Reunificació de deutes

L'alleugeriment de pagar menys al mes no sempre compensa

La unificació de crèdits és una opció per a alleujar les càrregues mensuals, però comporta unes despeses que són especialment oneroses quan s'utilitzen intermediaris
1 Maig de 2007
Img sentencias listado 1219

L'alleugeriment de pagar menys al mes no sempre compensa

Aprofitant les penúries de moltes llars espanyoles, proliferen anuncis publicitaris amb la promesa de reducció de les diferents lletres mensuals reunificant-les totes en una única quota. Una opció que guanya en atractiu a mesura que els deutes comencen a asfixiar l’economia familiar (el deute hipotecari de les famílies va arribar, a l’octubre del 2006, als 551.700 milions d’euros). És llavors quan cal estudiar amb deteniment una sortida que està lluny de ser una panacea.

Com es pot reduir la quota al mes sense utilitzar intermediaris?

Per estalviar-se la comissió d’un intermediari, el consumidor ha de gestionar ell mateix la reunificació dels seus crèdits. En casos no massa greus ha d’intentar negociar amb el seu banc l’ampliació del termini de devolució del préstec hipotecari. Com que augmenta el termini, pagarà més interessos durant més temps però reduirà la quota mensual. És recomanable saber que una ampliació de cinc, deu o més anys pot reduir la nostra quota mensual i treure’ns del compromís. A més, hem de saber que les empreses de reunificació de deutes no són bancs ni financeres, i per tant no estan subjectes al control del Banc d’Espanya.

I si la hipoteca és a 30 anys i el banc diu que és el límit màxim?

Hi ha bancs i caixes que ofereixen terminis més llargs. Prolongarem el nostre endeutament hipotecari, però podem sol·licitar a un altre banc que se subrogue en el préstec ampliant el termini. Convé informar-se amb detall de les despeses, que n’hi ha, de l’operació. És una manera de reduir la quota mensual de la nostra hipoteca. Si no en tenim prou, podem sol·licitar una ampliació del termini i del capital prestat. D’aquesta forma, amb l’import obtingut podrem cancel·lar els nostres crèdits no hipotecaris. I així només haurem d’abonar una sola quota al mes.

L’augment del capital sol·licitat incrementa la quota del crèdit hipotecari?

Sí, però com que es cancel·len els crèdits personals, que tenen un tipus d’interès més alt que els hipotecaris, el resultat és que les quotes mensuals són menors.

Quins passos s’han de seguir?

Abans de prendre qualsevol decisió:

 • Convé sumar els diners que necessitem per a cancel·lar els nostres crèdits no hipotecaris i deutes, tenint en compte les comissions que podríem tenir pactades per cancel·lació anticipada i les despeses notarials si n’hi hagués. Cal corroborar aquest càlcul amb els creditors.
 • Obtingut l’import que necessitem per a les cancel·lacions, ens podem plantejar al banc una ampliació de la hipoteca per aquest import. L’usuari pot demanar un informe del total de la futura quota mensual i de les despeses notarials i registrals i els impostos.
 • Si pot fer front a les despeses i a la nova quota hipotecària, l’interessat pot calcular l’estalvi i, si té cap dubte, convé que vaja a una associació de consumidors.
 • Si la quota hipotecària mensual resultant continua sent massa alta, també hi ha la possibilitat d’ampliar el termini de devolució.
 • És important negociar la comissió d’amortització anticipada. Si en el futur millorés la nostra situació econòmica podrem anar reduint el termini amb amortitzacions parcials sense haver d’abonar comissions excessives.

Llavors què és el que ofereixen els intermediaris financers a canvi de la seua comissió?

S’encarreguen d’efectuar les gestions descrites més amunt en nom de l’interessat, negociar amb diverses entitats financeres i proposar-nos una ampliació del nostre crèdit o bé la cancel·lació de tots els nostres crèdits, inclòs l’hipotecari, i la contractació d’un de nou en un altre banc per un capital i un termini superiors. Aquesta última opció és més cara perquè a les despeses de cancel·lació de tots els crèdits caldrà afegir les d’obertura i contractació del nou (despeses notarials, de registre i impostos i de nova taxació de l’habitatge). En qualsevol cas, s’haurà de sumar la comissió de l’intermediari. Si cal assessorament, en trobarem en una associació de consumidors. Fins i tot un assessor fiscal o un advocat especialitzat ens hi poden aconsellar a un preu més ajustat (demanem preu de la consulta o pressupost) que una empresa intermediària.

Quines són les possibilitats?

De manera orientativa, i ordenades de menys cara a més cara, es pot escollir entre les opcions següents:

 • Ampliar el termini del crèdit hipotecari actual (LA MENYS ONEROSA).
 • Ampliar el capital i el termini del préstec hipotecari actual i cancel·lar altres crèdits i deutes.
 • Subrogar el crèdit en un altre banc amb noves condicions de termini i capital i cancel·lar la resta de crèdits.
 • Cancel·lar tots els crèdits, inclòs l’hipotecari, i contractar-ne un altre de nou per un termini i un capital superiors.
 • Gestionar-ho a través d’un intermediari (LA MÉS ONEROSA).

En els quatre últims casos es pagarà una sola quota al mes, menor a la suma de les quotes actuals, però a canvi d’un endeutament més prolongat. I en l’últim cas, a més de despeses de comissions bancàries, notari, registre de la propietat i impostos, es pagarà una comissió gens menyspreable a l’intermediari.

Consells
 • Si tenim una necessitat puntual, sol·licitem un préstec a un familiar. Pactem per escrit l’import prestat, els terminis de devolució, si hi ha interessos o no, etc. Consultem en Hisenda les repercussions fiscals d’un pacte amb interessos o sense i formalitzem-lo allí mateix. Una altra opció és sol·licitar un avançament de la nòmina a la nostra empresa.
 • Si no són viables les opcions anteriors, negociem amb el nostre banc, caixa o amb altres bancs abans d’acudir a un intermediari gestor de reunificació de crèdits. El Banc d’Espanya alerta que moltes d’aquestes entitats no estan sota el seu control i les seues comissions són abusives.
 • Abans de firmar un acord amb una empresa intermediària, emportem-nos la documentació a casa i assegurem-nos que comprèn els drets i les obligacions de les parts. Hi ha casos en què s’exigeix la comissió, encara que l’usuari no accepte l’operació proposada.
 • En cas de crisi greu per sobreendeutament, assessorem-nos en una associació de consumidors, en els departaments de Benestar Social del nostre ajuntament, i sol·licitem un advocat d’ofici per si fos viable una declaració de ?suspensió de pagaments?, a fi d’aconseguir un acord judicial que ens permeta renegociar els pagaments, conservant una part de la nostra renda mensual per a viure.
 • Si el banc executa la hipoteca del nostre habitatge familiar per impagament i declara vençut el préstec anticipadament, podem evitar l’embargament i continuar amb la hipoteca si dipositem en el jutjat l’import degut de les quotes que teníem i no hem pogut pagar i les costes. Ara bé, aquesta possibilitat només la podem utilitzar una sola vegada i en el cas de l’habitatge habitual.