Penjadors per a WC, líquids i en pastilles

Compensen els més cars: duren molt més

1 Juny de 2004
Img analisis 2 listado

Compensen els més cars: duren molt més

/imgs/20040601/analisisb01.jpg
S’han analitzat sis penjadors per a WC, quatre en forma de gel i dos en forma de pastilla, que costen des dels 0,2 cèntims d’euros per cada ús de Pato Activo (en pastilla), fins als 0,8 cèntims de WC Net (líquid). La conclusió més destacable és que, com que la durada de les mostres és tan diferent, el preu real d’aquests productes dista molt de l’aparent: els dos penjadors aparentment més cars (Harpic pastilla, 45,85 euros/quilo i Pato pastilla, 38,21 euros/quilo) són en realitat els més econòmics (0,003 euros per ús i 0,002 euros per ús, respectivament). De la mateixa manera, dos dels més barats (WC Net, 33,33 euros/litre i Harpic líquid, 32,12 euros/litre), són els més cars (0,008 euros per ús i 0,007 euros per ús, respectivament). La millor relació qualitat-preu és Harpic en pastilla, per la seva qualitat molt satisfactòria i per ser el segon més barat. Ambipur líquid resulta una altra bona opció: és també un dels més barats i ofereix una qualitat satisfactòria.

Els penjadors de WC disminueixen l’acumulació de brutícia, eliminen la calç, aporten un aroma agradable i, en alguns casos, desinfecten i acoloreixen l’aigua de la tassa. La seva funció és dosificar de forma automàtica una substància netejadora cada vegada que estirem de la cisterna. L’ingredient principal de la seva formulació són els tensioactius (aniònics), encarregats de formar l’escuma i d’impedir que es formin les taques i que s’acumuli la calç. Per a acabar amb la calç ja acumulada s’utilitzen els fosfonats i el citrat de sodi. La fórmula es completa amb aromes i conservants.

Formats diversos

Els quatre penjadors líquids són verds, i ofereixen 55 mil.lilitres de producte, excepte Ambipur, que només en dóna 50 mil.lilitres. Quant als dos sòlids, són de 40 grams i difereixen en el color i la forma: la pastilla de Pato és verda i Harpic inclou una pastilla blanca i un gel morat perfumat. Ambipur és l’únic que no dosifica el producte en funció del nombre de descàrregues de cisterna, sinó que ofereix un flux constant de producte, per la qual cosa la seva durada és independent de la necessitat real.

En totes les proves que s’han efectuat, s’ha intentat reproduir l’ús habitual que donaria a un producte d’aquesta naturalesa una família de quatre membres: el que suposa 17 descàrregues diàries repartides de forma aleatòria. Els inodors utilitzats també són d’un model molt comú. Per a assegurar que els penjadors funcionin d’una forma òptima, s’han col.locat en la ubicació idònia: en la vora de la tassa, en la proximitat de l’arribada de l’aigua.

La quantitat i qualitat d’escuma estan directament relacionades amb la capacitat de neteja d’aquests productes. Els penjadors d’Harpic (líquid i pastilla) són els millors en aquest apartat: la seva escuma és la més voluminosa, cobreix tot el fons de l’inodor i és estable fins i tot cinc minuts després de la seva formació. Ambipur és el pitjor i no passa del “correcte”, per la poca estabilitat i el volum de l’escuma.

Qüestió d’aromes

Tan important com l’acció netejadora dels penjadors, és la capacitat que tenen per a eliminar o emmascarar la mala olor. Per a mesurar aquest paràmetre, es col.loquen els penjadors en inodors tancats en cabines hermètiques de 2 m3, a les quals s’accedeix a través d’una porta corredissa que permet olorar l’interior. Després d’un cicle de 34 descàrregues durant dos dies, vint persones qualificades van puntuar només la intensitat de l’olor, no la seva preferència per una fragància o una altra. Pato líquid és el més olorós (molt satisfactori) seguit dels dos de Harpic (satisfactori). Els experts no van detectar a penes olor en els habitacles on s’utilitzava WC Net líquid i Pato pastilla, per la qual cosa ambdues mostres van suspendre aquesta prova.

El nivell de brillantor aconseguit i el poder anticalcari es van mesurar realitzant 200 descàrregues de cisterna en un inodor que tenia en l’interior tres rajoles de ceràmica: una a cada costat del penjador i una altra en el fons de la tassa. Posteriorment, es van comparar aquestes rajoles amb altres de situades en un inodor que servia com a referència i que no tenia penjador. Cap mostra no va superar el test de brillantor, ja que en tots els casos es va perdre part de la brillantor inicial. Ambipur, Harpic i WC Net líquids i Pato pastilla van ser els que, sense passar del ‘correcte’, van deixar les rajoles menys ‘apagades’. Al contrari, tots ofereixen un significatiu efecte anticalç si es comparen amb les rajoles en què no es va abocar cap producte. Els més eficaços són Harpic i Ambipur líquids.

La importància de la durada

Per mesurar la durada de cada producte se’ls va sotmetre a una prova de 17 descàrregues de cisterna diàries repartides en intervals irregulars (és a dir, la mitjana per a una família de quatre membres) fins a esgotar-ne el contingut. L’assaig es repeteix, almenys, dues vegades per a evitar desviacions puntuals en els resultats. Pato en pastilles és el que més dura, amb 641 descàrregues (38 dies), una dada molt superior a les 450 descàrregues que indica el seu etiquetatge. Harpic en pastilles i Ambipur líquid són els següents amb 554 descàrregues (33 dies) i 535 descàrregues (32 dies), respectivament. Harpic líquid (252 descàrregues) i WC Net líquid (221 descàrregues) són, amb molta diferència, els que menys duren. El cas de Harpic líquid és, fins i tot, més greu perquè no només falla en aquesta prova per la seva durada molt menor, sinó que en l’etiquetatge afirma que aguanta el doble del que realment dura.

A l’hora de definir la qualitat global de cada mostra, no es van tenir en compte tots els elements de la mateixa manera, sinó que es va atorgar més importància a la quantitat i la persistència de l’escuma (30% de la nota final) i a la intensitat d’olor del producte (un altre 30% de la nota). També es va considerar essencial la durada del producte (el 25% de la nota final), mentre que tant la prova de brillantor (10% de la nota final) com l’efecte anticalç (un altre 10%) van tindre una presència més discreta en la ponderació.

Els penjadors de millor qualitat segons aquest barem són Harpic pastilla i Pato líquid, els dos “molt bé”. El punt dèbil en ambdues mostres és l’escàs poder abrillantador, però ambdues destaquen per l’escuma formada i per la durada d’ús en el cas de Harpic i per la intensitat de la fragància de Pato líquid. Pato pastilla i Harpic i Ambipur líquids aconsegueixen el “bé”, mentre que WC Net no passa de l'”acceptable”, per l’olor que fa, a penes perceptible i per ser el que menys dura dels sis penjadors.

Els sis penjadors per a WC han demostrat que són eficaços a l’hora d’evitar la sedimentació de calç. Aquest paràmetre és especialment important en llocs on l’aigua és massa dura (amb major proporció de calç), ja que la calç és un dels enemics principals de les aixetes i dels diferents aparells que integren els banys. No només és difícil eliminar-la del tot i aconseguir que les superfícies tornin a tenir l’aspecte original, sinó que pot provocar obstruccions amb el perjudici econòmic consegüent.

Si la calç s’ha dipositat a l’exterior de l’aixeta, es pot eliminar embolicant les àrees que es volen netejar durant tota una nit amb paper higiènic o benes mullades amb essència de vinagre. L’endemà, n’hi haurà prou de rentar-les amb aigua abundant. Si la calç ja hi ha provocat una obstrucció, s’ha de desmuntar la instal.lació, col.locar la zona calcificada en remulla amb una barreja d’aigua forta i aigua normal que s’ha de deixar actuar durant dues o tres hores. És molt important esbandir-ho bé per a evitar que es quedi cap resta d’aigua forta. Si el problema de calç és greu, es pot optar per instal.lar un filtre en l’entrada d’aigua de l’habitatge que eliminarà el problema de soca-rel.

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

 • S’han analitzat sis penjadors de WC, dos en pastilles i quatre en gel, que eviten l’acumulació de brutícia, eliminen la calç i perfumen l’inodor. El preu aparent i el real són molt diferents: els dos més barats resulten els més cars per cada ús, i viceversa. Tenint només en compte el preu per ús, el més barat és Pato pastilles (0,2 cèntims d’euro per descàrrega), i el més car WC Net (0,8 cèntims d’euro).
 • Pato en pastilles destaca per ser de major durada (641 descàrregues de cisterna), mentre que Harpic i WC Net, líquids només aguanten 252 i 221 descàrregues, respectivament. A més, Harpic líquid afirma en l’etiquetatge que dura el doble del que realment aguanta.
 • WC Net líquid i Pato pastilles suspenen la prova d’intensitat d’olor (el seu efecte no es percep). Cap mostra no va obtenir uns resultats excel.lents en la prova de brillantor, i Pato líquid i Harpic la van suspendre.
 • Atenent la qualitat global del producte es poden distingir diverses classificacions: “molt bé” obtingut per Pato líquid i Harpic en pastilles; “bé” on se situen Harpic i Ambipur, els dos líquids, i Pato en pastilles; i, finalment, el “correcte” atorgat al penjador líquid WC Net.
 • La millor relació qualitat-preu és WC Harpic en pastilla, per ser un dels més barats (0,3 cèntims d’euro per ús) i oferir la major qualitat ( “molt bé”). Ambipur líquid és una altra bona opció, amb una qualitat “satisfactòria” i també un cost baix. Pato en pastilles és el més econòmic i durador, però no s’ha considerat una bona opció per suspendre un criteri tan essencial com la prova d’intensitat de la fragància.
Marca Denomi- nació HARPIC 2 in 1 AMBIPUR Flush perfume y limpieza PATO Triple action PATO Activo WC NET Hygiene & perfum HARPIC Limpiactivo líquido
Estat físic Pastilla blanca +gel morat perfumat Líquid verd perfumat Líquid verd perfumat Pastilla verda perfumada Líquid verd perfumat Líquid verd perfumat
Aroma Lavanda Bosc Verd fresc Verd pi Bosc Pi
Format 40 g 50 ml 55 ml 40 g 55 ml 55 ml
Preu (euros/quilo o euros/litre) 45,85 32,07 32,03 38,21 33,33 32,12
Preu (cèntims d’euro / descàrrega)1 0,3 0,3 0,4 0,2 0,8 0,7
Resultats de l’ús
Valoració de l’escuma 2 Molt satis- factori Correcte Molt satis- factori Molt satis- factori Satis- factori Molt satis- factori
Intensitat d’olor 3 Satis- factori Correcte Molt satis- factori Insuficient Insuficient Satis- factori
Poder abrillantador 4 Insuficient Correcte Insuficient Correcte Correcte Correcte
Eficàcia anticalcària 5 Satis- factori Molt satis- factori Correcte Satis- factori Satis- factori Molt satis- factori
Durada d’ús (nre. de descàrregues) 6 554 535 476 641 221 252
Qualitat global Molt bé Molt bé Acceptable

1. Preu (cèntims d’euro / descàrrega): reflecteix el preu de producte per descàrrega d’aigua de la cisterna. S’ha calculat per a poder comparar el cost dels sis productes entre si.

2. Valoració de l’escuma: reflecteix tant la quantitat d’escuma formada com la persistència d’aquesta sobre l’aigua.

3. Intensitat d’olor: reflecteix la intensitat d’olor emesa per cada producte en un recinte hermètic de 2 m3.

4. Poder abrillantador: reflecteix la capacitat d’abrillantar el material de l’inodor.

5. Eficàcia anticalcària: reflecteix la capacitat d’evitar les deposicions de calç en les parets de l’inodor.

6. Durada d’ús: reflecteix el nombre de descàrregues d’aigua que es poden fer amb cada unitat de producte durant tota la seva vida útil.

Un per un

Un per un, sis penjadors de WC

HARPIC 2 in 1

 • /imgs/20040601/harpic.jpg Penjador WC pastilla
 • 0,3 cèntims d’euro/descàrrega d’aigua
 • Qualitat global: molt bé
 • La millor relació qualitat-preu. El preu per quilo més car (45,85 euros), però un dels més barats per ús (0,003 euros). Aroma d’espígol. Inclou un bloc sòlid (el que neteja) i un dispositiu separat amb un gel (el que perfuma). La segona durada més llarga (554 descàrregues de cisterna). Satisfactòria acció anticalcària. Capacitat de neteja (escuma) “molt satisfactòria”. Poder abrillantador insuficient.

AMBIPUR flush perfume y limpieza

 • /imgs/20040601/ambipur.jpg Penjador WC líquid
 • 0,3 cèntims d’euro/descàrrega d’aigua
 • Qualitat global: bé
 • Una altra bona opció. Aroma de bosc. Sistema de difusió automàtic i continu, per la qual cosa la seva durada no depèn de la quantitat de descàrregues de cisterna. La tercera durada més llarga (535 descàrregues de cisterna). Acció anticalcària molt satisfactòria.

PATO triple action

 • /imgs/20040601/pato.jpg Penjador WC líquid
 • 0,4 cèntims d’euro/descàrrega d’aigua
 • Qualitat global: molt bé
 • Aroma de verd fresc. Durada mitjana (476 descàrregues de cisterna). Intensitat d’olor i capacitat de neteja (escuma) molt satisfactòria. La pitjor, encara que correcta, capacitat anticalcària. Poder abrillantador insuficient.

PATO activo

 • /imgs/20040601/pato2.jpg Penjador WC pastilla
 • 0,2 cèntims d’euro/descàrrega d’aigua, el més econòmic
 • Qualitat global: bé
 • El preu per quilo més car (38,21 euros), però un dels més barats per ús (0,002 euros). Aroma de pi verd. La màxima durada (641 descàrregues de cisterna). Capacitat de neteja (escuma) molt satisfactòria. Acció anticalcària satisfactòria. Intensitat d’olor insuficient.

WC NET hygiene & perfum

 • /imgs/20040601/wc.jpg Penjador WC líquid
 • 0,8 cèntims d’euro/descàrrega d’aigua, el més car
 • Qualitat global: acceptable, la més modesta
 • Un dels preus per litre més barats (33,33 euros), però el més car per cada ús (0,008 euros). Aroma de bosc. Acció anticalcària satisfactòria. La menor durada d’ús (221 descàrregues de cisterna). Intensitat d’olor insuficient.

HARPIC limpi-activo líquido

 • /imgs/20040601/harpic2.jpg Penjador WC líquid
 • 0,7 cèntims d’euro/descàrrega d’aigua, el segon més car
 • Qualitat global: bé
 • Un dels preus per litre més barats (32,12 euros), però el segon més car per cada ús (0,007 euros). Aroma de pi. La segona menor duració d’ús (252 descàrregues de cisterna) mentre que l’etiquetatge indica que dura el doble. Capacitat de neteja (escuma) i eficàcia anticalcària molt satisfactòria.