroupa ou conservación, sempre que se faga constar o seu importe nun lugar visible ao público.

E se é a tinturería quen se demora en devolver a prenda?

Un atraso na entrega superior a 30 días, a partir da data prevista de entrega no resgardo, considérase perda ou extravío. É entón cando se podería realizar unha reclamación.

E se o usuario perde o resgardo?

O establecemento debe conservar copia dos resgardos entregados durante seis meses como mínimo dende a data de entrega das pezas. Se o cliente extravía o resgardo, o establecemento esixirá para a entrega da peza o seu nome completo, número de teléfono, mostra do DNI (ou outro documento acreditativo) e mais a súa sinatura sobre a copia do resgardo que quedou no establecemento.

Poden cobrar máis do especificado no resgardo?

En ningún caso se poderán cobrar cantidades superiores ás que figuren no resgardo. A non especificación no resgardo do prezo ou do tipo de servizo obrigará a facturar pola tarifa máis baixa das anunciadas. Na información visible ao público débense exhibir os prezos máximos dos servizos tipo e dos demais servizos complementarios.

Se a información é deficiente?

O usuario poderalle solicitar ao establecemento unha Folla de Reclamacións polas deficiencias e a falta de visibilidade. Unha vez cuberta (datos das partes, detalles sobre o obxecto de reclamación, etc.) debe ser asinada por ambas as dúas partes. Consta de tres copias, unha quedará en poder do establecemento e as outras dúas conservaraas o usuario, quen haberá de entregar unha delas nos Servizos de Consumo da súa Comunidade.

Consellos cando se acode á tinturería

Cando se deixa unha peza de roupa na tinturería, convén:

 • Fixar por escrito o estado e valoración que, ao seu xuízo, merece a peza (nova, seminova, usada, etc).
 • Indicar as faltas ou danos nos botóns, corchetes e outros elementos da peza.
 • Comprobar a ausencia nos petos de obxectos estraños.
 • Solicitar o resgardo coas observacións acordadas.
 • Verificar que o prezo coincide co que figura no cartel informativo.
 • Establecer, de común acordo, a valoración da peza obxecto do servizo, para os efectos de indemnización en caso de extravío ou de estrago. Hai que esixir que esta valoración conste no resgardo.

En caso de que o resultado non fose o desexado, o cliente debe ter en conta que:

 • Se a limpeza foi defectuosa, pódese esixir que a limpen de novo, sen cargo ningún.
 • Sempre que a peza sufrise algún dano, pódese esixir unha indemnización. Se as partes non chegan a un acordo é o momento de solicitar a mediación en consumo ou acudir ao sistema arbitral.