Tintoreries

Servei de tintoreries, conegui els seus drets

Augmenta l'ús dels seus serveis, però també les queixes
1 Octubre de 2001
Img listado consejo

No estem obligats a pagar per avançat i podem pactar indemnitzacions en cas de deteriorament de les peces, tot i que per desconeixement poques vegades exigim aquests i altres drets.

Servei de tintoreries, conegui els seus drets

/imgs/20011001/consejos.01.jpg

L’ús dels serveis que ofereixen les tintoreries s’ha popularitzat en els últims temps. Continuen sent indispensables per a la neteja de taques rebels i de peces delicades o difícils de netejar a casa com edredons o mantes, però les seves tarifes assequibles i la rapidesa de lliurament han motivat que les tintoreries s’utilitzin cada vegada més com a bugaderia amb servei de planxada. Això no obstant, els seus serveis susciten nombroses queixes entre els usuaris. Conèixer els nostres drets ens permetrà saber quan i com podem reclamar.

Abans de lliurar la peça…

 • Comproveu si té faltes o desperfectes en botons o gafets. Assegureu-vos que no deixeu cap objecte a les butxaques.
 • Llegiu atentament la “carta de recomanacions” i les informacions exposades a la tintoreria.
 • Verifiqueu que l’establiment exhibeix de forma visible la informació següent: preus màxims dels serveis, horari i llegendes que especifiquin que l’establiment disposa de fulls de reclamacions, que us indemnitzarà per pèrdua o deteriorament irreparable de la peça i que facilitarà a qui ho sol·liciti la carta de recomanacions de l’usuari.

A l’establiment…

 • Fixeu, de comú acord amb el responsable del servei, la valoració de la peça de cara a la possible indemnització en cas de deteriorament o pèrdua.
 • Si hi ha discrepàncies entre el valor que doneu a la peça i el que assenyala el responsable del servei, adreceu-vos a un altre establiment del ram.
 • Sol·liciteu sempre una còpia del resguard o justificant on figurin la identificació del client i de l’empresa, la data de recepció de la peça i la prevista per a l’acabament del servei, l’especificació de les peces i del servei, el preu, les observacions, si n’hi ha, sobre l’estat de la peça, l’avaluació prèvia de la peça, en cas que ho decidiu de comú acord amb el prestador del servei i el segell o la signatura del responsable de l’establiment.
 • Conserveu el resguard. En cas de reclamació us servirà com a document justificatiu. Sapigueu que no us poden exigir el pagament per avançat. Les empreses que ho facin han de mostrar en lloc visible una llegenda que especifiqui que només s’exigirà pagament anticipat quan hi hagi conformitat expressa per part del client.
 • Verifiqueu que el preu que figura al justificant per l’import del servei coincideix amb el que s’anuncia a l’establiment. En cap cas us podran cobrar quantitats superiors a les que figuren al resguard.

En recollir la peça…

 • Si observeu que la neteja ha estat defectuosa, exigiu que la tornin a realitzar sense cost addicional.
 • Recolliu la peça abans de 3 mesos, altrament us poden cobrar per concepte de guarda-roba.
 • Si la peça ha sofert algun desperfecte i heu arribat prèviament a algun acord amb el responsable del servei exigiu una indemnització en funció del dany ocasionat.
 • En cas de no arribar a cap acord, utilitzeu els fulls de reclamacions que l’establiment ha de tenir a disposició de consumidors i usuaris.
 • En cas d’inexistència o de negativa a facilitar-vos el full de reclamacions formuleu la vostra queixa davant l’Administració.
 • No oblideu remetre junt amb la vostra reclamació totes les proves o documents que serveixin per millorar la valoració dels fets.