Estudiar a distància

Sense moure's de casa i aprofitant cada segon

1 Febrer de 2000

Un títol universitari, un doctorat, el graduat escolar, un màster en medi ambient, un curs de guitarra, o de perruqueria, o d’energia eòlica, per ser zelador d’un hospital… Tot això, i molt més, es pot aprendre sense sortir de casa, i fins i tot compaginant-ho amb altres activitats. N’hi ha prou amb un telèfon, unes hores de dedicació diària i molta, molta disciplina. Sovint es requereix també un ordinador i uns coneixements mínims d’informàtica com a usuari.

Sense moure's de casa i aprofitant cada segon

/imgs/20000201/informe01.jpg
El temps és un bé escàs i els moviments, la logística necessària per accedir convencionalment als continguts acadèmics, es perceben cada dia més com un «lladre de temps». És a dir, com un greu inconvenient. No és casualitat la tendència incipient de moltes professions al teletreball, a no comparèixer diàriament a l’oficina i a realitzar les obligacions laborals des de la pròpia casa de l’empleat o directiu o des de punts informàtics habilitats ex professo i allunyats de l’empresa, però sempre propers al domicili del treballador. Es tracta d’aprofitar el temps. En el nostre cas, estem parlant de la teleformació o teleeducació. Des que va sortir a la llum a Berlín fa ja més d’un segle, el 1851, l’ensenyament a distància ha viscut una evolució permanent que, amb el pas dels anys, ha anat incorporant al material didàctic tradicional els últims avenços tecnològics -fax, videoconferència, correu electrònic, CD-ROM, Internet, etc.- per facilitar l’aprenentatge de l’alumne i encaminats sempre a compensar l’absència física i l’escassa disponibilitat del professor. Donen bona mostra de la importància i els avenços de l’educació a distància les prop de 1.500 institucions repartides per tot el món que imparteixen els seus cursos a trenta milions d’estudiants que segueixen la seva formació a través de l’educació a distància. I, no podia ser d’altra manera, s’ha convertit en un negoci en el qual diverses empreses especialitzades competeixen pel favor dels clients.

En el nostre país, l’ensenyament a distància fins i tot no ha complert cent anys (el primer centre es va crear el 1903) i, amb un grau de maduresa aparentment notable, assoleix ja tots els nivells educatius, inclosa la universitat. El nombre d’estudiants ha anat creixent imparablement i avui més de 800.000 persones estudien a distància a Espanya. La major part d’aquestes persones, prop del 82 %, ho fa en algun dels més de vuitanta centres privats adscrits a l’Associació Nacional de Centres d’Ensenyament a Distància (ANCED). L’oferta de cursos impartits per entitats de titularitat pública i privada és àmplia i variada -hi ha prop de mil programes diferents, segons diverses fonts consultades per Consumer-, i el preu dels cursos oscil·la entre la gratuïtat i el milió de pessetes, depenent de característiques molt diverses, però fonamentalment de la titularitat del centre (privat o públic) i del tipus de curs, de la durada d’aquest i dels recursos didàctics que s’ofereixen a l’alumne. Amb una edat mitjana que se situa entre els divuit i els trenta-cinc anys, els perfils dels estudiants varien molt: des del que necessita formar-se per a una feina o reciclar-se per adequar-se a les necessitats de la seva empresa o per promocionar, fins al que vol aprofundir en un hobby determinat, com la fotografia o la pintura, o el qui té simplement inquietuds culturals i busca, per exemple, cultivar-se més en temes d’arqueologia o perfeccionar els seus coneixements sobre història de l’art contemporani. Ara bé, gairebé tots aquests estudiants a distància comparteixen una circumstància: la impossibilitat de cursar estudis presencials de format convencional compareixent a les aules, i això a causa fonamentalment d’imperioses raons de feina, de residència o similars.

El títol, millor oficial i si no, homologat

El títol, millor oficial i si no, homologat L’ensenyament a distància que depèn del Ministeri d’Educació -preuniversitari (en procés d’extinció), universitari i d’idiomes- és reglat, condueix a un títol oficial equivalent al que s’obté en l’ensenyament presencial tradicional. Com se sap, no passa el mateix amb la immensa majoria de les titulacions expedides pels centres educatius privats que operen a distància, malgrat que alguns d’aquests insinuen que els títols que emeten estan homologats. Això no és cert, ja que la formació que donen és exclusivament ocupacional perquè està dirigida a un lloc de treball en concret. Aquesta (està homologat el títol per les autoritats educatives?) és una qüestió que l’usuari ha de concretar amb la màxima precisió quan va a un centre privat d’educació, sigui a distància o sigui presencial. Cada alumne concedeix a aquesta homologació el seu propi valor, però un títol homologat té normalment més categoria en el mercat de treball que un que no ho està. No obstant això, amb títol homologat o no, la qualitat de l’ensenyament privat a distància sembla assegurada relativament, ja que els centres han de comptar amb professors titulats i afrontar supervisions periòdiques per part d’una comissió de qualitat acadèmica que controla l’Administració.

Universitaris sense aules

Creada el 1972, la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) imparteix ensenyament universitari a prop de 150.000 alumnes que no poden anar a les aules tradicionals per raons de feina, de residència o altres. L’estructura i l’organització general de la UNED són idèntiques a les de la resta de les universitats públiques espanyoles i les titulacions que concedeix tenen la mateixa validesa que les de qualsevol altra universitat de l’Estat. No obstant això i a causa del seu caràcter, té algunes peculiaritats, tant pel que fa a l’àmbit nacional i la seva implantació internacional com a la metodologia. El sistema d’ensenyament és de caràcter multimèdia i inclou material escrit i audiovisual, suport informàtic i altres recursos tecnològics. Al llarg del curs es combinen les proves d’avaluació a distància i els exàmens presencials que tenen lloc en les convocatòries i dates que es determinin en cada cas. A fi de facilitar la relació entre la universitat i els alumnes, i atès l’àmbit estatal de l’organisme docent esmentat, la UNED disposa d’una xarxa de gairebé seixanta centres associats a tota Espanya, cobertura que permet als alumnes assistir a tutories, utilitzar els serveis de biblioteca i mediateca, adquirir material didàctic, fer les proves d’avaluació a distància i les pràctiques i corregir exercicis. Però l’oferta universitària no es limita només a les llicenciatures i diplomatures impartides per la UNED. Altres universitats espanyoles també faciliten l’accés a la formació acadèmica a través de la teleformació. Segons apunten els més proclius a les noves tecnologies, el futur de l’ensenyament a distància són les aules virtuals, que utilitzen totes les possibilitats d’Internet tant per a la transmissió de continguts com per a la comunicació entre alumnes i entre aquests i els professors. Entre altres, la Universitat Politècnica de Catalunya ofereix cursos per Internet -Creació de Models de Simulació en Gestió d’Empreses, Creació de Models d’Ecologia i Medi Ambient- en els quals l’alumne és tutoritzat de forma molt personal en el domini del programari (programes informàtics) de modelatge i simulació.

Cursos a distància
 • UNED
  • Cursos: Dret, Física, Químiques, Matemàtiques, Ciències Polítiques, Sociologia, Informàtica de Sistemes, Informàtica de Gestió, Econòmiques i Empresarials, Psicologia, Filologia, etc. Màsters, doctorats, educació permanent.
  • Titulació: títol oficial segons els estudis (diplomatura, llicenciatura, màster, etc.). Material didàctic: documentació escrita i audiovisual. La comunicació amb els tutors es fa per mitjà del telèfon o de l’ordinador.
  • Durada: la mateixa que en els estudis universitaris presencials.
  • Preu:
 • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
  • Cursos: Creació de Models de Simulació en Gestió d’Empreses, Creació de Models en Ecologia i Medi Ambient, Estudi del Comportament Humà amb Models de Simulació.
  • Titulació: diploma oficial d’especialització de la UPC. Material didàctic: documentació escrita, CD-ROM, programari de simulació Vensim PLE 3.2. La comunicació amb els tutors es fa a través del telèfon o per correu electrònic.
  • Durada: 30 hores/curs. Preu: 30.000 ptes./curs.
 • Institut Europeu de Salut i Benestar Social (IE)
  • Cursos: màster en Protocol i Relacions Institucionals, màster en Economia de la Salut i Gestió Sanitària, màster en Gestió del Medi Ambient i Ecoauditories, màster en Gestió de la Qualitat, màster en Gestió de la Prevenció a l’Empresa, Programa de Formació d’Auditors, Directors, Tècnics i Delegats de Prevenció de Riscos Laborals, etc.
  • Titulació: diploma de l’IE.
  • Material didàctic: documentació escrita, casos pràctics, proves d’autoavaluació. La comunicació amb els tutors es fa a través de telèfon, correu postal, fax o Internet.
  • Durada: entre 30 i 600 hores, segons el curs. Preu: entre 28.000 i 685.000 ptes./curs.
 • IUSC. Centre d’Estudis Superiors
  • Cursos: cursos d’extensió universitària: Gestió Mediambiental, Gestió de Recursos Forestals, Dietètica i Nutrició Humana, Gestió i Processament de Residus, màster en Gestió Mediambiental i Auditories, màster en Gestió i Conservació de la Naturalesa, etc.
  • Titulació: diploma de l’IUSC i/o diploma atorgat per la Universitat de Cadis. Material didàctic: documentació escrita, casos pràctics. La comunicació amb els tutors es fa a través de telèfon, correu postal, fax o Internet.
  • Durada: entre 100 i 600 hores, segons el curs. Preu: entre 148.000 i 359.000 ptes./curs.
 • Centre ETAF
  • Cursos: auxiliar d’infermeria, cambrer, manipulador d’aliments, cuiner, ajudant de cuina, tècnic en educació infantil, arxius i biblioteques, etc.
  • Titulació: diploma acreditatiu.Material didàctic: documentació escrita, audiovisual, informàtica, multimèdia, etc. La comunicació amb els tutors es fa a través de telèfon, correu postal, fax o Internet.
  • Durada: no han facilitat informació. Preu: no han facilitat informació.
 • CEAC
  • Cursos: auxiliar administratiu, Direcció Financera i Comptable, Tributació i Assessoria Fiscal, Gestió Hotelera, analista programador, guitarra, fotografia, tall i confecció, perruqueria, estètica, etc.
  • Titulació: diploma acreditatiu. Material didàctic: documentació escrita, audiovisual, informàtica, casos pràctics… La comunicació amb els tutors es fa a través de telèfon, correu postal, fax o Internet.
  • Durada: no han facilitat informació. Preu: no han facilitat informació.
 • CCC
  • Cursos: decoració, restauració, administratiu, assessor fiscal, fotografia, dibuix, guitarra, tall i confecció, auxiliar administratiu, fontaneria, etc.
  • Titulació: diploma acreditatiu. Material didàctic: documentació escrita, audiovisual, informàtica, casos pràctics, etc. La comunicació amb els tutors es fa a través de telèfon, correu postal, fax o Internet.
  • Durada: fins a tres anys. Preu: una mitjana de 150.000 ptes.
 • Altres Cursos a distància
  • Curs de Consultoria Mediambiental
   • Centre: Institut d’Estudis Mediambientals
   • Durada: 500 hores
   • Preu: 286.115 ptes.
  • Curs de Creació, Cine, Vídeo i TV
   • Centre: Institut de Cine, Vídeo i Televisió, SA
   • Durada: 540 hores
   • Preu: 334.000 ptes.
  • Màster en Gestió Cultural
   • Centre: Universitat de Barcelona
   • Durada: dos anys
   • Preu: 325.000 ptes. per curs acadèmic
  • Curs de Nutrició i Dietètica Aplicada
   • Centre: Institut de Dietètica i Nutrició, SA
   • Durada: 530 hores
   • Preu: 277.500 ptes.

Avantatges - Inconvenients

Avantatges - Inconvenients

Avantatges

 • L’alumne té més autonomia i gestiona molt millor el seu temps.
 • És una formació complementària de qualsevol altra activitat acadèmica, domèstica o professional.
 • S’aprèn còmodament des de casa.
 • És un mitjà dinàmic i ràpid per aconseguir professionalitzar-se en una àrea concreta.
 • Aules virtuals
  • Facilitat de configuració i ús.
  • Eines integrades (correu, fòrums, xats, etc.).
  • Integració a Internet.
  • Maneig amb només un programa: el navegador.
  • Facilitat d’actualització de continguts i de relació amb els professors.

Inconvenients

 • L’escàs contacte amb el professor (a través del telèfon, el fax o l’ordinador) pot deixar molts dubtes a l’aire o desmotivar l’alumne.
 • La majoria són cursos eminentment teòrics i, potser, de massa curta durada.
 • No hi ha un seguiment continuat de l’alumne, per la qual cosa no se sap mai si s’ha aprofitat realment el curs o no.
 • Exigeix molta autodisciplina i regularitat. Un 50 % dels alumnes a distància abandonen els estudis sense acabar-los.
 • És habitual que els cursos a distància siguin més cars que els presencials.
 • Els cursos impartits per centres privats no són oficials i molts dels títols que expedeixen no estan homologats pel Ministeri d’Educació.
 • Els cursos a distància encara no tenen el prestigi social ni acadèmic dels cursos presencials tradicionals. A l’efecte del currículum, normalment no són tan valorats.
 • Aules virtuals

  • Cost elevat de disseny i implantació.
  • Despesa telefònica més gran, ja que és necessari treballar on line.