Crèdits per a estudis

L'Euribor entra a les aules

Creix la demanda d'universitaris i l'oferta d'entitats financeres de préstecs per a la realització de postgraus i altres cursos de formació
1 Setembre de 2006
Img economia domestica listado

L'Euribor entra a les aules

/imgs/20060901/img.economia-domestica.01.jpgEl pagament de la matrícula d’uns estudis universitaris, d’un màster o de tot el material escolar imprescindible per a començar el curs és una despesa afegida difícil d’encaixar en l’economia familiar. Als últims anys, les entitats bancàries han pres nota d’aquestes carències i han començat a preparar productes especialitzats per a finançar les necessitats dels estudiants. Són els anomenats crèdits per a estudis. Des del seu començament als anys 90, les sol·licituds s’han incrementat a un ritme d’un 10% anual.

Bancs i caixes d’estalvis aprofiten la major acollida dels préstecs personals en l’àmbit familiar i, també, el major acostament dels clients més joves cap a les entitats. Només en els primers quatre mesos de l’any, la contractació de crèdits al consum va créixer un 26% en taxa interanual, fins a superar els 581.650 milions d’euros, segons dades de l’Associació Espanyola de Banca. En concret, els préstecs per a finançar estudis estan guanyant interès a causa de l’augment de sol·licituds d’estudis de postgrau que hi ha hagut als últims anys. Segons la consultora TopMBA, un 61% dels postgraus es finança amb préstecs personals específics per a estudis.

Què financen els préstecs d’estudis?

Les entitats abracen amb la seua gamma creditícia totes les necessitats que es poden afrontar a l’inici d’un nou curs: pagament d’estudis, un ordinador, el permís de conduir o, fins i tot, els viatges de fi de curs. Amb tot, els préstecs que més èxit tenen en aquests moments són els que financen postgraus o màsters. Aquest fet es vincula amb el nombre més gran d’universitaris que completen la seua formació amb aquest tipus d’estudis superiors. Des de l’any 2001, les seues taxes de creixement anuals voregen el 20%. Ara per ara, l’oferta supera a Espanya els 1.900 cursos, segons dades de l’escola de negocis ESADE. Generalment, les entitats no fan distincions i financen igualment estudis tant en centres públics com en privats.

Els bancs i les caixes d’estalvi amplien i milloren any rere any les condicions d’aquests préstecs. El major interès de les entitats per comercialitzar aquest tipus de productes està clarament relacionat amb els canvis en els hàbits socials que hi ha hagut als últims anys. Les famílies tenen una predisposició més gran a contractar un préstec per fer front a despeses personals, més encara quan es tracta d’una cosa tan important com és l’educació dels fills.

En què convé fixar-se quan es contracta un préstec per finançar estudis?

/imgs/20060901/img.economia-domestica.02.jpg Si es desitja contractar un d’aquests préstecs, el primer requisit que convé analitzar és el tipus d’interès que aplicarà l’entitat. Fins fa uns anys, aquests crèdits presentaven tipus d’interès fixos. En canvi, la tendència ara es decanta més cap als tipus d’interès variables. En l’actualitat, es poden trobar préstecs per a finançar estudis de postgrau a interessos referenciats a l’Euribor més un diferencial d’1 punt. Com que l’Euribor a 12 mesos se situa en el 3,4% (a tancament de juny), el tipus d’interès total quedaria situat entorn del 4,4%. Es tracta d’un interès competitiu, prou més baix que el que apliquen els préstecs al consum per a finançar un altre tipus de béns (entorn del 7% de mitjana). En qualsevol cas, els interessos varien notablement d’unes entitats a altres, per això convé consultar particularment cada producte. De mitjana, aquests tipus de préstecs poden presentar un tipus d’interès proper al 5,5%.

Un altre aspecte que cal tenir en compte és el màxim que permeten finançar. La majoria de les entitats cobreix fins al 100% del valor de la matrícula del curs d’estudi en qüestió. Altres imposen màxims que van des dels 1.500 euros (en crèdits per a material escolar), fins a 60.000 euros (per a màsters, tesis doctorals o projectes d’investigació).

Terminis de carència i comissions

/imgs/20060901/img.economia-domestica.03.jpg Igualment, les entitats presenten terminis d’amortització dels crèdits lligats a la duració del curs (d’1 a 10 anys). Tanmateix, una altra de les novetats que han començat a introduir són els denominats períodes de carència, és a dir, terminis de temps en què les entitats permeten només pagar interessos i no capital, amb la qual cosa les quotes mensuals en aquest termini poden ser fins a un 60% més baixes. Aquests terminis de carència solen anar d’un a sis anys, encara que no els ofereixen totes les entitats (de fet la carència mitjana se situa en 2 anys). Algunes de les ofertes més exclusives permeten, fins i tot, ajornar el pagament del préstec fins que acabe el curs o fins que el jove trobe treball.

Les comissions són un altre dels aspectes que cal tenir present. L’interessat ha de saber que les entitats operen amb llibertat, per la qual cosa es poden trobar exemples de bancs o caixes que sí que apliquen comissió d’obertura i d’altres que no ho fan. En els que sí que en cobren, la comissió se situa entre el 0,5 i el 2% sobre l’import màxim a finançar. A més, és habitual trobar comissions per cancel·lació anticipada o total del producte. La seua quantia va del 0,5 a l’1,5%. Per tant, abans de contractar un préstec d’aquest tipus, convé fer un càlcul per compensar la idoneïtat de subscriure un producte amb un interès baix però amb comissions, o a l’inrevés.

Requisits sol·licitats

Les condicions més habituals per a sol·licitar un préstec d’aquest tipus són tenir un compte corrent obert, domiciliar una nòmina (del jove o de son pare, mare o tutor) o contractar una targeta. També exigeixen documentació sobre el curs que es desitge finançar: dades de taxes de matrícula, duració del curs i tipus d’estudis. A més, el sol·licitant s’ha de situar entre una determinada franja d’edat (generalment, entre els 18 i els 35 anys). De vegades, especialment en algunes caixes d’estalvis, exigeixen també que l’estudiant faça el curs en la seua comunitat autònoma o que estiga associat a alguna institució educativa.

Entitat Producte Finalitat
BANCAIXA MATRÍCULA CURS UNIVERSITARI MATRÍCULA CURS UNIVERSITARI
BANCAIXA PRÉSTEC MÀSTER ESTUDIO MÁSTER
BANC SABADELL CRÈDIT CURS MATRÍCULA, LLIBRES, MÀSTERS, ESTUDIS D’IDIOMES, ETC
BBK PRÉSTAMO ESTUDIOS ESTUDIS UNIVERSITARIS, TÈCNICS O PROFESSIONALS
BANC SABADELL CREDIT ESTUDIS ESTUDIS, CARRERA, ETC.
BBVA ANTICIPO BECA BLUE JOVEN BESTRETA BECA DESPESES DE DESPLAÇAMENT I ESTADA
BBVA PRÉSTAMO MATRÍCULA BLUE JOVEN ESTUDIS UNIVERSITARIS I CICLES SUPERIORS DE FP
BBVA PRÉSTAMO MASTER BLUE JOVEN DESPESES DE MATRÍCULA I D’INSCRIPCIÓ DE MÀSTER I POSTGRAU
CAIXA SABADELL CREDIESTUDIS MATRÍCULA ESTUDIS UNIVERSITARIS. MÀSTERS, ETC
CAJA MADRID PRÉSTAMO/CRÉDITO CONSUMO JOVEN ESTUDI O FORMACIÓ. CLIENTS FINS A 30 ANYS
CAJA MADRID PRÉSTAMO/CRÉDITO CONSUMO JOVEN ESTUDI O FORMACIÓ. CLIENTS FINS A 30 ANYS
KUTXA PRÉSTAMO ESTUDIOS FINANÇAR ESTUDIS UNIVERSITARIS, TÈCNICS O PROFESSIONALS
LA CAIXA CREDIESTUDIS ESTUDIS SUPERIORS
LA CAIXA PRÉSTEC ESTRELLA ESTUDIS MATRÍCULES D’UN SOL ANY
LA CAIXA PRÉSTEC ESTRELLA EXPRÉS PAGAMENTS A CURT TERMINI
SANTANDER CENTRAL HISPANO SUPERCRÉDITO ORDENADOR COMPRA D’EQUIPAMENTS INFORMÀTICS
SANTANDER CENTRAL HISPANO SUPERCRÉDITO INTERCAMBIO UNIVERSIDADES EUROPEAS COST TOTAL D’ESTADA A L’ESTRANGER
SANTANDER CENTRAL HISPANO SUPERCRÉDITO POSTGRADO, DOCTORADO O INVESTIGACIÓN ESTUDIS DE POSTGRAU, DOCTORAT O INVESTIGACIÓ
CAJA LABORAL PRÉSTAMO ESTUDIOS MATRÍCULA ESTUDIS POSTGRAU, MÀSTERS, UNIVERSITARIS
SANTANDER CENTRAL HISPANO SUPERCRÉDITO MATRÍCULA DESPESES DE MATRÍCULA I ASSOCIADES A LA INCORPORACIÓ DEL CURS
SANTANDER CENTRAL HISPANO SUPERCRÉDITO TOTAL CARRERA IMPORT TOTAL COST DE CARRERA EN UNIVERSITATS PRIVADES I PÚBLIQUES DERIVADES DISTRICTE OBERT
CAJA DUERO CRÉDITO MAÑANA ESTUDIS UNIVERSITARIS I POSTGRAUS
Entitat IMPORT MÀXIM INTERÈS TERMINI MÀXIM
BANCAIXA 2.000 EURIBOR A UN ANY FINS A 12 MESOS
BANCAIXA IMPORT MATRÍCULA EURIBOR + 1% FINS A 72 MESOS (possiblitat de 24 mesos de carència)
BANC SABADELL 5.000 EURIBOR+2,25% 12 MESOS
BBK 30.000 euribor+1% en centros con convenio BBK 5 ANYS
BANC SABADELL COST DELS ESTUDIS EURIBOR+2,25% 10 ANYS
BBVA 1.500 0% 6 MESOS
BBVA 3.000 0% FINS AL 11 MESOS
BBVA 30.000 PRIMER ANY EURIBOR+1%, RESTA EURIBOR +1,25% 10 ANYS
CAIXA SABADELL FIJO: 4,5% NEGOCIABLE
CAJA MADRID 18.000 FIJO 5,5% FINS AL 60 MESOS
CAJA MADRID 18.000 VARIABLE CAJAS+1,5% FINS AL 60 MESOS
KUTXA 30.000 EURIBOR+1% 10 ANYS
LA CAIXA SEGONS NECESSITATS EURIBOR+0,5% 6 ANYS
LA CAIXA FINS AL 80% DE LA MATRÍCULA CECA+0,25% 12 MESOS
LA CAIXA NEGOCIABLE 0% 3, 6 O 10 MESOS
SANTANDER CENTRAL HISPANO 6.010 EURIBOR + 0,50% * 36 MESOS
SANTANDER CENTRAL HISPANO 18.030 PRIMER ANY: EURIBOR +1%, RESTA EURIBOR+1,25% 48 MESOS
SANTANDER CENTRAL HISPANO 60.000 PRIMER ANY: EURIBOR +1%, RESTA EURIBOR+1,25% 60 MESOS
CAJA LABORAL 18.000 EUROS ANUALS 4,75% (INTERÈS FIX) 1 ANY
SANTANDER CENTRAL HISPANO 6.010 EURIBOR+0,5% FINS A 1 ANY
SANTANDER CENTRAL HISPANO 30.050 PRIMER ANY: EURIBOR +0,5%, RESTA EURIBOR+1% FINS A 1 ANY
CAJA DUERO 60.000 EURIBOR + 0,40% ** FINS A 10 ANYS (CARENCIA DE FINS A 6 ANYS)
Entitat COMISSIÓ OBERTURA CANCEL·LACIÓ
BANCAIXA 6 EUROS 1,5%
BANCAIXA2 1%, mín. 50 euros 1,5%
BANC SABADELL NO EN TÉ NO EN TÉ
BBK 1% NO EN TÉ
BANC SABADELL NO EN TÉ NO EN TÉ
BBVA 18,03 EUROS
BBVA 2%, MÍN. 21,04 EUROS
BBVA NO EN TÉ
CAIXA SABADELL
CAJA MADRID 1% 0,5 l%
CAJA MADRID 1% 0,5 l%
KUTXA Exempta per a menors de 30 anys Exempta per a menors de 30 anys
LA CAIXA 0,5% 1,5%
LA CAIXA 0,5% 1,5%
LA CAIXA 2% 0
SANTANDER CENTRAL HISPANO NO EN TÉ NO EN TÉ
SANTANDER CENTRAL HISPANO NO EN TÉ 1%
SANTANDER CENTRAL HISPANO NO EN TÉ 1%
CAJA LABORAL 1% 1%
SANTANDER CENTRAL HISPANO 0,50% 1%
SANTANDER CENTRAL HISPANO 0,50% 1%
CAJA DUERO 0,40% NO EN TÉ

(*) PER A USUARIS REGISTRATS EN UNIVERSIA, EURIBOR + 0

(**) PER A UNIVERSITARIS AMB EXPEDIENT DE NOTABLE O EXCEL·LENT

Acords amb Escoles de Negocis

Al marge de les condicions que sol·liciten les entitats, en alguns casos els interessats poden gaudir d’avantatges especials. D’una banda, les característiques dels préstecs poden millorar sensiblement depenent del centre en què s’haja de cursar el programa, ja que la majoria dels bancs i caixes té acords firmats amb determinades escoles i universitats. Moltes entitats posen èmfasi en la signatura d’acords amb Escoles de Negocis que els puguen aportar estudiants que desitgen finançar els seus cursos. Així, alguns d’aquests centres de postgrau més importants a Espanya, com ESADE, IESE o l’Institut d’Empresa, entre molts altres, tenen convenis establerts amb diverses entitats bancàries, mitjançant els quals els alumnes de qualsevol programa llarg (llicenciatures, màsters o programes de duració d’unes 100 hores o més) poden sol·licitar préstecs en condicions especials durant tot el període d’estudis.