Un sou temporal per a afrontar l'atur

El primer pas per a cobrar l'atur és acudir a l'INEM durant els 15 dies hàbils després de quedar-se sense feina, inscriure's com a demandant de treball i sol·licitar la prestació per atur
1 Desembre de 2008
Img derechos listado 113

Un sou temporal per a afrontar l'atur

/imgs/20081201/derechos1.jpg
De la pluriocupació a l’atur en poc més d’un any. La crisi econòmica i el fre del mercat immobiliari han incrementat, i molt, el nombre de persones que es troben sense feina al nostre país, que arriba als dos milions i mig, la pitjor dada registrada els últims deu anys. Per a la gran majoria, la prestació per atur adquireix una importància capital. L’ajuda econòmica varia en funció dels períodes i les bases de cotització dels últims sis anys, encara que només aquells que hagen treballat per compte d’altri durant almenys un any podran beneficiar-se d’aquestes ajudes. La resta, amb períodes de cotització inferior, podran, si compleixen uns requisits determinats, acollir-se al subsidi. La tercera opció que es preveu és cobrar en un pagament únic la prestació per a associar-se a una cooperativa o una societat laboral, crear-la o establir-se per compte propi com a autònom.

Si el contracte laboral d’una persona acaba en breu, quins són els seus drets a partir de llavors? Es pot beneficiar d’una prestació econòmica o d’un subsidi. El dret neix l’endemà de la situació legal d’atur: si ha treballat 360 dies o més, li correspon la prestació per atur; i si el període ha sigut inferior, té dret al subsidi.

Durant quant de temps es pot cobrar la atur?

/imgs/20081201/derechos2.jpg
Dependrà del temps que s’haja cotitzat els últims sis anys: entre 360 i 539 dies, la prestació s’allargarà 120 dies. Si s’ha cotitzat entre 540 i 719 dies, la prestació durarà 180 dies, i així progressivament fins a un màxim de 720 dies d’ajuda per períodes de cotització de 2.160 dies (dos anys d’atur per sis anys de cotització). No es computen els períodes de cotització que es van tenir en compte per a cobrar prestacions anteriors.


Una vegada que s’ha deixat de rebre l’atur, però el titular continua sense trobar feina, es pot optar a alguna altra ajuda?

Una vegada esgotat el termini de prestació per atur, els treballadors tenen dret a percebre el subsidi per atur en els casos següents:

  • Davant de responsabilitats familiars, la persona desocupada tindrà dret a sis mesos de subsidi, prorrogables per períodes iguals fins a un màxim de 18.
  • Si té més de 45 anys, té dret a un subsidi per sis mesos.

D’altra banda, es preveu un subsidi especial, de sis mesos, per als treballadors més grans de 45 anys que hagen esgotat una prestació per atur de 24 mesos. Finalitzat també aquest subsidi especial, poden cobrar el subsidi ordinari per atur.

Quant es cobra?

La prestació per atur serà, durant els primers 180 dies, del 70% de la base reguladora (apareix en la nòmina). Aquesta base reguladora és la mitjana de les bases de treball i malalties professionals per les quals s’ha cotitzat durant els 180 dies anteriors a la situació legal d’atur. Per a períodes més llargs i a partir del dia 181, es redueix al 60%.

Si es tenen fills, la prestació no podrà ser inferior al 107 % de l’Indicador Públic de Renda a Efectes Públics (IPREM), índex de referència per al càlcul del llindar d’ingressos en diversos àmbits, incrementat en una sisena part: 645 euros al mes el 2008. Si no se’n tenen, el mínim per al 2008 és de 482 euros al mes. Aquestes quantitats són els mínims, però es pot arribar a cobrar, com a màxim, fins a 1.055 euros sense fills, fins a 1.206 euros amb un fill i fins a 1.356 euros al mes amb dos fills o més. Sobre aquestes prestacions també s’apliquen retencions. Es poden cobrar sempre que visquen a casa fills menors de 26 anys (o més grans però amb una discapacitat igual o superior al 33%)i manquen de rendes iguals o superiors al salari mínim interprofessional, descomptada la part proporcional de les pagues extres (600 euros).

A una dona que gaudeix de la baixa per maternitat li venç el contracte laboral. Què pot fer?

Una vegada que finalitze el període de maternitat/ paternitat, s’inicia la situació legal d’atur. A partir d’aquest moment disposa de quinze dies hàbils per a sol·licitar la prestació per atur.

I mentrestant?

Continuarà cobrant com fins ara la prestació per maternitat fins que esgote el termini.

Si a un treballador no li han donat la carta d’acomiadament i l’empresa ha tancat, on pot acudir?

/imgs/20081201/derechos3.jpg
Ha d’adreçar-se a l’INEM i emplenar una declaració de manca de documentació en la sol·licitud de les prestacions on s’expliquen els motius d’aquesta manca. Per a sol·licitar la prestació per atur es necessita la notificació per escrit de l’acomiadament, de manera que si no la tingués podria acreditar la seua situació mitjançant una acta de conciliació o un informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en què conste el cessament involuntari en la prestació de treball i la seua data. S’ha d’informar amb tots els detalls i impugnar l’acomiadament davant del Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC).

Si el desocupat és estranger, quins drets té?

Els mateixos que un espanyol, sempre que residisca de forma legal al nostre país. Els treballadors nacionals de països que no pertanyen a la Unió Europea ni a l’Espai Econòmic Europeu han d’acreditar l’autorització de residència permanent o la de residència temporal i treball per compte d’altri.

I si es planteja tornar al seu país?

Els estrangers nacionals d’Andorra, l’Argentina, Austràlia, el Brasil, el Canadà, Colòmbia, l’Equador, els EUA, la Federació Russa, les Filipines, el Marroc, Mèxic, el Paraguai, el Perú, la República Dominicana, Tunis, Ucraïna, l’Uruguai, Veneçuela o Xile, amb dret de prestació per atur, poden sol·licitar el pagament anticipat i acumulat de la prestació, i s’han de comprometre a tornar al seu país abans de 30 dies naturals i a no tornar a Espanya almenys en tres anys.

Si una persona no ha cotitzat el temps suficient per a tenir dret a atur, què pot fer?

Es pot inscriure en el Servei Públic d’Ocupació en els 15 dies següents a l’extinció de la seua relació laboral com a demandant d’ocupació i subscriure el compromís d’activitat. En el cas que no tinga cobert el període mínim de 360 dies de cotització però hagués cotitzat almenys sis mesos, pot accedir al subsidi d’atur. Per a fer-ho no ha de tenir rendes superiors al 75% del Salari Mínim Interprofessional.

Quin és l’import d’aquest subsidi?

Tret del subsidi especial per a treballadors més grans de 45 anys amb 24 mesos de prestació per atur, l’import del subsidi és de 413 euros al mes.

És possible sol·licitar la prestació d’atur en un sol pagament?

Es pot obtenir un pagament únic si es té pendent de rebre almenys tres mensualitats d’atur i el titular no ha fet ús d’aquest dret en els quatre anys immediatament anteriors. Per a aconseguir-ho haurà d’acreditar la seua pròxima incorporació com a soci treballador en una cooperativa de treball associat o societat laboral, de nova creació o en funcionament, de forma estable. Per a incorporar-se a una cooperativa o una societat laboral, el treballador no hi pot haver mantingut un vincle contractual previ superior als 24 mesos. I si la seua intenció és dedicar-se a una activitat com a treballador autònom, també ha de sol·licitar-ho abans de començar la seua nova activitat. La quantitat que haurà d’abonar serà l’import total de la prestació que li quede per percebre, descomptant-ne l’interès legal dels diners, i ha d’iniciar l’activitat laboral en el termini d’un mes des de la recepció de l’import de la prestació i destinar-hi aquesta quantitat. En cas contrari, haurà de procedir a retornar-la.

Passos per a sol·licitar la prestació per atur:
  1. Hem d’anar al Servei Públic d’Ocupació, inscriure’ns com a demandants d’ocupació i sol·licitar la prestació per atur. Ho hem de fer en els 15 dies hàbils següents a la situació d’atur.
  2. Hem de presentar la sol·licitud en el model que ens proporcionaran. Aquí haurem de declarar el nombre de fills al nostre càrrec, les dades de domiciliació bancària, el compromís d’activitat i una autorització de petició d’informació a l’Agència tributària.
  3. Portem el DNI i el Llibre de Família. Si som estrangers, afegim la Targeta d’Identitat i l’equivalent al Llibre de Família.
  4. Aportem el certificat o certificats d’empresa en què hem treballat els últims sis mesos. Els empresaris estan obligats a proporcionar-nos, en deu dies, el certificat d’empresa i les comunicacions escrites que acrediten la situació legal d’atur, a més de còpies dels documents oficials de cotització.
  5. Si una vegada concedida no estiguéssem d’acord, per exemple, amb la quantia, o si fos denegada, a parer nostre de forma injustificada, disposem de 30 dies per a presentar una reclamació, prèvia a la via judicial, davant del Servei Públic d’Ocupació i per escrit. Fem-hi constar les nostres dades personals, el domicili per a l’enviament de futures notificacions, l’acte pel qual recorrem, els motius per què impugnem, el lloc, la data i la signatura. Cal adreçar-se al director provincial de l’entitat gestora i presentar tota la documentació de què disposem favorable als nostres interessos. En el cas que ens desestimen la reclamació, podem optar per la via judicial social.