Terminis de les asseguradores per a abonar indemnitzacions i interessos de demora

1 Març de 2008
Img sentencias

Terminis de les asseguradores per a abonar indemnitzacions i interessos de demora

Se li incrusta un resquill a l’ull mentre reparaven el vehicle en un taller

/imgs/20080301/sentencias03.jpgA un client que es trobava al taller de reparació de vehicles se li va incrustar a l’ull un resquill de metall quan un treballador va colpejar una peça de la roda del vehicle que estava arreglant. La companyia d’assegurances es va negar a pagar, al?legant que la culpa del sinistre era del mateix perjudicat, per la qual cosa aquest va demandar el taller i la companyia d’assegurances. Va guanyar el plet en segona instància, en sentència del Tribunal Suprem del 4 de juny del 2007, que va condemnar a indemnitzar l’afectat amb 47.888 euros més un recàrrec d’interessos per demora en el pagament d’un 20% anual des de la data del sinistre. Segons la Llei del Contracte de l’Assegurança, l’assegurador incorre en demora quan no compleix la seua prestació en el termini de tres mesos des del sinistre o no paga l’import mínim del que puga deure dins dels quaranta dies a partir de la recepció de la declaració del sinistre. Aquest interès és del 20% quan transcórreguen més de dos anys des que es va produir el dany.