Tendas de campaña

Calidade mediocre: moitas carencias e defectos

Analizáronse seis tendas de campaña con capacidade para 2-4 persoas, con prezos que oscilan entre 9.000 e case 25.000 pesetas
1 Xuño de 2001

Calidade mediocre: moitas carencias e defectos

As probas avaliaron as características e prestacións máis importantes neste producto, tendo en conta criterios de emprego, a lexislación sobre etiquetaxe e unha normativa de referencia (de non obrigado cumprimento) que fixa as características desexables das tendas de campaña, entre elas as de seguridade, e as probas que deben verifica-la medición e comprobación destes apartados.

Os resultados foron decepcionantes: ningunha tenda pode definirse non xa de boa calidade xeral, senón nin sequera aceptable. O motivo: todas presentan deficiencias en aspectos cruciais. Trala ponderación de tódolos resultados, confórmanse dous grupos de calidade: cun “regular” figuran cinco tendas: Tende e Explorer DT-180 (respectivamente, a máis cara e a máis barata), Nevada, Hibou (ámbalas dúas, unhas 15.000 pesetas) e Annapurna (case 22.000 pesetas). O segundo grupo está composto unicamente por Aran-4 (a segunda máis barata, case 10.000 pesetas), cun “mal”. Como pode comprobarse, o prezo ten pouco que ver coa calidade do producto.

Os principais puntos débiles destas seis tendas de campaña son a información ó consumidor (ningunha aproba o exame de CONSUMER e os defectos foron moitos: ausencia de datos obrigatorios, carencia de garantía e instruccións de uso incompletas) e a seguridade: só Explorer DT-180 respecta tódalas directrices da norma de seguridade para este producto, que -cómpre dicilo todo- é esixente e de non obrigado cumprimento. Outros defectos importantes e comúns (a metade das mostras analizadas con resultados negativos) foron a escasa habitabilidade do interior das tendas, a insuficiente resistencia á esgazadura da cubeta (zona en contacto directo co chan) e á perforación do dobre teito da tenda, así como a pouca resistencia dunha zona das que máis tensión sofre: a próxima ó tirante que une o dobre teito co chan.

Nesta análise comparativa non hai mellor relación calidade-prezo. Podería ser Explorer DT-180 (a máis barata, 9.000 pesetas), pero unha tenda que non resiste a chuvia e que non achega documento de garantía non pode merecer este galardón. A outra opción sería Tende, pero o seu elevado prezo (é a máis cara, case 25.000 pesetas) compadécese moi mal coas graves carencias que se lle detectaron: insuficiente resistencia da cubeta á esgazadura (defecto crítico), fallos en seguridade, etiquetaxe incorrecta e escasa facilidade de montaxe-desmontaxe da tenda. Estas dúas son as mellores, pero ningunha superou globalmente as probas e mereceron ámbalas dúas un mediocre “regular”. O usuario elixirá en función das súas preferencias persoais, do uso que pensa darlle á tenda, das características e prestacións de cada unha e dos cartos que pensa gastar neste producto tan relacionado co tempo de lecer de moitos cidadáns.

Entrando en máis detalles …

Só Explorer DT, Nevada e Annapurna ofrecían na súa etiqueta a información obrigatoria, mellor en Explorer DT pola etiqueta que, no interior da tenda, sinala as precaucións que cómpre adoptar fronte a un posible lume. E tan só Nevada e Tende conteñen un documento de garantía correcto; tres non achegan garantía e unha (Hibou) si que a ofrece pero non é correcta. No referente ás instruccións de uso e mantemento, só poden considerarse satisfactorias Nevada, Annapurna e Tende. As demais pecaban de ausencia de información útil.

No tocante á seguridade, só Explorer DT-180 resultou acorde á normativa (de carácter orientativo, non obrigatorio); en Nevada, Tende, Aran-4 e Annapurna non figuraban as recomendables advertencias fronte ó lume. E detectáronse deficiencias na esencial resistencia das ancoraxes para treboada (en Nevada, Tende, Hibou) e nas características das cremalleiras (Annapurna). Despois de tódalas probas de seguridade, conclúese que a máis segura é Explorer DT-180, seguida de Aran-4. As menos seguras son Nevada e Tende.

Por outra banda, Tende ofrece o maior número de ventos (5), o que contribúe a unha mellor fixación (e protección) do dobre teito fronte ó vento. As outras tiñan tres ou catro ventos. Hibou e Annapurna incorporan ancoraxes metálicas (máis sólidas) de cubeta-chan, mentres que nas outras catro son de plástico.

A comodidade, esencial

Na calidade dos rematados destaca Nevada, que é tamén a máis lixeira (3 quilos) e a máis sinxela de montar e desmontar. A máis pesada é Tende (4,5 quilos), que resulta a máis doada de empaquetar tralo seu uso, e a habitabilidade resultou insatisfactoria en Nevada (altura libre insuficiente) e en Annapurna e Aran-4 (capacidade real inferior á anunciada). A aptitude ó uso e a ergonomía (número de bolsas, fixación para lanterna, número de entradas á tenda, número de zonas de ventilación, repostos, comodidade xeral, iluminación…) foi notablemente menor en Aran-4 ca nas demais. As mellores en aptitude ó uso e ergonomía, pero con só un “aceptable”, foron Tende, Explorer DT-180 e Annapurna. As outras dúas houberon de conformarse cun “regular” neste apartado crucial, tan relacionado coa comodidade que as tendas de campaña lle proporcionan ó usuario.

¿Como responden ante a humidade e a chuvia?

Con respecto á impermeabilidade, esencial nun producto que ten como principal función protexe-lo usuario da intemperie, a estanquidade da cubeta foi en Aran-4 moi inferior á do resto de tendas. Esta proba realizouse dispoñendo un determinado volume de auga sobre as costuras que unen a cubeta co resto da tenda, na zona das ancoraxes. Destacaron Tende (a mellor), Nevada, Explorer DT-180 e Hibou, aínda que tamén Annapurna demostrou unha aceptable estanquidade da súa cubeta.

O segundo apartado do exame de impermeabilidade é a resistencia á chuvia, que se mediu sometendo a un arco de chuvia durante dúas horas as costuras do dobre teito de cada tenda. Se ó finaliza-lo ensaio, enchoupa o dobre teito da tenda permitindo o paso da auga, considérase que a mostra fallou. Este, un defecto grave, só se verificou en Explorer DT-180. As outras cinco tendas reaccionaron satisfactoriamente ante a chuvia. En xeral, as máis impermeables son Tende e Nevada, aínda que tamén Hibou e Annapurna se comportaron satisfactoriamente.

CÓMO SE FIXERON AS PROBAS

As tendas de campaña son productos para lecer e deportes, e como a súa función é proporcionarlles ós usuarios condicións de habitabilidade durante un determinado tempo e asegurar certa protección fronte ós rigores da intemperie, deben cumprir requisitos de seguridade, resistencia, comodidade, información…

Na análise de CONSUMER realizáronse moi diversas probas para avalia-las características e prestacións máis salientables deste producto, tendo en conta a lexislación xeral de etiquetaxe (de obrigado cumprimento) e unha normativa de referencia que, aínda que os fabricantes non estean obrigados a respectar, establece as características e prestacións desexables nas tendas de campaña así como as probas destinadas a verificar estas características.

Etiquetaxe

A etiquetaxe debe incluí-la información obrigatoria (composición, características esenciais de uso, instalación, mantemento e perigos, identificación do fabricante ou exportador), en castelán e de maneira visible. Aínda que non é obrigatorio, si semella conveniente que as tendas leven no seu interior unha etiqueta sobre as precaucións contra o lume, advertindo sobre aparellos de calefacción, cociña e luz, disposicións de prevención de incendios, precaucións que cómpre tomar cos nenos… Ademais, a lexislación recolle os productos de lecer e deporte como productos durables, polo que deben presentar unha garantía conforme á lexislación. Para rematar, estaría ben que incluísen instruccións de uso e mantemento, coas que informen sobre cómo escolle-lo lugar de acampada, ou face-la montaxe, empaquetado, mantemento, reparación…

Facilidade de uso

Valoráronse, en principio, o peso da tenda (mellor canto menor) e o tamaño das bolsas de transporte (se son en exceso pequenas, a tarefa de garda-la tenda pode converterse en complicada e requiri-la axuda doutra persoa). Ademais, cinco expertos en acampadas avaliaron o grao de dificultade que entrañaba montar e desmontar cada tenda. Para rematar, comprobouse a habitabilidade: altura libre (a normativa establece un mínimo desexable), e que a capacidade (número de persoas que caben comodamente no interior) coincida coa declarada.

Aptitude ó uso e ergonomía

Comprobouse o número de bolsos de cada tenda, se posuían fixación para lanterna, o número de entradas (unha ou dúas), o de zonas de ventilación efectivas, se están unha fronte á outra ou non, se ten faldróns de protección fronte á neve, os repostos…, amais da iluminación interior e a comodidade xeral que ofrece a tenda ós usuarios.

Impermeabilidade

Comprobáronse dous aspectos: a estanquidade da cubeta (parte da tenda que está en contacto directo co chan) e a resistencia á chuvia. A estanquidade da cubeta verificouse dispoñendo un volume de auga coñecido sobre as costuras cubeta-tenda, na zona das ancoraxes. Tras un tempo determinado, verificouse o volume de auga perdido, calculando así a velocidade de calado. Os resultados cómpre cualificalos como moi bos en Tende (0,04 litros/hora) e de bos en Nevada (0,3 litros/hora), Explorer DT-180 (0,34 litros/hora) e Hibou (0,36 litros/hora), así como de aceptables en Annapurna (0,76 litros/hora). Foron malos só en Aran-4 (2,17 litros/hora). O parámetro crítico é a resistencia á chuvia. Mediuse sometendo as costuras do dobre teito de cada tenda a un arco de chuvia durante 2 horas a unha presión determinada, o que equivale a condicións climatolóxicas adversas. Se ó remata-lo ensaio a chuvia cala o dobre teito permitindo o paso da auga, considérase que a mostra falla. A única que non superou a proba foi Explorer DT-180. Nas outras cinco, a resistencia á chuvia foi satisfactoria.

Resistencia á esgazadura

Na cubeta, a resistencia do tecido á esgazadura é crucial: ó estar en contacto co chan está máis exposta a este tipo de rotura. Avaliouse esta resistencia determinando a forza precisa (medida en Newtons) para producir unha esgazadura en condicións controladas. Na máis resistente (Hibou) precisouse unha forza de 87 Newtons para produci-la esgazadura, mentres que, xusto no outro extremo, Nevada, Annapurna e Tende produciron esgazadura con só 10-11 Newtons.

Resistencia á perforación

Outra característica crucial nunha tenda de campaña é a resistencia á perforación dos seus diversos compoñentes. Determínase a forza precisa (en Newtons) para perfora-lo tecido do dobre teito e da cubeta empregando para a medida un dinamómetro cunha agulla de penetración de 1,5 milímetros de diámetro. No dobre teito, os mellores resultados foron para Annapurna (39 N), e os peores para Explorer DT-180, Hibou e Aran-4 (entre 23 e 30 N). Na cubeta, foi Explorer DT-180 a tenda máis resistente á perforación (49 N), e as peores (aínda que aceptables) foron Nevada, Annapurna e Tende, con entre 34 e 35 N.

Resistencia das zonas tensadas

Costuras, ventos e enganches son as zonas sometidas a maior tensión nunha tenda de campaña, polo que é fundamental coñece-la resistencia (medida en Newtons) que demostran ata que se produce a deformación total ou ruptura destes compoñentes, sempre en condicións controladas de velocidade de aplicación desa forza. O comportamento dos diversos compoñentes foi distinto. Os mellores resultados foron os de Explorer DT-180, única tenda na que a resistencia foi satisfactoria, ou polo menos media, nos catro compoñentes avaliados. O peor comportamento foi o de Aran-4: tanto a costura do dobre teito e os ventos coma o tirante exterior da cubeta deron moi malos resultados de resistencia.

Resistencia das cremalleiras á tracción transversal

A normativa de carácter optativo aplicable ás tendas de campaña establece un ensaio para avalia-la resistencia da cremalleira interna e da externa, establecendo un mínimo para considerar un resultado como satisfactorio. O ensaio realizouse sobre mostras de 100 milímetros de lonxitude das cremalleiras da tenda e do dobre teito. Determinouse a forza (en Newtons) que é preciso aplicar lateralmente sobre un ancho de 25 milímetros para acada-la apertura da cremalleira en condicións controladas de velocidade (50 mm/minuto). Nas cremalleiras interiores, a normativa (non obrigada) establece un límite mínimo de 250 N, e na exterior o mínimo é 350 N. Nas probas realizadas por CONSUMER, tódalas cremalleiras resultaron satisfactorias, superando estas resistencias mínimas. As máis resistentes foron as de Explorer DT-180, seguidas das de Annapurna.

Resistencia das variñas

A mesma norma establece o ensaio aplicable ás varas da estructura da tenda, sempre que sexan de aceiro e cunha espesura da parede superior a 1 mm e diámetros da orde de 20 mm. As variñas das tendas de campaña aquí analizadas son de materiais diferentes e de menor espesura, pero os técnicos de laboratorio adaptaron os criterios da normativa para axeitalos a estas tendas de campaña. Os resultados permiten afirmar que a resistencia das variñas era suficiente e satisfactoria en tódalas mostras. Pero saibamos cómo se fixo a proba: tomáronse dous tramos ensamblados de cada variña, suxeitáronse nos seus extremos e aplicouse no punto de ensamblaxe un peso preliminar de 1 quilo durante un minuto. De seguido, aplicouse na mesma zona unha carga de 10 quilos durante 4 minutos. Unha vez retirada esta carga, vólvese aplica-la de 1 quilo e mídese a deformación permanente residual na variña, ou diferencia respecto ó punto inicial. Considerouse que o comportamento das variñas era satisfactorio cando a deformación permanente resultante era inferior ou igual a 3 milímetros.

Cómo comproba CONSUMER a seguridade que ofrece unha tenda de campaña

A normativa (de carácter optativo) aplicable a tendas de campaña establece condicións de seguridade relativas ó armazón ou estructura da tenda (o mesmo concepto que a resistencia das variñas anteriormente descrito), á resistencia mínima (350 Newtons) das ancoraxes para treboada (o mesmo concepto que a resistencia da zona tensada próxima ó tirante que une o dobre teito co chan, antes descrito), ás cremalleiras (corredizos de distinta cor que o tecido ou os dentes ou, no seu defecto, un tirador rechamante; dobre tirador que permita a apertura tanto do interior coma do exterior, sendo cando menos unha delas de apertura de abaixo cara a arriba), e a advertencia de precaucións contra o lume.

Unicamente Explorer DT-180 cumpre en todo a norma de seguridade. Nevada e Tende fallaron na resistencia mínima das ancoraxes para treboada, e carecían de indicación de precaucións contra o lume. Hibou falla nas ancoraxes para treboada e Aran-4 faino só na carencia de información de precaución contra o lume. Para rematar, Annapurna falla nas cremalleiras (ó non presentar un corredizo de distinta cor có tecido e dentes, nin un tirador rechamante) e na ausencia de indicación de precaucións contra o lume.

A resistencia non é menos importante...

A resistencia (que se comprobou mediante varias probas) está directamente relacionada coa durabilidade da tenda en boas condicións de uso, de aí a súa importancia. Nos ensaios de resistencia á esgazadura da cubeta (a parte que permanece en contacto directo co chan), destacaron Hibou e Aran-4. As peores foron Annapurna, Tende e Nevada, cuns valores de resistencia (medidos en Newtons) oito veces inferiores ós de Hibou. En Explorer DT-180, a resistencia á esgazadura foi media.

A resistencia á perforación mediuse no dobre teito e na cubeta, e os resultados foron aceptables. As máis resistentes son Annapurna, Nevada e Tende. Pola súa banda, Aran-4 é a que peor tolera a acción de obxectos punzantes no dobre teito, onde tamén fallaron Hibou e Explorer DT-180. En resistencia á perforación da cubeta, ningunha mostra suspendeu o exame.

No que se refire á resistencia nas zonas da tenda máis sometidas a tensión (costura do dobre teito, zona próxima ós ventos, zonas tirante exterior da cubeta e tirante do dobre teito), a mellor e única totalmente correcta foi Explorer DT-180. Tende foi a segunda máis resistente. E a peor, Aran-4, que fallou en tres das catro probas, seguida de Nevada, con baixas prestacións en dúas zonas. Para rematar, a resistencia de cremalleiras e varas foi satisfactoria en tódalas mostras.

En síntese e táboa comparativa

En síntese

 • Analizáronse seis tendas de campaña con capacidade para 2-4 persoas, que custaban entre 9.000 e 25.000 pesetas.
 • A teor das probas ás que se someteron para medi-la súa seguridade, impermeabilidade, comodidade e facilidade de uso, habitabilidade, resistencia, etiquetaxe, garantía…, ningunha pode considerarse de boa, nin sequera aceptable, calidade. Cinco mereceron unha nota global de “regular” e unha, Aran-4, un “mal”.
 • Os defectos máis comúns foron a incorrecta etiquetaxe, a carencia de documento de garantía, a escasa aptitude ó uso e ergonomía, o non cumprimento da (optativa) norma de seguridade (só unha, Explorer DT-180, a respecta), e a insuficiente resistencia á esgazadura da cubeta da tenda, a zona que permanece en contacto directo co chan.
 • O prezo pouco ou nada ten que ver coa calidade. As dúas mellores (Explorer DT-180 e Tende) son a máis barata e a máis cara. E se ben a peor (Aran-4) é barata, Annapurna, que custa case 22.000 pesetas, non é mellor ca Hibou e Nevada, que non chegan ás 15.000 pesetas.
 • Non hai mellor relación calidade-prezo, xa que das dúas que aspirarían a selo, unha (Explorer DT-180) enchoupa por dentro cando chove, e a outra (Tende) ten limitacións excesivas para o seu oneroso prezo.
Marca/Modelo TENDE EXPLORER DT-180 NEVADA
Fabricante Ferrino Fikam Sport Coleman
Prezo (pta) 24.900 8.995 14.900
Control da información
Etiquetaxe Incorrecta1 Satisfactoria Regular2
Garantía Satisfactoria Mon contén Satisfactoria
Instruccións de uso e mantemento Satisfactoria Incompletas Satisfactoria
Dimensións e características físicas
Número de ventos 5 4 3
Tipo de anclaxe cubeta-solo Plástica Plástica c Plástica
Rematado Ben Ben Moi ben
Facilidade de uso
Peso (kg) 4,5 3,7 3,0
Facilidade empaquetado Moi alta Media Alta
Facilidade de montaxe/desmontaxe Media-Baixa Alta Moi alta
Habitabilidade Satisfactoria Satisfactoria Insatisfactoria
Aptitude ao uso e ergonomia Aceptable Aceptable Regular
Impermeabilidade
Estanquidade da cubeta (L/h) Moi alta Alta Alta
Resistencia á chuvia Satisfactoria Baixa Satisfactoria
Resistencia ao desgarro (cubeta) Moi Baixa Media Moi Baixa
Resistencia á perforación
Dobre teito Media Baixa Media
Cubeta Media Moi alta Media
Resistencia das zonas tensadas
Costura dobre teito Media Media Alta
Ventos Moi alta Moi alta Alta
Tirante exterior cubeta Moi alta Moi alta Baixa
Tirante dobre teito-chan Baixa Moi alta Moi Baixa
Resistencia das cremalleiras Satisfactoria Satisfactoria Satisfactoria
Resistencia das variñas Satisfactoria Satisfactoria Satisfactoria
Seguridade Insatisfactoria Satisfactoria Insatisfactoria
Valoración global Regular Regular Regular
Marca/Modelo HIBOU ANNAPURNA ARAN-4
Fabricante Campigaz Fikam Tek Hosa
Prezo (pta) 14.995 21.900 9.995
Control da información
Etiquetaxe Incorrecta Regular Incorrecta
Garantía Incorrecta Mon contén Mon contén
Instruccións de uso e mantemento Incompletas Satisfactoria Incompletas
Dimensións e características físicas
Número de ventos 3 4 4
Tipo de anclaxe cubeta-solo Metálica Metálica Plástica
Rematado Ben Ben Ben
Facilidade de uso
Peso (kg) 3,5 3,5 3,6
Facilidade empaquetado Baixa Alta Alta
Facilidade de montaxe/desmontaxe Alta Media-Baixa Alta
Habitabilidade Satisfactoria Insatisfactoria Insatisfactoria
Aptitude ao uso e ergonomia Regular Aceptable Mal
Impermeabilidade
Estanquidade da cubeta (L/h) Alta Media Moi Baixa
Resistencia á chuvia Satisfactoria Satisfactoria Satisfactoria
Resistencia al desgarro (cubeta) Alta Moi Baixa Alta
Resistencia á perforación
Dobre teito Baixa Alta Moi Baixa
Cubeta Alta Media Media
Resistencia das zonas tensadas
Costura dobre teito Media Media Baixa
Ventos Media Alta Baixa
Tirante exterior cubeta Moi alta Baixa Moi Baixa
Tirante dobre teito-chan Moi Baixa Media Alta
Resistencia das cremalleiras Satisfactoria Satisfactoria Satisfactoria
Resistencia das variñas Satisfactoria Satisfactoria Satisfactoria
Seguridade Insatisfactoria Regular Regular
Valoración global Regular Regular Mal

1 Etiquetaxe incorrecta: non cumpre o establecido na lexislación con respecto á etiquetaxe de productos industriais (de obrigado cumprimento).

2 Etiquetaxe insatisfactoria: cumpre o establecido na lexislación, polo que a súa etiquetaxe é correcta. Pero carece de etiqueta de advertencia contra o lume no interior da tenda (opcional).

Un a un

Unha por unha, as seis tendas de campaña

Tende, de Ferrino

 • 24.900 pta, a máis cara.
 • O mellor: Certificado de garantía conforme á norma. O maior número de ventos (5). A máis doada de empaquetar. A máis impermeable, pola excelente estanquidade da súa cubeta.
 • O peor: O prezo, por excesivo para a súa calidade. Etiquetaxe incorrecta: só unha parte (instruccións de montaxe) figura en castelán. E non inclúe precaucións contra o lume, aínda que se recollen no folleto adxunto.
 • A máis pesada: 4,5 quilos. Só caben dúas persoas. Non é doada a operación montaxe-desmontaxe. Escasa resistencia da cubeta á esgazadura. Non cumpre as directrices de seguridade: a resistencia das súas ancoraxes para treboada non é abonda. Baixa resistencia na zona próxima ó tirante que une o dobre teito co chan.
 • Cualificación global: Regular.

Explorer DT-180, de Fikam Sport

 • 8.995 pta, a máis barata.
 • O mellor: O prezo. É a máis segura e a única que respecta tódalas directrices da normativa de seguridade (de non obrigado cumprimento) aplicable ás tendas de campaña. Etiquetaxe correcta.
 • Montaxe e desmontaxe doada. Habitabilidade satisfactoria. Estanquidade da cubeta, elevada. Gran resistencia á perforación da cubeta. E tamén á tensión, tanto en ventos e tirante exterior da cubeta coma no tirante que une o dobre teito co chan.
 • O peor: Insuficiente resistencia á chuvia. Sen documento de garantía. Instruccións de uso e mantemento incompletas (non figuran instruccións de montaxe, pero é moi sinxela). Escasa resistencia do teito á perforación por un obxecto punzante.
 • Cualificación global: Aceptable.

Nevada, de Coleman

 • 14.900 pta.
 • O mellor: Etiquetaxe correcta. Garantía conforme á norma. Extensas instruccións de uso e mantemento. Moi ben o rematado. Resulta moi doada de montar e desmontar. É a máis lixeira (3 quilos). Satisfactoriamente impermeable.
 • O peor: Só tres ventos, mentres que outras teñen catro ou cinco. Carece da advertencia (non obrigatoria) de precaucións fronte ó lume. Habitabilidade insatisfactoria: a súa altura libre é moi escasa (98 cm).
 • A cubeta menos resistente á esgazadura. Pouca resistencia en dúas zonas tensadas: as próximas ó tirante exterior da cubeta e ó tirante que une o dobre teito co chan. Non conforme á norma de seguridade (de non obrigado cumprimento), porque a resistencia dos tirantes do dobre teito, esencial polo seu papel de ancoraxe ante as treboadas, é deficiente.
 • Cualificación global: Regular.

Hibou, de Campingaz

 • 14.995 pta.
 • O mellor: Ancoraxes metálicas para uni-la cubeta e o chan. Doada de montar e desmontar. Satisfactoriamente impermeable. Unha das tres con mellor habitabilidade. A mellor resistencia á esgazadura na cubeta.
 • O peor: Etiquetaxe e garantía, incorrectas: non recollen os datos mínimos que fixa a lexislación. Instruccións de uso incompletas: non aparecen as de mantemento e reparación, nin recomendacións do lugar axeitado para a acampada.
 • Só tres ventos, cando outras teñen catro ou cinco. Empaquetado difícil. Escasa resistencia nunha zona tensada, a próxima ó tirante que une o dobre teito co chan. Non cumpre as directrices da norma de seguridade (de non obrigado cumprimento), porque a resistencia das ancoraxes para treboada é insuficiente.
 • Cualificación global: Regular.

Annapurna, de Fikam Tek

 • 21.900 pta, a segunda máis cara.
 • O mellor: As instruccións de uso e mantemento. Ancoraxes metálicas para uni-la cubeta e o chan. Doada de empaquetar. A máis resistente á perforación.
 • O peor: Etiquetaxe insatisfactoria (aínda que correcta segundo a norma), pois non leva no seu interior unha etiqueta con precaucións sobre o lume, aínda que aparecen nun folleto adxunto. Non inclúe garantía.
 • É unha das dúas menos doadas de montar e desmontar. Habitabilidade insatisfactoria: o número de ocupantes que indica (tres persoas) non coincide co real (só caben dous). A cubeta, moi pouco resistente á esgazadura. Non cumpre as directrices da norma de seguridade (de non obrigado cumprimento): non ten no interior da tenda unha etiqueta de precaucións contra o lume e o tirador das cremalleiras non é facilmente distinguible.
 • Cualificación global: Regular.

Aran-4, de Hosa

 • 9.995 pta, a segunda máis barata. A de peor calidade.
 • O mellor: O seu prezo. É doada de empaquetar e de montar e desmontar. Boa resistencia á esgazadura da cubeta.
 • O peor: Etiquetaxe incorrecta: non inclúe datos obrigatorios. Tampouco incorpora a advertencia de precaucións contra o lume no interior da tenda. Non ten documento de garantía. Instruccións de uso e mantemento, incompletas.
 • Habitabilidade insatisfactoria: a capacidade anunciada (catro persoas) non corresponde á real (tres). A estanquidade da cubeta é a menor das seis tendas (pouca impermeabilidade nesa zona). Moi pouca resistencia á perforación no dobre teito.
 • A peor en resistencia das zonas tensadas (agás na zona próxima ós tirantes do dobre teito). Non cumpre as directrices de seguridade, aínda que o seu único defecto é que no seu interior non incorpora advertencias fronte ó lume.
 • Cualificación global: Mal.