Assistència legal

Advocats 24 hores

Les "tarifes planes" d'assistència legal no solen incloure les despeses que comporten els judicis ni impliquen tenir un advocat a disposició del client
1 Setembre de 2007
Img eco domestica listado 201

Advocats 24 hores

/imgs/20070901/img.consejos.01.jpgNomés es recorre a ells quan sorgeixen problemes, però la veritat és que els conflictes que requereixen l’ajuda d’un advocat o d’un servei d’assessorament legal apareixen amb certa freqüència. Conscients que la necessitat d’assessoria legal domèstica és cada vegada
més sol·licitada per una societat amb poc de temps per als “detalls jurídics i legals”, són moltes les empreses que s’han creat els últims anys per oferir assessorament legal a famílies, sense límit i per un mòdic preu fix a l’any.

Els seus serveis es publiciten com una alternativa a l’onerosa contractació d’un advocat. Ara bé, convé estudiar amb detall les seues prestacions. Una lectura atenta dels contractes i el coneixement de quins són els temes en què es necessitarà ajuda legal són passos imprescindibles per a no sentir-se defraudat en la contractació d’un d’aquests serveis. A més, no s’ha de confondre un paquet d’assistència legal amb una assegurança de defensa jurídica, molt més completa i, també, més cara.

Alerta amb els serveis no inclosos

Generalment, els nous productes d’assessorament legal per a la família estan enfocats en la major part cap a l’atenció de consultes per pocs diners. Solen ser útils per a orientar les persones en temes legals relacionats amb problemes al treball, l’habitatge, la comunitat de veïns… Amb tot i això, el primer que cal tenir en compte és que aquestes “tarifes planes” no impliquen tenir un advocat a disposició del client davant cada conflicte que se li presente. Si el que es requereixen són serveis més personalitzats, com ara redacció de cartes de reclamació, contractes o un altre tipus de documents legals, les exclusions són nombroses. Per això convé tenir en compte diversos aspectes:

 • Sense límit de consultes. Aquest és un dels aspectes més positius. Les famílies poden consultar els seus dubtes tantes vegades com ho desitgen. Tanmateix, de vegades la informació que rebran serà de caràcter general i no específic del seu cas concret.
 • Assistència legal, només extrajudicial. Aquests contractes no solen incloure les despeses que origina un judici. En cas d’arribar a aquest extrem, la pòlissa no cobrirà ni tan sols el servei de l’advocat, que caldrà pagar a banda.
 • Defensa laboral i jurídica, amb sobrecost. Totes les companyies diuen oferir defensa laboral i jurídica en els paquets d’assessorament legal, però en realitat únicament n’ofereixen si el client paga una sobreprima.
 • Temes “estrella”. Els temes estrella que solen incloure són els referits a problemes de l’habitatge, com ara conflictes amb la comunitat de veïns o amb algun altre propietari en particular, i els relacionats amb l’àmbit laboral.

Veïns i obres. Aquest tipus de contractes cobreix la reclamació a veïns per infracció de normes legals relatives a emanacions de fums o gasos, higiene, sorolls persistents i activitats molestes, nocives o perilloses. Les pòlisses també cobreixen la reclamació per incompliment de contractes de serveis d’obres, reparació, conservació o manteniment de l’habitatge i de les seues instal·lacions, sempre que el pagament d’aquests serveis haja anat a càrrec íntegrament del client.

Inquilins. Aquest tipus de contractes d’assessorament legal cobreix la defensa i la reclamació dels seus interessos en conflictes derivats del contracte de lloguer. Ara bé, en aquest cas tampoc queden coberts els judicis de desnonament per falta de pagament.

Infraccions administratives. Un altre apartat que solen abraçar aquests serveis és la defensa de l’assegurat en infraccions administratives, fet que inclou la defensa del client davant les sancions que se li imposen com a particulars per presumptes infraccions administratives. En aquest cas, les prestacions de la pòlissa solen consistir en la redacció i la presentació dels escrits de descàrrec i recursos que procedisquen en via administrativa. Amb tot i això, les companyies no es fan càrrec de la defensa que implica la via contenciosa-administrativa.

Diferències amb les pòlisses de defensa jurídica

Un altre aspecte que convé tenir en compte és diferenciar bé aquests paquets d’assistència legal amb les tradicionals assegurances de defensa jurídica, que es poden contractar de forma independent al mercat, encara que de vegades vénen associats a la subscripció d’una assegurança de llar o del cotxe. A diferència dels serveis d’assistència legal, aquests productes se sotmeten a la llei del contracte d’assegurança i sí que afronten el pagament de les costes d’un judici.

Amb tot, convé llegir bé la lletra petita de la pòlissa, en especial en aspectes com la carència (període després de la signatura en què l’usuari no pot utilitzar els serveis) o la cobertura de la unitat familiar. També és recomanable conèixer bé els límits pactats i les quantitats que es cobriran, que de vegades poden resultar insuficients.

Preus

La diferència entre els dos tipus de productes implica, també, una distinció en preus. Els serveis d’assistència legal van, de mitjana, des dels 30 fins als 100 euros a l’any. Inclouen assistència legal informativa: resolen dubtes i poden redactar algun tipus d’escrit o reclamació, però està exclosa l’assistència en judici i les despeses que comporta.

Les pòlisses de defensa jurídica es troben des d’uns 300 euros a l’any. En funció dels límits que cobrisquen de despeses d’advocats, procuradors, perits… la prima es pot incrementar. El preu és, per tant, orientatiu, ja que les asseguradores fan pòlisses personalitzades en funció de les necessitats dels clients. De vegades, aquestes assegurances solen portar associat un servei d’assistència legal telefònica que permet al client fer totes les consultes legals que desitge.

Aspectes que s'han de tenir en compte

/imgs/20070901/img.consejos.02.jpgAssessorament legal

 • Les pòlisses bàsiques no inclouen ni l’assistència en judici ni les despeses derivades d’un procés.
 • La duració del servei és anual, amb possibilitat de renovar-se automàticament.
  La defensa en temes laborals i fiscals sol oferir-se com a cobertura opcional, fet que implica una sobreprima.
 • El cost d’un paquet d’assessorament bàsic voreja els 100 euros a l’any.

Assegurança de defensa jurídica

 • L’assegurança cobreix tots els membres de la família que compartisquen domicili.
 • Els paquets d’assessorament legal inclouen defensa per la via administrativa, però no per la via contenciosa-administrativa.
 • La duració del servei és anual, amb possibilitat de renovació automàtica.
 • El cost mínim d’una assegurança de defensa jurídica voreja els 300 euros anuals.