Calor segura

Instal·lacions de gas segures i al dia

La Llei obliga els usuaris a efectuar revisions periòdiques de les instal·lacions de gas cada quatre o cinc anys, depenent del tipus de gas.
1 Setembre de 2002
Img consejo del mes listado

Instal·lacions de gas segures i al dia

/imgs/20020901/consejo01.jpg
La seguretat de les instal·lacions de gas depèn de diversos factors, com ara una utilització correcta, un manteniment òptim i un compliment estricte de les revisions periòdiques. Així doncs, l’usuari és, en gran manera, protagonista en la prevenció d’accidents domèstics relacionats amb el gas i d’ell depèn evitar molts d’aquests sinistres.

Revisions de gas

 • Si l’energia de casa seva prové del gas butà o propà ha d’efectuar una revisió de la instal·lació cada cinc anys amb una empresa instal·ladora habilitada legalment per a fer-ho, i substituir dins del termini tots aquells elements (les gomes) de la instal·lació que tinguin data de caducitat.
 • Encara que no tenen data de caducitat determinada, el regulador i les abraçadores també s’espatllen. En cas d’avaria o deterioració, no dubti de substituir-los.
 • Les revisions del gas natural han de fer-se cada quatre anys per part d’una Empresa Instal·ladora Autoritzada. Així mateix, l’empresa és responsable de la conservació de les conduccions de gas fins a la vàlvula de connexió situada a l’exterior de l’edifici. Aquests serveis són gratuïts.
 • /imgs/20020901/consejo02.jpgCada usuari, pel seu compte, ha d’efectuar una inspecció de la seva instal·lació interior cada 4 anys. En aquest cas, és vostè qui s’ocupa de les despeses. Les empreses instal·ladores, generalment, ofereixen aquest servei. A més, cada usuari ha de mantenir en perfecte estat la instal·lació individual del seu habitatge, des del comptador fins als aparells.

Falsos inspectors

 • Hi ha empreses dedicades a la instal·lació de gas que envien el seu personal a oferir els seus serveis als domicilis dels usuaris, malgrat que aquests no els han sol·licitat. En aquest cas l’usuari no està obligat a acceptar els seus serveis. Però si ho fa, ha de sol·licitar a l’inspector que s’identifiqui mostrant el carnet d’instal·lador de gas autoritzat. Encara que la indumentària del tècnic pertanyi a una empresa real i coneguda, no és garantia que qui la porti sigui un inspector autoritzat.
 • Demani pressupost previ, i recordi que no està obligat a acceptar-lo. No signi cap document ni pagui cap import si té dubtes o detecta anomalies en la revisió.
 • La revisió del canvi de gomes, abraçadores o reguladors no implica que la revisió de les instal·lacions s’hagi efectuat al complert, perquè aquesta operació és molt més complexa.
 • Una vegada efectuada la revisió, exigeixi el Certificat d’Idoneïtat. És l’únic document que dóna validesa a la inspecció de la instal·lació de gas. Les peces canviades són de propietat seva i ha de demanar que les deixen en el seu poder a fi de reclamar, si s’escau.
 • /imgs/20020901/consejo03.jpgRecordi que vostè mateix pot canviar els tubs flexibles o les gomes. El seu preu en les botigues s’acosta a 1’80 euros. Sàpia també que els reguladors no tenen data de caducitat. Canviï’ls només si presenten algun defecte.

Mantingui la seva instal·lació en condicions òptimes…

 • La flama reflecteix la qualitat de la combustió: si aquesta és bona la flama ha de ser viva, estable i blavosa. Si és sorollosa, inestable i amb puntes grogues, avisi el servei tècnic del fabricant perquè revisi els aparells.
 • El tub de sortida de fums és fonamental per al bon funcionament dels aparells que en necessiten. Faci que l’instal·li personal especialitzat, seguint la normativa vigent.
 • Si observa algun deteriorament a les canonades (òxids, deformacions, trencament de les subjeccions, etc.) avisi l’empresa instal·ladora. Oblidi’s del “bricolatge”.
 • No utilitzi les canonades del gas com a suport d’altres objectes. No en pengi res. Eviti posar les canonades en contacte amb cables elèctrics ni les usi com a presa de terra d’aparells elèctrics.
 • Una ventilació òptima del lloc en què es troba la instal·lació del gas és fonamental perquè, en cas de fuita, el gas pugui “sortir”. El gas natural és més lleuger que l’aire i en cas de fuita puja cap amunt, per això els orificis de ventilació s’han de col·locar en la part superior de parets i portes. En canvi, el propà i el butà són més pesats que l’aire; per tant, els espais de ventilació han de situar-se a les zones inferiors.
 • Comprovi si la seva instal·lació és segura i no té fuites de gas. Faci periòdicament la prova següent: