Analitzats 4 tampons i 4 compreses

Compreses o tampons: qüestió de gusts, que no d'eficàcia

Exceptuant els que són 100% de cotó, inferiors en qualitat, tant les compreses com els tampons compleixen la funció que tenen assignada. Els tampons es prefereixen compactes, petits i amb aplicador de plàstic
1 Novembre de 2009
Img analisis

Compreses o tampons: qüestió de gusts, que no d'eficàcia

/imgs/20091101/analisis2-1.jpg
S’han analitzat quatre compreses (Evax Fina y Segura, Evax, Ausonia i Silvercare) i quatre tampons (Tampax Compak, Tampax, O.B i Silvercare) per a un fluix “normal”, “moderat” o “regular”. En les compreses, només Evax Fina y Segura era “sense ales”, les altres tres eren “amb ales”; d’altra banda, tres envasos contenien 16 compreses i l’altre, Silvercare, només 10 unitats. Entre els tampons hi havia diferències en el format (l’envàs tenia des de 16 unitats fins a 40) i en el preu, ja que anaven des dels 12,3 cèntims d’euro la unitat (Tampax) fins als 19,8 cèntims (Tampax Compak). Els dos productes Silvercare són diferents dels altres perquè estan composts exclusivament de cotó. La resta de tampons es fabriquen amb fibres de viscosa o amb barreja de viscosa i cotó; i, excepte Silvercare, les compreses fan servir cel·lulosa barrejada amb SAP, un polímer superabsorbent. Aquesta diferència no és banal, està darrere dels resultats inferiors de Silvercare. Els preus de les compreses van diferir molt, sobretot pels 29,5 cèntims de cada Silvercare, ja que en les altres tres el preu va ser més semblant: des dels 12,2 cèntims d’Evax Fina y Segura fins al voltant dels 15 cèntims per unitat d’Evax i Ausonia. Els tampons no són en general més cars que les compreses, però tampoc a l’inrevés. Per tant, el criteri per inclinar-se per un tipus de producte o per un altre no és el preu. Però tampoc ho és l’eficàcia.

Així ho demostra aquesta comparativa, que permet concloure que el que fa decantar les usuàries per tampons o per compreses (encara que no poques combinen l’ús dels dos productes) pertany a l’àmbit subjectiu, les preferències personals. S’ha comprovat que tant les compreses com els tampons estan ben fabricats i etiquetats, que resulten segurs i que el seu disseny, la composició, l’absorció i, en general, l’eficàcia són satisfactoris. Amb una excepció: els dos productes Silvercare (els únics 100% de cotó), que van oferir resultats inferiors, particularment la compresa, que absorbeix la tercera part de les altres. Silvercare declara “cotó ecològic certificat, sense perfums, lliure de clor i dioxines, sense viscosa, biodegradable i hipoal·lergogen”. Amb aquestes al·legacions sembla indicar que els seus productes són més ecològics, naturals o saludables, però CONSUMER EROSKI considera que no pot assegurar-se que el cotó sigui més compassiu que la cel·lulosa amb el medi ambient ni amb la pell. Els productes Silvercare, això sí, poden ser útils per a les usuàries amb intolerància als materials que fan servir les altres marques.

La prova d’ús va revelar una clara preferència pels tampons compactes, petits i amb aplicador de plàstic, com ara Tampax Compak. En la prova de compreses, les usuàries van coincidir en la qualitat inferior de Silvercare, mentre que les altres es van valorar de forma semblant. L’anàlisi va confirmar que (en contra del que s’ha especulat) els tampons no contenen dioxines. Es va comprovar que la qualitat microbiològica de tres era correcta, però la de Silvercare va ser “millorable”: encara que els microorganismes no eren patògens, la seva quantitat era superior al que aquesta revista entén com a admissible (no hi ha normativa al respecte).

La millor relació qualitat-preu dels tampons és Tampax Compak, encara que siguin els més cars; i entre les compreses, Evax Fina y Segura, les més barates i petites, i ben valorades per les usuàries en la prova pràctica.

Compreses i tampons: els materials

Per la seva estructura i els seus materials, les compreses són semblants als bolquers per a nadons, mentre que els tampons tenen forma de cilindre i són de fibres premsades de raió (viscosa) o cotó. Les compreses més venudes tenen un nucli de cel·lulosa (airlaid) barrejada amb SAP (polímer superabsorbent) que quan es mulla adopta la forma de gel i no deixa passar el líquid encara que es pressioni la compresa. La capa en contacte amb la pell és d’un teixit sintètic que fa que el líquid passi cap al nucli. Així, no penetra en les fibres sintètiques, amb la qual cosa s’aconsegueix que la pell de la usuària es mantingui seca. Els tampons són preferentment de fibres com la viscosa. Els petits són més preferits per les usuàries i redueixen costs de producció i impactes mediambientals. La cel·lulosa és, juntament amb el SAP, l’absorbent més usat en les compreses. El raió o viscosa dels tampons s’obté de la cel·lulosa, però també es pot utilitzar només cotó tant en compreses com en tampons; així ho fa Silvercare.

El SAP o polímer superabsorbent és un dels materials més absorbents que es coneix, ja que reté 800 vegades el seu pes en líquid, fet que explica el seu ús en compreses; no s’utilitza SAP en els tampons perquè uns nivells d’absorció tan elevats es vinculen (només en tampons) a la síndrome de xoc tòxic, malaltia molt infreqüent que pot ser mortal. Els fabricants, que van deixar de produir-los amb SAP, van acordar que els seus envasos informarien sobre aquesta síndrome; les quatre mostres, en efecte, incloïen aquestes advertències. El material de Tampax Compak i O.B. és viscosa (raió); Tampax barreja viscosa i cotó; i Silvercare usa només cotó.

Tampons

Si bé algunes usuàries prefereixen tampons sense aplicador, són les que menys. El més comú és que valorin que disposa d’un aplicador (pot ser de plàstic i de cartró) que en faciliti la inserció. El de plàstic no es fa malbé si es mulla, per la qual cosa fa més fàcil la introducció del tampó quan la usuària es troba, per exemple, a la platja o a la piscina. Els quatre estudiats són tampons per a fluixos intermedis, i quan el producte oferia dos nivells d’absorció per a fluixos moderats es va escollir el de capacitat inferior. Tres dels quatre recomanen per a fluixos moderats-lleugers un nivell d’absorció de dues gotes (de 6 a 9 grams), i O.B. és l’únic que en suggereix un de tres gotes (de 9 a 12 grams). Els quatre absorbeixen més que suficient, per la qual cosa compleixen la seva funció principal. El de més absorció era O.B., però no constitueix una virtut en si mateix, perquè el millor tampó és el que, amb la menor capacitat d’absorció, satisfà les necessitats de la seva usuària. Hi va destacar O.B., amb un coeficient d’absorció de 4,9 grams per cada gram de tampó. No obstant això, el tampó més petit és Tampax Compak, que mesura 44 mm de llarg quan els altres arriben als 47, 48 i 50 mm; i només 10 mm de diàmetre, quan els altres fan 13 mm. El tampó ideal absorbiria tot el fluix sense quasi deformar-se, però en el món real tots augmenten de mida. Tampax Compak va ser el tampó en què el diàmetre va créixer més: va augmentar un 117%, mentre que Tampax, amb un 28%, a penes va incrementar. En longitud, va tornar a ser Tampax Compak el que més creixia (44%); i, en l’altre extrem, el d’O.B. (3%) gairebé no es va allargar.

Un altre element que calia examinar era el cordó, ja que el trencament pot convertir en desagradable l’experiència de treure’s el tampó. Es va comprovar que els quatre tenien cordons fins i tot més resistents del que és necessari.

Tampons amb dioxines, una llegenda

El doble rumor, nascut fa anys, que els tampons podrien tenir dioxines (composts tòxics amb possibles efectes nocius, cancerígens i sobre la reproducció) i que els fabricants podrien utilitzar asbests per promoure el sagnat menstrual i augmentar així el seu negoci, va adquirir rellevància en alguns mitjans de comunicació dels EUA. Tanta, que la FDA (Food and Drug Administration) va haver d’emetre un document en què assegurava que en la producció de tampons no s’utilitzen asbests i advertia que el seu ús seria un delicte. La FDA va comunicar també que havia treballat amb els productors de cel·lulosa per desenvolupar mètodes de blanqueig que no generessin dioxines.

CONSUMER EROSKI, després de l’anàlisi, pot afirmar que la concentració de dioxines en els quatre tampons és insignificant, i molt inferior a les 0,75 parts per trilió,el màxim més exigent per a productes alimentaris.

Les compreses

Es considera que una compresa ideal ha de ser petita i fina, però en la prova d’ús no es van anotar preferències per Evax Fina y Segura, la més curta i estreta de les quatre comparades. Si bé la majoria ja són prou fines: les noves fibres i els nous materials superabsorbents han fet que les grosses compreses de cel·lulosa hagin passat a la història. Silvercare, la més grossa (2,8 mm), va ser l’única criticada pel gruix en la prova d’ús.

D’altra banda, com més gran sigui la superfície adhesiva, amb més fermesa s’unirà la compresa a les calcetes per impedir que es mogui. En tres de les quatre, aquesta superfície va ser de 64 a 79 cm2, mentre que en Silvercare era de només 27 cm2. Aquesta compresa va ser l’única qualificada malament en “subjecció a les calcetes”. També valoren les usuàries que la capa superficial, que entra en contacte amb la pell, sigui suau. En totes menys Silvercare aquesta capa era de plàstic. En la prova d’ús, Silvercare va ser l’única amb mala nota en “suavitat de superfície”.

L’eficàcia d’una compresa es mesura atenent el seu comportament en tres fronts: fuites, retorn i retenció. Es van utilitzar maniquins que van ser col·locats en posició asseguda i dempeus, per alliberar a continuació 12 grams d’una solució que simula el fluix menstrual i determinar el grau d’eficàcia d’absorció. Evax, Evax Fina y Segura i Ausonia van absorbir els 12 grams de fluix sense que s’escapés res en cap posició, però amb Silvercare es van filtrar 1,6 grams en posició dempeus i 1,5 grams en posició asseguda.

Una compresa eficient haurà de, també una vegada absorbit el fluix, retenir-lo al seu interior per impedir-ne la sortida i mantenir seca la pell que es troba en contacte amb la compresa. A Evax, Evax Fina y Segura i Ausonia, el retorn de fluix cap a la superfície a penes suposava 1 d’aquests 12 grams (resultat satisfactori), però en Silvercare representava 7,5 grams, fet que revela que no pot retenir el líquid a l’interior de la compresa. Aquest retorn era superior quan la compresa s’utilitzava en posició asseguda.

Finalment, com més gran sigui el fluix retingut, més segura serà la compresa i hi haurà menys risc de sortida del fluix; per exemple, quan es doblega per llençar-la. Evax, Evax Fina y Segura i Ausonia retenien 6-7 grams, mentre que Silvercare només podia fer-ho 2,3 grams. En la prova d’ús, Silvercare va ser l’única deficient en “protecció durant l’ús”.

El que van dir les usuàries i taula comparativa

El que van dir les usuàries

/imgs/20091101/analisis2-2.jpg
Un panell de 30 consumidores van provar els vuit tampons i compreses. El tampó més ben valorat va ser, amb diferència, Tampax Compak (7,3 punts) i els pitjors, O.B. i Silvercare, amb poc més de 5 punts, mentre que Tampax va aconseguir 5,9 punts. Tampax Compak i Tampax van destacar com els més còmodes d’usar, i van resultar més còmodes de treure que O.B.

En la prova d’ús de compreses, van destacar Evax (7,8 punts) i Ausonia (7,6 punts); Silvercare (4,6 punts) va ser el pitjor, amb resultats inferiors en gairebé tots els paràmetres. Evax Fina y Segura va quedar en posició intermèdia i va aconseguir 6,9 punts.

Tampons
Marca TAMPAX TAMPAX COMPAK O.B. SILVERCARE
Format i preu
Unitats 40 20 32 16
Preu (cèntims d’euro/unitat) 12,3 19,8 16,2 18,4
Disseny del producte
Longitud (mm) 48 44 50 47
Diàmetre (mm) 13 10 13 13
Longitud del cordó (mm) 131 110 135 122
Aplicador De cartró De plàstic No té aplicador De cartró
Composició de la fibra Cotó + Viscosa Viscosa Viscosa Cotó
Eficàcia mesurada al laboratori
Nivell d’absorció declarat Regular Dues gotes 6-9 g Regular Dues gotes 6-9 g Normal Tres gotes 9-12 g Regular 6-9 g
Absorció real (g) 6,7 6,9 11,2 7,4
Coeficient d’absorció (g/g) 2,9 3,3 4,9 2,9
Deformació del tampó en diàmetre (%) 28 117 59 62
Deformació del tampó en longitud (%) 31 44 3 24
Resistència al trencament del cordó (en Newtons) 52 59 70 78
Estat microbiològic 1 Correcte Correcte Correcte Millorable
Dioxines 2 Insignificant Insignificant Insignificant Insignificant
QUALITAT GLOBAL, mesurada al laboratori Molt Bé Regular
PROVA PRÀCTICA amb usuàries 5,9 7,3 5,1 5,3

1. Estat microbiològic: No hi ha normativa que especifiqui un límit màxim de microorganismes per a aquest tipus de productes, però la quantitat de microorganismes trobada a Silvercare era superior al que CONSUMER EROSKI entén admissible, si bé els microorganisme trobats no causen malalties, no són patògens.

2. Dioxines: Les dioxines són un conjunt de compostos químics tòxics, de totes totes indesitjables en aquest producte, i relacionats amb el càncer i altres malalties. Les quantitats trobades són ínfimes i irrellevants. Circulen per Internet informacions no contrastades científicament que asseguren que els tampons podrien contenir dioxines que posarien en risc la salut de les usuàries. Aquesta anàlisi desmenteix aquest suposat contingut de dioxines.

Compreses
Marca EVAX FINA Y SEGURA EVAX AUSONIA SILVERCARE
Format i preu Sense ales Amb ales Amb ales Amb ales
Unitats 16 16 16 10
Preu (cèntims d’euro/unitat) 12,2 15 15,3 29,5
Disseny del producte
Longitud (mm) 219 238 239 237
Amplada (mm) 95 101 101 100
Espessor (mm) 2,4 2,4 2,3 2,8
Superfície adhesiva (cm2) 64 79 71 27
Composició de la capa superficial Plàstic Plàstic Plàstic Cotó
Composició del teixit intern Airlaid Polímer superabsorbent Airlaid Polímer superabsorbent Airlaid Polímer superabsorbent Cotó
Eficàcia 1
Nivell d’absorció declarat Normal Normal Normal Ultra día
Fuites (g) 2 0 0 0 1,6
Retorn (g) 3 0,60 0,90 0,76 7,56
Retenció (g) 4 6,0 6,5 6,8 2,3
QUALITAT GLOBAL, mesurada al laboratori Molt Bé Molt Bé Molt Bé Regular
PROVA PRÀCTICA amb usuàries 6,9 7,8 7,6 4,6

1. Eficàcia: Es van efectuar proves d’absorció amb maniquins en posició asseguda i en posició dempeus. El volum que havien d’absorbir va ser 12 grams de líquid.

2. Fuites: Es van efectuar proves d’absorció amb maniquins en posició asseguda i en posició dempeus. El volum que havien d’absorbir va ser 12 grams de líquid.

3. Retorn: Valor mitjà de la quantitat de fluix que pot tornar espontàniament a la superfície de la compresa en posar aquesta en contacte amb paper assecant. S’indica el valor mitjà del retorn en posició asseguda i dempeus.

4. Retenció: Quantitat de fluix que queda atrapat dins de la compresa i que no en surt ni tan sols quan aquesta se centrifuga. S’indica el valor mitjà de la retenció en posició asseguda i dempeus.

Un a un, 8 compreses i tampons

Tampax Compak

/imgs/20091101/tampones_tampax_compak.jpg

 • Tampó amb aplicador de plàstic
 • 20 unitats, a 19,8 cèntims cadascuna: els més cars. Però també, la millor relació qualitat-preu dels quatre tampons.
 • odel analitzat: Regular, per a dies de fluix escàs-moderat.
 • Qualitat mesurada al laboratori: Molt Bé. Els de mida més petita, i també els de cordó més petit. Els que més augmenten de diàmetre (117%) i de longitud (44%) amb l’ús.
 • Prova d’ús: 7,3 punts. El més preferit. Bona valoració en la forma com estan embolicats, en la grandària, en l’aplicador, en l’absorció, en la comoditat d’ús i en la senzillesa a l’hora de treure el tampó una vegada acabat l’ús.

Tampax

/imgs/20091101/tampones_tampax.jpg

 • Tampó amb aplicador de cartró
 • 40 unitats, a 12,3 cèntims cadascuna, els més barats.
 • Model analitzat: Regular, per a dies de fluix escàs-moderat.
 • Qualitat mesurada al laboratori: Bé. Fabricats amb una barreja de cotó i viscosa (els altres són de viscosa o de cotó, sense barreja). El seu cordó va ser el que es trencava amb més facilitat, encara que la resistència es va valorar prou bé. El que menys augmenta de diàmetre (28%) amb l’ús.
 • Prova d’ús: 5,9 punts. Qualificacions intermèdies en tots els paràmetres.

O.B.

/imgs/20091101/tampones_o.b.jpg

 • 32 unitats, a 16,2 cèntims cadascuna
 • Model analitzat: Normal, per a dies de fluix lleuger-moderat
 • Qualitat mesurada al laboratori: Bé. Els de més longitud (50 mm; els altres tres, entre 48 i 44 mm). Els de més absorció; el fabricant dissenya el producte per a “fluix de lleuger a moderat” amb una absorció superior (4,9 grams per cada gram de producte) a la dels altres tres tampons (entre 2,9 g/g i 3,3 g/g d’absorció real). El que menys augmenta de longitud (3%) amb l’ús.
 • Prova d’ús: 5,1 punts. Se’n va criticar que manqués d’ aplicador i que resultés incòmode per a posar-se’l i per a treure-se’l.

Silvercare

/imgs/20091101/tampones_silver-care.jpg

 • Tampó amb aplicador de cartró
 • 16 unitats, a 18,4 cèntims cada una.
 • Model analitzat: Regular, per a dies de fluix moderat.
 • Etiquetatge millorable: no utilitzen les icones de gotes per indicar el nivell d’absorció, forma consensuada per la indústria per a comunicar aquesta informació.
 • Qualitat mesurada al laboratori: Regular. La qualitat microbiològica va ser millorable (microorganismes no patògens en quantitat -180 u/g- superior al que s’entén admissible -100 u/gram-; no hi ha norma, és el màxim per a cosmètics usats en el contorn d’ulls i en productes per a nadons). El cordó més resistent al trencament, si bé els dels altres tampons van mostrar una resistència suficient.
 • Els únics 100% de cotó, en els altres tres és raió (viscosa) o cotó, o els dos.
 • Prova d’ús: 5,3 punts. El pitjor tampó dels examinats. Va rebre males qualificacions per la forma en què ve embolicat, la mida, la capacitat d’absorció i per ser menys còmode que altres a l’hora d’usar-lo i de retirar-lo.

Evax Fina y Segura

/imgs/20091101/compresas_evax_cottonlike.jpg

 • Compresa sense ales
 • 16 unitats, a 12,2 cèntims cadascuna, les més barates. La compresa de millor relació qualitat-preu.*
 • Model analitzat: absorció Normal.
 • Qualitat mesurada al laboratori: Molt bé. La més petita, la més curta i la més estreta. A més, la que menys fluix va fer retornar a la superfície (0,60 grams, quan dues de les altres tres -Silvercare va ser molt pitjor- van tenir retorns de 0,76 i 0,90 grams).
 • Prova d’ús: 6,9 punts. Qualificacions intermèdies en tots els paràmetres.

Evax

/imgs/20091101/compresas_evax.jpg

 • Compresa amb ales
 • 16 unitats, a 15 cèntims cadascuna.
 • Model analitzat: absorció Normal.
 • Qualitat mesurada al laboratori: Molt bé. La que tenia la superfície adhesiva més gran.
 • Prova d’ús: 7,8 punts. La més ben valorada. Va destacar en suavitat de la superfície de contacte, en protecció durant l’ús i en comoditat.

Ausonia

/imgs/20091101/compresas_ausonia.jpg

 • Compresa amb ales
 • 16 unitats, a 15,3 cèntims cadascuna.
 • Model analitzat: absorció Normal.
 • Qualitat mesurada al laboratori: Molt bé. La més gran, però també la més fina. I la que més fluix era capaç de retenir (6,8 grams, quan en les altres dues equiparables -el cas de Silvercare és diferent- van ser 6,5 i 6 grams).
 • Prova d’ús: 7,6 punts. La segona més ben valorada. Es va elogiar l’embolcall i la subjecció de la compresa, així com la neutralització d’olors.

Silvercare

/imgs/20091101/compresas_silver-care.jpg

 • Compresa amb ales
 • 10 unitats, a 29,5 cèntims cadascuna; les més cares, amb diferència.
 • Model analitzat: absorció Ultra dia.
 • Qualitat mesurada al laboratori: Regular. La més grossa i la de menor superfície adhesiva. L’única de cotó; el material de les altres tres és airlaid (derivat de la cel·lulosa) i SAP, un polímer superabsorbent. La menys eficaç: va sofrir fuites -les altres ho van absorbir tot-, va ser la que menys retenia (2,3 grams, davant els 6 o més grams de les altres) i la de més retorn de fluix a la superfície.
 • Prova d’ús: 4,6 punts. La pitjor, amb molta diferència. Es va criticar l’embolcall, la superfície (de cotó, en comptes del plàstic de les altres compreses), la protecció durant l’ús, la comoditat, la neutralització d’olors i la subjecció de la compresa.