Un llogater, legitimat per efectuar obres en el seu habitatge arrendat