Famílies nombroses

Espanya és el país d'Europa que menys ajuda destina a les famílies nombroses, molt per davall de Grècia i Portugal
1 Novembre de 2006
Img informe listado 441

Famílies nombroses

/imgs/20061101/img.informe.01.jpg

A les famílies nombroses espanyoles no els surten els comptes. Una família de quatre membres o més paga per l’aigua més del doble de preu que a les cases d’un membre a causa de l’efecte de la tarifa progressiva; si pel nombre de membres tenen habitatges i cotxes grans, la càrrega impositiva és com si es tractés d’habitatges o vehicles de luxe; els seus fills no poden accedir a menjadors i guarderies escolars perquè a la mare de família nombrosa que treballa a casa se la considera “no treballadora”; en el pagament de les taxes o l’accés a serveis municipals de cultura, esports, oci, transports, el caràcter de família nombrosa genera menys ajudes que el d’altres col·lectius.

En un país amb un dels índexs de fecunditat més baix del món, 1,32 fills/dona al 2004, la contribució en el necessari augment de la taxa de natalitat a penes té contraprestacions. La llista es limita a petits descomptes en transport, educació i IRPF. Aquesta situació col·loca Espanya al vagó de cua europeu en aquesta matèria.

A la cua d’Europa en ajudes

A Espanya hi ha en l’actualitat 1.100.000 famílies amb tres o més fills, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística elaborades amb el cens de 2004. En canvi, segons la Federació Espanyola de Famílies Nombroses, el nombre de títols oficials de família nombrosa a penes supera els 402.000, en gran part perquè moltes famílies renuncien a sol·licitar aquest document, conscients que gairebé no aporta beneficis.

Segons l’informe Evolució de la Família a Espanya 2005 de l’Institut de Política Familiar (IPF), Espanya és el país d’Europa que menys ajuda destina a les famílies, molt per sota de Grècia i Portugal. Si es valora l’import dedicat a ajudes familiars per persona i any, Luxemburg dóna 16,5 vegades més ajuda a les famílies que Espanya, Dinamarca 10 vegades, Àustria 8, Alemanya 7, França 6,5, i els penúltims de la llista, Itàlia i Portugal, ens doblen.

La diferència en les prestacions socials per fill a càrrec és tan abismal respecte als nostres veïns europeus que un matrimoni espanyol necessitaria tenir 25 fills (amb límit de renda) per a tenir les mateixes prestacions que una família amb 2 fills a Luxemburg, independentment dels seus ingressos. Pel mateix, necessitaria tenir 13 fills respecte a Alemanya, 11 si la comparem amb el Regne Unit i 5 fills respecte a França.

Concepte de família nombrosa

/imgs/20061101/img.informe.02.jpg

Segons la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses (BOE núm. 277, de 19 de novembre de 2003), es considera família nombrosa aquella que està composta per:

 • Un o dos ascendents amb tres o més fills, siguen comuns o no.
 • Un o dos ascendents amb dos fills, siguen comuns o no, sempre que almenys un d’aquests siga discapacitat o estiga incapacitat per a treballar.
 • Dos ascendents, quan els dos fossen discapacitats, o, almenys, un d’ells tingués un grau de discapacitat igual o superior al 65 %, o estiguessen incapacitats per a treballar, amb dos fills, siguen comuns o no.
 • El pare o la mare separats o divorciats, amb tres o més fills, siguen comuns o no, encara que estiguen en unitats familiars diferents, sempre que es troben sota la seua dependència econòmica, encara que no visquen al domicili conjugal.
 • Dos o més germans orfes de pare i mare sotmesos a tutela, acolliment o guarda que convisquen amb el tutor, acollidor o guardador, però no es troben a les seues expenses.
 • Tres o més germans orfes de pare i mare, majors de 18 anys, o dos, si un d’ells és discapacitat, que convisquen i tinguen una dependència econòmica entre ells.

Classificació

Especial. Les famílies amb quatre, cinc o més fills. Tot i això, les unitats familiars amb quatre fills es classificaran en la categoria especial sempre que els ingressos anuals familiars, dividits pel nombre de membres que les componguen no superen en còmput anual el 75 % del salari mínim interprofessional vigent, incloses les pagues extraordinàries.

General. A partir de tres fills, dos si un d’ells és discapacitat. Als efectes de classificació, cada fill discapacitat o incapacitat per a treballar computarà com a dos.

Ajudes estatals

 • Habitatge. /imgs/20061101/img.informe.03.jpg Preferència en els Habitatges de Protecció Oficial, complint requisits determinats. La Llei reconeix l’accés preferent a préstecs qualificats concedits per entitats de crèdit públiques o privades concertades per a la promoció i l’adquisició d’habitatges subjectes al règim d’actuacions protegibles. Quan la composició o la superfície de l’habitatge protegit resulte insuficient, es podrà adjudicar a una sola família nombrosa, dins els límits de superfície que en cada cas siga procedent, dos o més habitatges que horitzontalment o verticalment puguen constituir una sola unitat.
 • Prestació per parts múltiples. Pagament únic de caràcter universal, de 2.163,60 euros per bessons; 4.327,20 euros per trigèmins i 6.490,80 euros per quadrigèmins o més.
 • Prestació per naixement del tercer fill i següents. És de 450,76 euros per fill, sempre que els ingressos màxims anuals de la família nombrosa no excedisquen de 14.990,94 euros en el cas de tenir tres fills a càrrec, amb un increment de 2.428,11 euros per cada fill a partir del quart, inclòs aquest. Amb tot, es pot superar el límit d’ingressos quan els ingressos del beneficiari, fins i tot superant la quantia del límit establert, siguen inferiors a la xifra que resulte de sumar a aquesta quantia l’import (450,6 euros) de la prestació econòmica pel naixement del tercer fill o successius.
 • Impost de la Renda. La valoració del mínim familiar per descendents és de 2.200 euros anuals pel tercer fill i de 2.300 euros pel quart i els següents, que es deduirà de la base imposable de l’IRPF. En el cas de minusvalideses, a més de les quanties pel mínim familiar per descendents, s’estableixen 2.000 euros anuals per fill amb minusvalidesa igual o superior al 33 % i inferior al 65 %, i 5.000 euros anuals per fill amb minusvalidesa igual o superior al 65 %.
 • Fiscalitat dels vehicle. Reducció del 50 % de l’impost de matriculació respecte dels vehicles automòbils, amb una capacitat homologada no inferior a cinc places i no superior a nou, inclosa en ambdós casos la del conductor, que es destinen a l’ús exclusiu de famílies qualificades de nombroses.
 • Ensenyament. Reducció en el preu de la matrícula i les taxes universitàries i a les escoles públiques: 50 % per a la família nombrosa de categoria general, exempció total per a les famílies nombroses classificades en la categoria especial.
 • Transport interurbà. Reducció en el preu del transport interurbà: 20 % per a la família nombrosa de categoria general, 50 % per a la categoria especial. En el transport aeri els descomptes seran del 5 % i del 10 %, respectivament.
 • Bonificació per la contractació de cuidadors. Bonificació del 45 % de les quotes en la Seguretat Social a càrrec de qui contracta, sempre que els dos ascendents o l’ascendent exercisquen una activitat professional fora de casa o estiguen incapacitats per a treballar. En les famílies amb categoria d’especial no caldrà que els dos progenitors desenvolupen activitat retribuïda fora de casa. Aquest benefici només serà aplicable per a la contractació d’un únic cuidador per cada unitat familiar que tinga reconeguda la condició de família nombrosa.
 • Impost de Béns Immobles (IBI). La reforma de la Llei d’Hisendes Locals ha donat als ajuntaments competències perquè establisquen descomptes a les famílies nombroses de fins al 90 % en l’Impost de Béns Immobles. Es tracta d’una possibilitat que cada ajuntament aplica segons el seu criteri.

Ajudes més habituals

Impost de Béns Immobles (IBI).

 • Saragossa. Bonificació de 20 euros per cada fill a partir del tercer (30 euros en els casos en què el valor cadastral de l’immoble siga inferior a 40.000 euros), amb un límit del 50 % de la quota íntegra de l’impost.
 • Santander. Reducció del 25 %.
 • Burgos. Reducció del 37 %, 57 % o 80 %, segons la categoria, el valor de l’immoble i el nombre de fills.
 • Valladolid. Reducció del 30 % o del 70 %, segons la categoria.
 • Barcelona. Bonificació de 75 euros o de 95 euros quan en la família nombrosa un o més membres siguen discapacitats.
 • Girona. Bonificació del 20 %.
 • Osca. Bonificació del 50 %.
 • Madrid. Bonificació del 4 al 90 %.
 • Múrcia. Bonificació del 50 % al 90 %.
 • Vitòria. Entre 50 % i 90 % de bonificació.
 • Bilbao. Entre 10 % i 90 % de bonificació.
 • Sant Sebastià. Entre 40 % i 90 % de bonificació, amb un límit entre 300 i 500 euros.
 • València. Entre 30 % i 90 % de bonificació, segons el nombre de fills.

Instal·lacions Esportives Municipals

 • Còrdova. Descompte del 40 % sobre la tarifa vigent.
 • Saragossa. Abonament a les Piscines Municipals d’Estiu: reducció del 25 % de la tarifa de cada abonament i gratis a partir del quart fill.
 • Palma de Mallorca. Descompte del 10 % sobre l’abonament individual i cursets per als membres de famílies nombroses.
 • Santa Cruz de Tenerife. Bonificació del 25 % al 50 % del preu públic corresponent.
 • Santander. Descompte del 50 %.
 • Burgos. Descompte del 30 % i del 55 %, segons la categoria.
 • Salamanca. Descompte del 50 % en algunes instal·lacions.
 • La Corunya. Abonament familiar gratuït per al tercer fill i els següents.
 • Madrid. Bonificació del 50 % i 90 %, segons les categories, en classes i escoles esportives municipals.
 • Múrcia. Descompte del 50 % i del 90 %, segons la categoria.
 • Vitòria. Descomptes del 75 % pel tercer abonat, 50 % per al quart, 25 % per al cinquè i 20 % per al sisè i següents.

Transport públic urbà

 • Saragossa. Bonificació del 15 % de 3 bons de transport, mensual, semestral o anual.
 • Palma de Mallorca. Descompte de 0,20 euros en el bitllet.
 • Les Palmes de Gran Canària. Bons amb descomptes d’entre 0,78 i 0,83 euros per viatge, segons la categoria de família nombrosa.
 • Santander. Reducció del 50 % en el bo de 10 viatges.
 • Burgos. Descompte de 0,71 euros en el bitllet ordinari.
 • Salamanca. Bonificació del 90 %.
 • Múrcia. Les famílies de categoria general pagaran 0,13 euros menys per viatge, amb un bo de 23 viatges. Les de categoria especial estaran exemptes.

Taxes d’aigua

 • Palma de Mallorca. Reducció d’un 10 % de la tarifa per a les famílies amb 3 menors i d’un 15 % per a les famílies amb 4 menors o més, sempre que no superen cinc vegades el salari mínim inter- profe- ssional.
 • Santa Cruz de Tenerife. Descompte de 0,61 euros per m3, a partir de consums de més de 60 m3.
 • Santander. Reducció del 50 % (el que excedisca de tarifa mínima).
 • Lleó. Bonificació del 50 % en els primers 20 m3 d’aigua consumida.
 • Valladolid. Reducció de la tarifa del 10 % per m3 en els blocs 2n i 3r, de 16 a 30 m3 i de 31 a 45 m3, respectivament.
 • Salamanca. Reducció del 25 %.
 • Catalunya. Les unitats familiars de més de 3 persones poden sol·licitar l’ampliació dels trams del cànon de l’aigua.
 • Madrid. Bonificació entre 0,008 i 1,08 euros per m3, segons el nombre de membres de la família, el consum d’aigua i el tipus de servei.
 • Múrcia. Estalvi de fins un 29 % en la tarifa, en funció del nombre de fills i del consum de l’aigua.