Repercussions molt diferents segons el règim matrimonial