Remuneració en espècie

El basar bancari

A la tardor creixen les ofertes de dipòsits bancaris que ofereixen regals com ara vaixelles, equips de música o càmeres digitals a canvi d'ingressar a termini fix determinades quantitats de diners
1 Novembre de 2006
Img eco domestica listado 183

El basar bancari

/imgs/20061101/img.economia.01.jpg

De segur que alguna vegada ens hem sentits temptats d’acudir al banc per contractar aquell dipòsit que no deixen d’anunciar només per emportar-se la vaixella, la cafetera o el reproductor MP3 de moda que l’entitat es compromet a regalar-nos. Aquest tipus d’obsequis són el que en el llenguatge bancari s’anomenen remuneració en espècie i substitueixen els populars tipus d’interès. El banc o caixa en qüestió dóna al client el regal en comptes d’oferir-li una quantitat de diners per a ingressar-li en el compte corrent. La tardor, igual que la primavera, són les dues temporades en què bancs i caixes aviven les seues promocions.

Com obtenir un regal bancari?

Les entitats saben que oferir un regal a qui contracte un dipòsit, un compte, un fons d’inversió o un fons de pensions, per posar alguns exemples, és un incentiu molt eficaç per a guanyar clientela. És per això que contínuament bancs i caixes tracten d’atraure usuaris amb vaixelles, coberteries, planxes, cafeteres, telèfons o reproductors de DVD perquè contracten el producte de torn. Aquesta pràctica, que es remunta a la dècada dels 80, continua vigent avui.

/imgs/20061101/img.economia.02.jpg

El sistema és senzill: la persona interessada tria el producte financer que el banc o caixa té en promoció i, al cap poc de temps, el client rep a casa seua o a la sucursal bancària el regal escollit. Però, resulta de veritat rendible acollir-se a aquest tipus de promocions? Per donar resposta a aquesta qüestió, convé conèixer el preu de mercat del regal que l’entitat publicita i el tipus d’interès que representa. És interessant calcular si amb els interessos en efectiu es podria comprar el regal al mercat o no serien suficients. En aquest últim cas, sí que resultaria interessant acollir-se a la promoció. Això sol ser habitual perquè les entitats aconsegueixen els regals a preu de cost i solen repercutir-los al client a preus una mica més baixos que els que s’aconsegueixen al mercat.

També és aconsellable comprovar l’interès mitjà que ofereixen les entitats en el moment actual i comparar-lo amb el de la promoció en qüestió. Si es pot trobar un dipòsit o un compte amb un tipus d’interès realment més alt, serà millor optar per la remuneració en efectiu. Per exemple, en l’actualitat la rendibilitat mitjana dels dipòsits se situa en el 2,9%. Doncs bé, hi ha nombroses entitats que ofereixen dipòsits a un tipus d’interès més elevat, de fins al 4% TAE a un any (les ofertes més interessants es troben en major mesura en les entitats en línia).

Atenció amb les penalitzacions

En qualsevol cas, totes les promocions que suposen l’entrega d’un regal a canvi d’ingressar diners en un producte bancari imposen certes condicions, com ara mantenir l’estalvi un determinat temps (els terminis van des dels 3 mesos fins a uns quants anys). Si el client incompleix aquest requisit i desitja treure els diners abans d’hora, les entitats compten amb elevades penalitzacions (de fins al 3%). Això és el que s’anomena comissió de cancel·lació anticipada. Amb aquesta tarifa, l’entitat pot recuperar amb escreix el preu del regal en qüestió que el client ja té a casa.

A qui interessen els regals bancaris?

Per a molts clients bancaris, rebre un regal per fer un ingrés al seu compte corrent és una opció més atractiva que obtenir un poc d’interès pels seus diners. El que no és tan conegut, en canvi, és que aquests regals també tributen, tot i que la seua fiscalitat és molt particular. De fet, per rebre una vaixella, una cafetera o una espremedora d’una promoció d’una entitat financera cal rendir comptes amb Hisenda.

Quina fiscalitat tenen els regals bancaris?

Hisenda considera que l’import dels regals que reben els clients d’una entitat financera és rendiment de capital mobiliari (segons la llei fiscal, es consideren rendiments íntegres de capital mobiliari la totalitat d’utilitats o contraprestacions que provinguen d’elements patrimonials, béns o drets de naturalesa mobiliària dels quals és titular el contribuent i que no estan subjectes a activitats econòmiques realitzades per aquest). L’import del regal que rep un client bancari es considera a efectes fiscals rendiment de capital mobiliari, subjecte a tributació i a ingrés a compte del 15%. Per a calcular l’ingrés a compte del 15% esmentat anteriorment, l’entitat financera pren com a valor del regal el preu de cost, per tant ha d’informar el seu client del valor del regal i, també, de l’interès TAE que suposaria en el cas que el que oferís fos retribució dinerària o en efectiu.

S’integrarà com a rendiment de capital mobiliari el resultat d’incrementar al valor de mercat del regal l’ingrés a compte fet a càrrec de l’entitat. L’ingrés a compte s’obtindrà del càlcul del 15% del valor de mercat de la retribució en espècie.

Amb un senzill exemple es pot comprendre millor l’explicació: el Banc X regala a un client que contracta un pla de pensions un microones, que té un preu de mercat de 85 euros. Com que sobre el valor del regal Hisenda ha de fer l’ingrés a compte, cal calcular el 15% de 85, que són 12,75 euros, la quantitat que retindrà Hisenda en la pròxima Declaració de la Renda del contribuent per haver obtingut el regal.

En la seua pròxima declaració de l’IRPF, el client haurà de recollir com un ingrés de capital mobiliari la suma del regal de l’entitat més l’import que va fer al banc. L’ingrés a compte serà la retenció que s’emporta Hisenda. Per tant, encara que es tracta d’un regal, tot client haurà de pagar la retenció fiscal corresponent a aquesta remuneració en espècie.

Totes les entitats inclouen la tributació dels seus regals bancaris en l’extracte d’informació fiscal, que estan obligades a proporcionar als usuaris quan s’acosta la campanya de l’IRPF. En aquest extracte haurà de venir especificada la quantitat concreta de l’ingrés a compte corresponent que es paga al fisc.

L’oferta de regals bancaris

Entitat Regal que ofereix Producte que cal contractar Import o condicions exigides
Caja Madrid Joc de wok i paella Pla de pensions Traspassar o ingressar més de 2.000 euros
Pilota oficial Champions League Targeta champions Caja Madrid Facturar 50 euros en comerços abans del 30/11/06, o fins a fi d’existències
La Caixa Rellotge exclusiu Antonio Miró Dipòsit Nòmina 10 2.500 euros
Blablaboli (gravadora de veu-bolígraf) Ingressar diners en la Megallibreta Estrella
Joc de 6 gots i gerra Dipòsit 800 euros
Guitarra elèctrica, televisors, telèfons sense fils, vaixelles, coberteries, cristalleries Dipòsit Estrella Desde 1.000 euros
Caixa Catalunya Barnús Domiciliar nòmina i rebuts
MP3 Domiciliar nòmina i rebuts
Ibanesto Ipod nano 2MG Domiciliar nòmina Nòmina superior a 800 euros/mes
Banco del Deporte Càmera digital 6 megapíxels Domiciliar nòmina Nòmina superior a 800 euros/mes
Kutxa TV y DVD Dipòsit a termini 15.000 euros
Càmera digital Dipòsit a termini 12.000 euros
DVD gravador Dipòsit a termini 7.400 euros
Caja Vital Termos d’acer Fer aportacions a un pla de pensions 2.000 euros
Trepant percutor Fer aportacions a un pla de pensions 18.000 euros
Cafetera hidropressió Fer aportacions a un pla de pensions 24.000 euros
Microcadena de música Fer aportacions a un pla de pensions 30.000 euros
BBVA Joc de llit nòrdic de 5 peces El Libretón 2.800 euros
Entitat Termini de la inversió Preu de mercat del producteo Tipus d’interès que representa
Caja Madrid Almenys mantenir els diners 6 mesos 30 euros
30 euros
La Caixa 15 mesos i 16 dies 60 euros 0,66%-16,04
30 euros
12 mesos 15 euros 2,37%
18 mesos Variable en funció del regal 3-2%
Caixa Catalunya Mantenir la nòmina almenys 12 mesos 30 euros
Mantenir la nòmina almenys 24 mesos 50 euros
Ibanesto Mantenir la nòmina almenys 24 mesos 250 euros 1,3
Banco del Deporte Mantenir la nòmina almenys 24 mesos 150 euros 1,56
Kutxa Un any 550 euros 2,88
Un any 300 euros 2,87
Un any 250 euros 2,89
Caja Vital Almenys un any 30 euros 1,5
Almenys un any 100 euros 2,19
Almenys un any 150 euros 2,44
Almenys un any 200 euros 2,56
BBVA 4 mesos 60 euros 4,18
Càmera digital o interès en efectiu?

/imgs/20061101/img.economia.03.jpg

El client que sospese la possibilitat d’aconseguir una remuneració en espècie ha de tenir en compte que es compromet a ingressar una quantitat X de diners durant un temps. Com més llarg siga el temps que estiga disposat a tenir retinguts els seus diners, menor serà la quantitat que l’obliga l’entitat a ingressar. Per exemple, ara per ara es pot aconseguir una càmera digital acollint-se a diverses opcions: ingressar 2.400 euros durant 30 mesos, 3.000 euros per a 24 mesos, 4.200 euros en 18 mesos, 6.500 euros durant 12 mesos o 8.000 euros durant 10 mesos.

Per exemple, si un estalviador ingressa 2.400 euros durant 30 mesos per obtenir la càmera digital, l’interès TAE que representaria el regal seria del 3,17% TAE. Això vol dir que, en cas d’obtenir remuneració en efectiu, el client rebria 190,2 euros, un interès apreciable però segurament insuficient per a aconseguir una càmera de les característiques de l’oferta. Per tant, resultarà més atractiu emportar-se la càmera digital a casa.