Pagar el doble no protegeix més

Cascs de bicicleta per a xiquets i adolescents

Els cascs infantils i juvenils analitzats han respost a les proves de seguretat amb nota: protegeixen millor d'allò a què estan obligats
1 Setembre de 2008
Img analisis2 listado

Cascs de bicicleta per a xiquets i adolescents

/imgs/20080901/analisisb1.jpgPortar casc quan se circula amb bicicleta per vies interurbanes no és una opció, ho exigeix el codi de circulació. La norma només es pot obviar en rampes ascendents molt prolongades, en cas de calor extrema o si el ciclista acredita raons mèdiques. I és que el casc és una de les poques mesures de seguretat passiva que tenen a l’abast els ciclistes per a minimitzar els danys en una caiguda. No són pocs els usuaris que addueixen una suposada incomoditat per a incomplir el codi de la circulació i no posar-se’l, tot i les millores incorporades pels cascs anatòmics actuals. Si l’ús del casc en l’edat adulta és important, la col·locació durant la infància i l’adolescència és simplement essencial. Aquestes edats són clau per a inculcar la importància de pedalar sempre protegits i per a resguardar el cap dels qui menys solen veure el perill.

S’han analitzat vuit cascs de ciclista, quatre dels quals per a xiquets i xiquetes (destinats a protegir caps de 46 cm a 54 cm de circumferència) i quatre més una mica més grans, per a adolescents (per a caps de 50 cm a 61 cm de perímetre), que costen des dels 18 euros de Ked Joker fins als 39 euros de Met Formula. La millor relació qualitat-preu dels cascs infantils analitzats és Catlike Tiger, i en els cascs per a adolescents Bell Cognito B095Y. Els dos són dels més barats de la seua categoria, superen les proves d’impacte, tenen un sistema de retenció adequat i són els únics que compleixen totes les exigències de marcatge i d’informació al consumidor a què obliga la norma.

L’estàndard EN1078 defineix com ha de ser un casc. Entre altres qüestions, especifica que ha de ser durador, de pes reduït, ben ventilat, fàcil de treure i de posar, ha de permetre’n l’ús amb ulleres i no interferir en la capacitat de sentir el soroll de la circulació. També ha d’oferir un angle de visió mínim de 105º cap a l’esquerra i la dreta, un angle de 25º cap amunt i de 40º cap avall. Tots els cascs superaven aquests requeriments mínims. També es va comprovar que les cintes que subjecten el casc per sota de la barbeta (conegudes tècnicament com galteres) tenen un mínim de 15 mil·límetres d’ample, que els sistemes de subjecció estan fermament units al casc i que es descorden amb facilitat. La norma prohibeix usar el color verd per a qualsevol part del sistema de subjecció i hi recomana el color roig o taronja. No obstant això, tots obvien aquesta recomanació i són d’un color neutre: negres.

Diferents talles

El casc que es pot ajustar fins a una talla més petita és Ked Meggy, que serveix fins i tot per a un cap de 46 cm de circumferència. Giro i Met són els que abasten una talla més gran: poden ser utilitzats per aquells ciclistes amb un perímetre de cap de fins a 61 cm. Però, més que els extrems, és convenient que aquests cascs es puguen emmotllar al cap d’un xiquet al llarg del seu creixement per no haver de canviar de casc cada pocs anys. A diferència del d’un adult, un casc infantil, o fins i tot un per a adolescents, ha de permetre que es regulen diferents grandàries perquè el seguisca fent servir l’usuari a mesura que cresca. Met, Giro i Bell, amb set centímetres de diferència entre la talla màxima i la mínima, són els més adaptables. Spiuk i Catlike només ofereixen 4 centímetres de diferència entre la talla màxima i la mínima.

Els cascs de bicicleta no han de suposar una càrrega per al ciclista. Entre els infantils, el més lleuger és Ked Meggy (191,5 g) i el més pesant, Spiuk (221,5 g); i en els juvenils, Ked Joker (232 g) va ser el més lleuger i Bell, (285,5 g) el de més pes. La norma els obliga a indicar el pes en l’etiquetatge. Tots el mostren, però alguns no ho fan de forma adequada: Catlike afirma pesar únicament 199 grams, però realment pesa un 22% més. Més curiós és el cas de Ked, que en la referència infantil afirma pesar un 20% més del que realment pesa i en el model juvenil, un 17% més.

Absorció d’impactes

Els cascs han de demostrar realment l’eficàcia que tenen en l’absorció d’impactes. Per a posar-los a prova, es van col·locar sobre el cap d’un maniquí, que es deixava caure sobre una enclusa plana que simulava el terra (impactaven a 16,5 km/h) i sobre una altra d’angular que simulava una vorada (a 19,5 km/h). Les proves es van fer amb dos exemplars, en un entorn molt calorós (a 50ºC) i en un altre de gelat (-20º C). Un acceleròmetre dins del cap del maniquí mesurava la intensitat de la frenada. La norma fixa una frenada màxima de 250 gravetats (g), és a dir, 250 vegades l’acceleració de la gravetat. Els vuit cascs van aprovar amb nota: van demostrar valors molt inferiors al màxim.

Cada casc es va llançar quatre vegades per esbrinar quant protegien (contra la vorada i el terra tant a 50ºC com a -20ºC). Els cascs infantils analitzats protegeixen pitjor que els juvenils (137 g de mitjana dels primers enfront dels 122 g dels segons). El millor infantil va ser Spiuk (118 g) i els que menys protegien, Mickey (149 g) i Catlike (148 g). Entre els dirigits a adolescents, Ked (105 g) frenava l’impacte amb més suavitat i Giro (134 g) va demostrar un comportament pitjor.

Prova per prova, a 50º C el casc que millor protegeix dels impactes contra la vorada és Ked Joker (65 g) i el pitjor, Mickey, amb 129 g. En els impactes contra el terra també en ambient calorós, Bell (127 g) va ser el que millor frenava la caiguda, i el que menys protegia era Catlike (189 g). En ambient gelat, en la prova contra la vorada, Bell (91 g) i Spiuk (92 g) van ser els millors, enfront de Mickey, que va tornar a ser el pitjor (142 g). També a -20ºC, però contra el terra, Ked Joker (102 g) va obtenir el millor resultat, i Catlike (178 g) el pitjor.

Sistemes de retenció

De res serveix un casc resistent si el seu sistema de retenció no li impedeix sortir disparat en el moment de l’impacte. Per verificar-ne l’eficàcia, es va col·locar el casc i es va ajustar sobre el cap del maniquí. La prova consisteix a fer força cap amunt per a intentar treure el casc. Tots els sistemes de subjecció van suportar la connexió i no es van soltar. En una altra prova es va estirar cap avall de les brides de la galtera (les corretges que subjecten el casc) amb un pes de 4 quilos. Es va mesurar així quant arriben a allargar-se les cintes durant la caiguda (extensió dinàmica, no ha de ser superior a 35 mm), i es torna a mesurar dos minuts després (extensió estàtica, el màxim admès són 25 mm). Els vuit estaven per sota d’aquests valors i, el més important, en el moment de més tensió també era possible obrir les tanques.

Malament la majoria dels etiquetatges

L’apartat en què més han fallat els cascs ha sigut l’etiquetatge. La norma és molt estricta, i obliga a incloure vuit llegendes de seguretat que han d’acompanyar al casc durant tota la seua vida i set frases més amb recomanacions i advertències sobre la seua elecció, la col·locació i l’ús, així com sobre l’efectivitat real d’aquests sistemes de protecció que no eviten completament les lesions en cas de fort impacte. Només Catlike i Bell van oferir totes les advertències en castellà, com és preceptiu. Els altres, o bé no incloïen alguna de les llegendes o bé estaven escrites en altres idiomes.

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

 • ‘han analitzat quatre cascs de ciclista per a xiquets i xiquetes (per a caps de 46 cm a 54 cm de circumferència) i quatre de més grans (de 50 cm a 61), per a adolescents, que costen des dels 18 euros de Ked Joker fins als 39 euros de Met Formula. El més petit és Ked Meggy, que serveix fins i tot per a caps de 46 cm, i els més grans Met i Giro, que protegeixen caps de 61 cm.
 • Ked Meggy és el casc infantil més lleuger i Spiuk és el més pesant. Entre els juvenils, el més lleuger és Ked Joker i Bell és el de més pes. Catlike pesa més del que indica l’etiquetatge i els dos de Ked, menys.
 • Fins i tot els models més barats superen les proves de seguretat i protegeixen prou el cap. Els que millor protegien van ser Spiuk entre els infantils, i Ked entre els júniors. De mitjana, els juvenils protegeixen més que els infantils. Els cascs van demostrar un comportament millor en entorns calorosos que amb temps fred.
 • Les corretges i les tanques també són prou resistents i suporten tant la tracció cap amunt, com la tracció cap avall. Les tanques es poden obrir fins i tot quan les corretges estan tensades.
 • La llei és molt específica quant a l’etiquetatge, i obliga a incloure unes advertències (algunes de les quals sobre el casc de forma indeleble) sobre la col·locació i l’ús, que només Catlike i Bell incorporen de forma adequada.
 • La millor relació qualitat-preu entre els cascs infantils és Catlike Tiger, i en els d’adolescents Bell Cognito B095Y, per ser dels més barats i complir amb totes les proves de resistència i etiquetatge.
Marca CATLIKE SPIUK KED MICKEY
Tipus de casc Infantil Infantil Infantil Infantil
Model Tiger W-4A Meggy R8-A(M)
Preu (euros/unitat) 19,93 19,95 19,90 23,43
Dimensions
Pes declarat (g) 199 238-263 240 205-225
Pes calculat (g) 255 221,5 191,5 214,5
Talla (cm) 50-54 50-54 46-51 50-56
Requisits generals
Construcció Correcte Correcte Correcte Correcte
Camp de visió Correcte Correcte Correcte Correcte
Durabilitat Correcte Correcte Correcte Correcte
Sistema de retenció Correcte Correcte Correcte Correcte
Assaig d’absorció d’impactes1
Impactes després de condicionament a 50ºC
Acceleració en impacte en vorada (g) 116 96 100 129
Acceleració en impacte a terra (g) 189 135 152 162
Impactes després de condicionament a -20ºC
Acceleració en impacte en vorada(g) 109 92 99 142
Acceleració en impacte a terra (g) 178 148 176 162
Mitjana d’acceleració en els quatre impactes (g) 148 117,8 131,8 148,8
Assaigs sobre el sistema de retenció
Assaig d’eficàcia del sistema de retenció2 Correcte Correcte Correcte Correcte
Assaig de resistència del sistema de retenció3 Correcte Correcte Correcte Correcte
Extensió dinàmica de la galtera (mm) 3 23,9 28,4 28,9 30,1
Extensió estàtica de la galtera (mm)3 8 14,8 13,5 11,3
Marcatge
Marcatge Correcte Incorrecte Incorrecte Incorrecte
Informació subministrada Correcte Incorrecte Correcte Incorrecte
Marca BELL KED GIRO MET
Tipus de casc Junior Junior Junior Junior
Model Cognito B095Y Joker Skyline G092X Formula
Preu (euros/unitat) 29,92 18,18 30 39
Dimensions
Pes declarat (g) 281 280 264 260
Pes calculat (g) 285,5 232 258 261
Talla (cm) 50-57 52-58 54-61 54-61
Requisits generals
Construcció Correcte Correcte Correcte Correcte
Camp de visió Correcte Correcte Correcte Correcte
Durabilitat Correcte Correcte Correcte Correcte
Sistema de retenció Correcte Correcte Correcte Correcte
Assaig d’absorció d’impactes
Impactes després de condicionament a 50ºC
Acceleració en impacte en vorada (g) 92 65 107 102
Acceleració en impacte a terra (g) 127 149 164 143
Impactes després de condicionament a -20ºC
Acceleració en impacte en vorada(g) 91 105 98 94
Acceleració en impacte a terra (g) 175 102 165 172
Mitjana d’acceleració en els quatre impactes (g) 121,3 105,3 133,5 127,8
Assaigs sobre el sistema de retenció
Assaig d’eficàcia del sistema de retenció Correcte Correcte Correcte Correcte
Assaig de resistència del sistema de retenció Correcte Correcte Correcte Correcte
Extensió dinàmica de la galtera (mm) 24,4 32,5 21,7 14,8
Extensió estàtica de la galtera (mm)3 15,2 17,0 8,8 6,8
Marcatge
Marcatge Correcte Incorrecte Correcte Incorrecte
Informació subministrada Correcte Correcte Incorrecte Correcte

(1) Es van col·locar sobre el cap d’un maniquí, que es deixava caure sobre una enclusa plana que simulava el terra (impactaven a 16,5 km/h) i sobre una altra d’angular que simulava una vorada (19,5 km/h). Les proves es van fer per duplicat en un entorn molt calorós (a 50ºC) i en un altre de gelat (-20º C). Un acceleròmetre dins del cap del maniquí mesurava la intensitat de la frenada. La norma fixa una frenada màxima de 250 gravetats (g), és a dir, 250 veces l’acceleració de la gravetat.

(2) La prova consisteix a fer força cap amunt per intentar treure el casc.

(3) S’estira cap avall de les brides de la galtera (les corretges que subjecten el casc) amb un pes de 4 quilos. Es mesura quant arriben a allargar-se les cintes durant la caiguda (extensió dinàmica, no ha de ser superior a 35 mm), i es torna a mesurar dos minuts més tard (extensió estàtica, el màxim admès són 25 mm).

Un per un

Un per un, 8 cascs de ciclista (infantils i adolescents)

Catlike Tiger

 • /imgs/20080901/casco.catlike.jpg19,93 euros, de 50 a 54 cm
 • Millor relació qualitat-preu
 • Falla en l’etiquetatge perquè pesa més del que indica. Juntament amb Mickey, el que menys protegeix el cap, però compleix de sobra amb els requisits.
 • Les cintes que el subjecten al cap són les que menys cedeixen entre les infantils (millors) quan se les sotmet a tensió i passats dos minuts de la prova.

Spiuk W-4ª

 • /imgs/20080901/casco.spiuk.jpg19,95 euros, de 50 a 54 cm
 • El més resistent entre els infantils. Li falten algunes frases de seguretat i informació a l’usuari.
 • Les cintes que el subjecten al cap són les que més cedeixen entre les infantils (pitjors) dos minuts després de sotmetre-les a tensió.

Ked Meggy

 • /imgs/20080901/casco.kedi.jpg19,90 euros, de 46 a 51 cm
 • Falla en l’etiquetatge perquè pesa menys del que indica i perquè no inclou algunes de les mencions en castellà.
 • És el que s’adapta a un cap més petit.

Mickey R8-A(M)

 • /imgs/20080901/casco.freestyle.jpg23,43 euros, de 50 a 56 cm
 • L’infantil que s’adapta a més talles. No inclou ni tots els marcatges ni totes les advertències de seguretat a què obliga la norma.
 • Juntament amb Catlike, el que menys protegeix el cap, però compleix de sobra amb els requisits. Les cintes que el subjecten al cap són les que més cedeixen entre les infantils (pitjors) quan són sotmeses a tensió.

Bell Cognito B095y

 • /imgs/20080901/casco.bell.jpg29,92 euros, de 50 a 57 cm
 • Millor relació qualitat-preu
 • Dels que s’adapten a més talles. L’únic etiquetatge completament correcte (fins i tot el pes és el que indica).

Ked Júnior

 • /imgs/20080901/casco.ked.jpg18,18 euros, de 52 a 58 cm
 • El més resistent. Falla en l’etiquetatge perquè pesa menys del que indica. Suspèn en marcatge per no incloure algunes de les llegendes en castellà.
 • Les cintes que el subjecten al cap són les que més cedeixen (pitjors) quan són sotmeses a tensió i passats dos minuts de la prova.

Gir Skyline G092X

 • /imgs/20080901/casco.giro.jpg30 euros, de 54 a 61 cm
 • El que menys protegeix el cap entre els júniors, però compleix de sobra amb els requisits.
 • Juntament amb Met, el que serveix per a un cap més gran i dels que s’adapta a més talles. No inclou totes les advertències de seguretat a què obliga la norma.

Met Formula

 • /imgs/20080901/casco.met.jpg39 euros, de 54 a 61 cm
 • Dels que s’adapten a més talles i, juntament amb Giro, el que serveix per a un cap més gran.
 • Suspèn en marcatge per no incloure algunes de les llegendes en castellà. Les cintes que el subjecten al cap són les que menys cedeixen (millors) quan són sotmeses a tensió i passats dos minuts de la prova.