Analitzats els informatius de 15 cadenes durant un mes

Esport i política acaparen prop de la meitat dels informatius

L'espai destinat a les notícies de medi ambient, ciència, salut i consum és massa exigu
1 Setembre de 2002
Img temap 110

Esport i política acaparen prop de la meitat dels informatius

/imgs/20020901/tema01.jpg
La televisió és, sens dubte, el mitjà de comunicació preferit pels espanyols per a l’oci: el 89% de la població major de 14 anys veu la tele, enfront del 36% que llegeix diaris i al 52% que sent la ràdio, tal com recull l’Estudi General de Mitjans de 2002. Es tracta, a més, d’un mitjà que gaudeix de gran acceptació i credibilitat entre els telespectadors per a informar-se: pràcticament set de cada deu ciutadans veu habitualment els informatius, i d’aquests, el 72% afirmen que els mereixen molta o bastant confiança les notícies que ofereixen les distintes cadenes de televisió, segons dades del CIS. Per tant, són molts els ciutadans que basen el seu coneixement de l’actualitat (i que probablement en conformen la seva opinió) en els noticiaris de televisió.

Però, com són els espais informatius de les nostres televisions?

CONSUMER ha analitzat els informatius de més audiència de TVE-1, La 2, Antena 3, Tele 5, Canal +, ETB-2, Canal 9, Tele Madrid, TV3, Canal Sur, TVG i les desconnexions de TVE de Navarra, Cantàbria, Rioja i Castella i Lleó, que en total han sumat més de 500 hores de gravació, 660 informatius i 15.700 notícies. No s’han estudiat el rigor i l’objectivitat ni la producció dels noticiaris. L’única cosa que s’ha estudiat és els temes de què parlen les notícies, deixant a un costat el mode, el to o l’enfocament amb què es tracten les informacions.

Les conclusions, encara que no sorprenguin ningú, inviten a una seriosa reflexió. L’esport i la política ocupen un 45% del temps dels informatius, i les notícies de caire econòmic més d’un 8%, mentre que es concedeix escassa atenció a la cultura (11% del temps) i només testimonial a la sanitat i salut (3,1%), medi ambient (2,3%), ciència (2,1%) i consum (1,8%).

Sembla, per tant, que els informatius (nacionals, autonòmics i desconnexions regionals) es mostren més pendents de les guerres de “shares” d’audiència que d’informar el ciutadà sobre temes relacionats directament amb la seva vida quotidiana. Les notícies socials representen el 7%, i sumades, les que es refereixen a continguts sobre sanitat i salut, medi ambient, ciència i consum, aconsegueixen un mediocre 9%; en altres paraules, quasi el mateix que el temps dedicat als quasi sempre dramàtics i testimonials successos.

Es comprova, així mateix, que l’interior dels informatius s’ha convertit definitivament en un suport publicitari ja que la majoria de les televisions interromp els seus noticiaris per donar pas a anuncis o per cedir espai a patrocinadors (en TVE-1, per exemple, la publicitat ocupa un 18% del informatius i en Tele Madrid un 14%). A efectes de comparació, s’ha considerat la informació meteorològica com una part del informatius, encara que en alguns d’ells constitueixi un programa específic.

Una altra conclusió és que no es perceben grans diferències entre les cadenes nacionals i autonòmiques, encara que l’esport és el principal contingut dels informatius dels canals autonòmics, mentre que la política ho és en els nacionals, i que es mantenen percentatges semblants en el primer i segon temes que més espai acaparen, encara que s’intercanvien els llocs. Així, el 28% dels continguts són sobre política en les cadenes nacionals i el 20% sobre esport, i en les autonòmiques el 27% de l’espai dels informatius tracta sobre esport i el 19% sobre política.

Dues constatacions més sobresurten de l’estudi: una, que la titularitat -pública o privada- a penes influeix (exceptuant que el contingut cultural és menys freqüent en les privades), en l’atenció que es presta a cada contingut. I dos, que els informatius són ben distints en les diverses cadenes. Els que menys tracten notícies pràctiques (sumant assumptes socials, medi ambient, cultura, consum, meteorologia, salut i seguretat) són els de Canal +, amb només el 19% del temps dedicat a aquestes qüestions, mentres que la més sensibilitzada amb la vida quotidiana és l’informatiu territorial de TVE a Castella i Lleó, en els informatius de la qual aquestes informacions útils representen el 43% del temps. Encara que en la cultura en particular sobresurt, per damunt dels altres, en els informatius de La 2.

De què parlen els informatius
Temes de les notícies % del temps que ocupen
Esport 22,6%
Política 22,1%
Cultura 10,8%
Economia-Finances 8,2%
Socials 6,9%
Meteorologia 6,7%
Successos 6,7%
Terrorisme 3,8%
Sanitat 3,1%
Medi ambient 2,3%
Ciència 2,1%
Consum 1,8%
Seguretat 1,4%
Societat 0,9%
Mitjans de Comunicació 0,5%
Loteria 0,1%
Total 100%

Futbol i política monopolitzen els informatius

En general, esport -entre els quals destaca l’omnipresent futbol- i política ocupen un 45% del temps dels informatius, però en algunes cadenes superen fins i tot la meitat del temps. Així, en els de TVE-1 i ETB-2 el temps dedicat a política i esport supera la meitat del temps, arribant, en ETB-2 fins i tot al 55% del temps.

Encara que, en general, el comportament dels informatius en aquest sentit es pot qualificar d’homogeni, hi ha informatius que revelen una identitat pròpia. Així, el de La 2 concedeix a l’esport tan sols un 9% del seu temps, mentre que la cultura ocupa el 21%, i en TVE Rioja són les notícies econòmiques les que segueixen a la política en temps d’emissió.

La cultura ocupa el tercer lloc en el rànquing general de continguts, encara que només representa la meitat del temps destinat tant a la política com a l’esport. En Canal + i Antena 3 dediquen tan sols el 4% del seu temps als temes culturals, mentre que TVE-2 és la cadena que més parla de cultura (21%).

Destaca també que algunes cadenes (TVE-1, TVE-2, Tele 5 i Tele Madrid), dediquen molt poc de temps (entorn del 3%) a les notícies econòmiques, i aquestes estan molt més tractades per altres cadenes (ETB-2, 8%, i Canal +, 6%).

Els informatius de TVE-1, els de més publicitat

No és nou que els informatius incorporen talls publicitaris i que molts dels seus blocs siguin introduïts per patrocinadors. El que no deixa de ser curiós és que una televisió pública encapçali el rànquing en temps dedicat a la publicitat, encara que si tenim en compte que Televisió Espanyola i la RTP portuguesa encapçalen la llista de les televisions públiques que emeten més publicitat a Europa, la dada cobra sentit.

A efectes comparatius s’ha considerat el bloc del temps com a part integrant dels informatius, encara que algunes cadenes, com TVE-1 el consideren com una secció a banda. De totes maneres, en finalitzar el bloc de notícies de TVE-1 i abans del començament del temps, es van computar entre cinc i deu minuts de publicitat, la qual cosa explica el generós minutatge publicitari d’aquesta cadena.

I és que els informatius de TVE-1 han triplicat en quatre anys els minuts que dediquen en els seus informatius a la publicitat (del 6% reflectit en l’estudi de CONSUMER d’abril del 1998, al 18% actual), mentre que cadenes com TV3 , Tele 5 o Antena 3 s’han mantingut en uns percentatges semblants. Les desconnexions de TVE Cantàbria, Navarra, Castella i Lleó i Rioja, que no emeten publicitat, i Canal +, amb un 1%, destaquen positivament en aquest sentit.

Medi ambient, consum i salut: no interessen

El temps que es dedica en els informatius a la ciència, el consum i la salut és residual, mínim, dada que denota l’escassa connexió de les televisions amb les qüestions pràctiques i més pròximes als ciutadans.

Considerant les notícies culturals, socials, de salut, de consum, de seguretat, de medi ambient i meteorològiques com les qüestions més vinculades al ciutadà, els informatius que menys afecció mostren cap aquest són els de Canal + (on la suma d’aquestes arriba tan sols al 19%), ETB-2 (23%) i Antena 3 i TVG, entorn del 25%.

Tabla de televisiones nacionales y autonómicas

NACIONALS
Cadenes TVE 1 TVE 2 Antena 3 Tele 5 Canal + TOTAL
nacionals
Política 24,5% 29,3% 18,9% 21,9% 44,5% 27,8%
Esport 27,4% 9,1% 31,8% 19,3% 11,1% 19,7%
Cultura 8,7% 21% 4,1% 7,3% 4,5% 9,1%
Socials 5,6% 8,7% 8,7% 12,7% 3,1% 7,8%
Successos 5,9% 5,1% 9,1% 10,5% 6,1% 7,3%
Terrorisme 5,1% 8,5% 6,4% 4,9% 9,8% 6,9%
Meteorología 11,9% 1,7% 4,3% 5,5% 10% 6,7%
Economia-Finances 2,5% 3% 5% 3,6%% 6,2% 4,1%
Ciència 1,1% 5,4% 2,4%% 3,1% 1,2% 2,6%
Sanitat 2,2% 2,5% 3% 3,1% 0,9% 2,3%
Medi ambient 1,1% 3,2% 0,8% 1,3% 0,2% 1,3%
Consum 0,6% 0,9% 1,8% 2,9% 0,4% 1,3%
Societat 2% 0,6% 0,1% 2,5% 1,6% 1,4%
Seguretat 0,6% 0,5% 2,3% 1,1% 0,4% 1%
Mitjans de Comunicació 0,5% 0,4% 1,1% 0,2% 0% 0,4%
Loteria 0,2% 0% 0,1% 0% 0% 0,1%

ALGUNES CONCLUSIONS

Política, el tema estrella: els informatius dels canals nacionals ofereixen, de mitjana, més espai a temes polítics -quasi un 28% del seu contingut- que a esports -19,7% del seu contingut-. Però hi ha dues excepcions: els de TVE-1 i els d’Antena 3, que emeten més esports que política (tendència dels informatius autonòmics).

Política i esport, per aquest ordre, acaparen quasi la meitat dels informatius: s’hi dedica el 47,5% del temps. I hi ha dues cadenes que fins i tot sobrepassen aquesta mitjana. Canal + i TVE-1, amb el 56% i el 51%, respectivament, destinen més de la meitat dels seus informatius a oferir notícies sobre política i esports.

Els informatius de TVE-2 continuen desmarcant-se de la resta: després de la política, que ocupa un 30% del seu temps, són els temes culturals els que més protagonisme tenen en La 2, amb un 21% dels continguts. I els temes socials (8,7%) pràcticament igualen els esports (9,1%), aspecte que no s’observa en cap altra cadena.

Successos: ofereixen menys successos -un 7,3% dels seus continguts- que els canals autonòmics (8,9%), però hi ha dues cadenes que se situen entorn de la mitjana de les autonòmiques: Antena 3 i Tele 5. En els noticiaris d’Antena 3, els successos són el tercer bloc temàtic a què més temps es destina (9,1%), per darrere d’esport i política, i molt per damunt de cultura (4,5%), per exemple. I en Tele 5 les notícies sobre successos són el quart tema més emès (10,5%), només superats per esports, política i temes socials.

Cultura: amb un 9% de l’espai, ocupa un lloc important en les cadenes nacionals (sobretot en La 2), encara que en Antena 3 i Canal + el temps voreja només el 4%.

Socials: quart bloc temàtic dels informatius nacionals (7,8%), més pes que en les autonòmiques (6,5%).

AUTONÒMIQUES
ETB-2
(CAV)
Canal 9
(València)
Tele Madrid
(Madrid)
TVG
(Galícia)
Esport 29,4% 34,6% 20,2% 31,1%
Política 25,2% 9,4% 20,2% 17%
Cultura 8,6% 5,8% 12,4% 9%
Successos 7,3% 8% 11,1% 14,6%
Meteorologia 5,6% 10,7% 8,5% 6,3%
Economia-Finances 8% 5,5% 3,8% 5,9%
Socials 2,8% 7,9% 5,9% 6,4%
Terrorisme 5,6% 1,7% 4,8% 2,3%
Sanitat 2,1% 4% 3,5% 2,2%
Medi ambient 0,7% 2,9% 2,6% 1,1%
Consum 1,1% 2,7% 2,2% 0,3%
Seguretat 2,1% 3,3% 1,8% 0,3%
Ciència 0,9% 2,4% 1,3% 1,2%
Societat 0,1% 1,1% 1,6% 0,5%
Mitjans de comunicació 0,4% 0% 0,2% 1,2%
Loteria 0% 0% 0% 0,4%
Canal Sur
(Andalusia)
TV3
(Catalunya)
TOTAL
Esport 26,5% 21,2% 27,2%
Política 15,2% 23,3% 18,4%
Cultura 14,2% 8,2% 9,7%
Successos 8,6% 3,8% 8,9%
Meteorologia 4,4% 9,1% 7,4%
Economia-Finances 12% 7,8% 7,2%
Socials 4,1% 12% 6,5%
Terrorisme 1,8% 3,7% 3,3%
Sanitat 4,4% 2,2% 3,1%
Medi ambient 1,8% 2,1% 1,9%
Consum 1,8% 2,5% 1,8%
Seguretat 1,9% 1,1% 1,8%
Ciència 0,9% 1,6% 1,4%
Societat 1,8% 1,3% 1,1%
Mitjans de comunicació 0,3% 0% 0,4%
Loteria 0,2% 0% 0,1%

Algunes conclusions

Esport, per damunt de política: els informatius dels sis canals autonòmics dediquen més temps a esports (27,2 %) que a política (18,4%). Els que més esport emeten són els de Canal 9, amb quasi el 35%. L’excepció la donen els noticiaris de TV3, que emeten una mica més de política (23,3%) que d’esport (21,2%), i els de Tele Madrid, que ofereixen el mateix espai tant a esport com a política (un 20,2% en aquests dos casos).

Esport i política, quasi la meitat dels informatius: s’emporten el 45% del temps dels noticiaris de les televisions autonòmiques. Per damunt d’aquesta mitjana destaquen els informatius d’ETB-2, que dediquen el 55% del seu temps a esport i política, i els de TVG, amb un 48% del seu espai destinat a aquests dos temes. Les notícies de Tele Madrid són les que menys temps destinen a cobrir aquests temes, amb un 40,4% del seu espai. Canal 9 també marca la diferència, perquè emet més informació sobre meteorologia (10, 7%) que sobre política (9,4%).

A partir del tercer tema que més espai ocupa en els informatius s’aprecien més diferències entre els informatius de les autonòmiques: Les notícies sobre cultura ocupen la tercera posició en Canal Sur (14,2%), Tele Madrid (12,4%) i ETB-2 (8,6%). En els altres tres canals autonòmics, en canvi, el tercer tema més tractat és ben distint: en els informatius de TVG la tercera posició és per als successos, amb el 14,6% de l’espai; en TV3 per a notícies sobre temes socials, amb el 12% del noticiari, i en Canal 9 per a política, que ocupa el 9,4% dels informatius.

Successos: ocupen la quarta posició quant a minuts emesos en les autonòmiques, un punt i mig per damunt dels canals nacionals.

Sanitat, medi ambient, consum i ciència : ocupen, de mitjana i entre tots, el 8,2% del total dels minuts dels informatius.

Totes les cadenes, una per una

TVE 1
/imgs/20020901/tema_tv01.jpg Els temes mimats són esports (27%) i política (24,5%).

La que més publicitat insereix en els seus informatius (18% del temps). Emeten els 4 informatius diaris amb la major durada mitjana (65 minuts), encara que amb menys notícies que els informatius de la mateixa durada (27). Els que més temps dediquen a l’apartat meteorològic (12%) i els que menys a notícies economicofinanceres (2,5%).

TVE 2
/imgs/20020901/tema_tv02.jpg Els temes principals són política (29%) i cultura (21%).

Els que més espai dediquen a notícies internacionals (48%) i als continguts culturals (21%). Al contrari, són els que menys temps dediquen a l’apartat meteorològic (1,7%). A més, poc d’espai a l’esport (9%) i a les notícies economicofinanceres (2,5%). Informatius de 30 minuts de durada mitjana sense talls publicitaris.

TELE 5
/imgs/20020901/tema_tv03.jpg Els favorits són política (22%) i esport (19%).

Els que més temps concedeixen a notícies socials (13%) i a successos (10%). Major dedicació a notícies de caràcter nacional (41%). Entre les cadenes amb més informatius diaris (4), amb un nombre alt de notícies (29). Entre els que més talls publicitaris realitzen (2 de mitja) i molta publicitat (12%).

ANTENA 3
/imgs/20020901/tema_tv04.jpg Hi destaquen esport (32%) i política (19%).

Els que menys temps dediquen a la cultura (4%).

4 informatius diaris. Realitzen dos talls publicitaris, que representen un 5% del temps de l’informatiu. 45 minuts de durada. La major part del temps dedicat a notícies d’àmbit nacional (46%).

CANAL +
/imgs/20020901/tema_tv05.jpg Emet els informatius que més temps destinen a política (44%), seguida de lluny per esport (11%).

També els que més temps parlen sobre terrorisme (10% de la durada dels butlletins). Juntament amb TVE-1 i Canal 9, els que més espai dediquen a l’apartat meteorològic (10%). Concedeixen poca importància a l’esport (11%) i a la cultura (4,5%). La més allunyada del ciutadà (19% del temps dedicat a temes socials, medi ambient, etc.). Els informatius més breus (17 minuts) i amb menor nombre de notícies (9), encara que sense talls publicitaris.

ETB 2
/imgs/20020901/tema_tv06.jpg Els favorits són esport (29%) i política (25%).

Així mateix, adquireix importància l’apartat cultural (8,6%). Juntameny amb TVE (Cantàbria), els que menys temps dediquen a notícies de temes socials. Major importància a les notícies regionals o autonòmiques (47%). Informatius amb una durada mitjana de 57 minuts amb una mitjana de 34 notícies.

CANAL 9
/imgs/20020901/tema_tv07.jpg Esport (35%) i, sorprenentment, meteorologia (11%) són els temes principals.

Els que més temps dediquen a l’esport (explicat, potser en part, per la victòria del València en la Lliga d’enguany) i menys a política (9%). Al costat de Canal + i Antena 3, entre els que menys temps dediquen a notícies de caràcter cultural. La major part de les seves notícies són de caràcter local. Juntament amb TVE (Cantàbria), la més oficial (un 43% de les notícies provenen d’institucions públiques).

TELE MADRID
/imgs/20020901/tema_tv08.jpg Els favorits són, a parts iguals, política i esport (20%).

Entre els que més temps dediquen a successos (11%). Els informatius amb més publicitat: 2 talls que representen el 14% del temps. Més de la meitat de les notícies (52%) provenen d’esdeveniments del carrer. Els que més importància concedeixen a les notícies de caràcter local (43%).

TVG
Esport (31%) i política (17%) acaparen quasi la meitat dels informatius.

Els que més importància dediquen a l’apartat de successos (15%). La major part de les notícies (44%) són de caràcter regional o autonòmic. Juntament amb TVE-1, els informatius més llargs (63 minuts), encara que el nombre de notícies (27) és menor que en els informatius de la seva mateixa durada.

CANAL SUR
/imgs/20020901/tema_tv09.jpg Esport (26%) i política (15%) ocupen quasi la meitat de les notícies.

Els informatius d’esta cadena tenen una durada mitjana de 61 minuts i són els que més notícies emeten (36).

Realitzen dos talls publicitaris que representen el 7% del seu temps. La major part de les notícies són de caràcter regional o autonòmic.

TV3
/imgs/20020901/tema_tv10.jpg Política (23%) i esport (21%) acaparen quasi la meitat dels informatius, encara que juntament amb Tele 5, són els que més espai concedeixen a notícies de temàtica social (12%).

La cadena que més informatius emet (5), amb una durada mitjana de 44 minuts. Tenen un tall publicitari que significa el 8% del seu temps. Ofereixen notícies d’àmbit nacional i internacional a parts iguals (30%).

TVE CANTABRIA
Esport (25%) i política (22%) ocupen quasi la meitat de l’informatiu.

Al costat de TVE-1 Rioja, els que més espai dediquen a notícies economicofinanceres (17%). Pràcticament totes les seves notícies (99%) es refereixen a l’àmbit regional. Els informatius més oficials (el 47% de les seves informacions provenen d’institucions públiques). Informatius de 21 minuts de durada i sense talls publicitaris, que inclouen de mitjana 13 notícies.

TVE RIOJA
Els favorits són la política (24%) i l’apartat economicofinancer (21%).

Els que més espai dediquen a economia i finances i ciència (5,5%). Al contrari, els que menys a l’esport (8,5%) emeten. Una mitjana de 13 notícies per informatiu. Duren 21 minuts i no hi ha talls publicitaris.

TVE CASTILLA Y LEÓN
Política (20%) i cultura (18%) són els protagonistes.

Juntament amb TVE-2, els que concedeixen més temps a cultura i entre els que més temps dediquen a notícies economicofinanceres (12%). La majoria de les seves notícies (45%) són d’àmbit regional o autonòmic. Els informatius més sensibilitzats amb allò quotidià (43% del temps dedicat a medi ambient, temes socials, cultura…). Una mitjana de 14 notícies per informatiu, que duren 21 minuts i no fan talls publicitaris.

TVE NAVARRA
Esport (27%) i cultura (17%) constitueixen els dos principals blocs informatius.

Entre els que més espai dediquen a cultura i menys a política (16%). Els informatius que més aborden notícies sobre consum. Pràcticament totes les notícies (98%) són de caràcter regional o autonòmic. Informatius de 21 minuts de durada i sense talls publicitaris, que inclouen de mitjana 12 notícies.

Com es va fer

Es van estudiar els informatius del migdia i de primera hora de la nit de 15 cadenes de televisió: TVE 1, TVE 2, Antena 3, Tele 5, Canal +, ETB 2, TV3, Tele Madrid, TVG, Canal 9, Canal Sur, TVE Cantàbria, TVE Navarra, TVE Castella i Lleó, TVE Rioja. Entre el 4 de maig i l’1 de juny del 2002 es van gravar i visionar un total de 660 informatius, que van representar 531 hores d’informatius. Es van analitzar 15.700 notícies i es va investigar el seu contingut, l’origen de les notícies, l’àmbit de les mateixes i la publicitat inserida en els informatius. Per a definir els seus continguts es van classificar les notícies en 16 temes: política, esport, economia, socials, meteorologia, successos, cultura, terrorisme, consum i vida quotidiana, sanitat i salut, seguretat, medi ambient, ciència, mitjans de comunicació, notícies de societat i loteries. Es van classificar les notícies segons que procedissin d’institucions (amb origen en els diversos governs i parlaments, universitats, Banc d’Espanya, església, etc.), esdeveniments del carrer, associacions, partits polítics, empreses (públiques i privades) i personatges de societat. A més, es va distingir entre notícies nacionals, internacionals, autonòmiques i locals, i es va comptabilitzar el nombre de talls per a inserció de publicitat i el dels mateixos espots que van aparèixer en els informatius. Es va mesurar també la durada dels talls publicitaris. No es van estudiar altres qüestions com el rigor o l’objectivitat, o la producció i realització dels noticiaris. Només es va assignar el seu contingut a un dels temes previstos en el qüestionari, i es va deixar a un costat el mode, el to o l’enfocament amb què es tractaven les informacions.

El rànquing dels informatius

 1. La cadena amb més esport en els informatius… Canal 9 de València (34,6% del temps)
  -Amb menys esport… TVE Rioja, amb 8,5% i TVE-2 (9,1%).
 2. La que més temps dedica a la informació internacional… TVE-2 (48,1%)
  -Les que menys… les desconnexions territorials de Cantàbria i Navarra
 3. La de més política… Canal + (44,5%)
  -La de menys política… Canal 9 (9,4% del temps)
 4. La que més temps dedica als successos… TVG (14,6%)
  -La que menys… TVE Cantàbria (1,5%)
 5. La que més atén el medi ambient… TVE Castella i Lleó (6,0%) (6,0%)
  -La que menys… Antena 3, ETB 2 i Canal +, per davall del 1%.
 6. La que més cobreix les notícies culturals… TVE-2 (21,0%)
  -La que menys… Antena 3 i Canal + amb poc més d’un 4%
 7. La que més aborda notícies sobre consum… TVE Navarra (4,4% del temps)
  -La que menys… TVG i TVE Castella i Lleó amb un 0,3% del temps)
 8. La més allunyada del ciutadà (la que menys temps destina a temes socials, medi ambient, cultura, consum, meteorologia, salut i seguretat)… Canal + (19,4% del temps)
  -La més sensibilitzada cap a allò quotidià… TVE Castella i Lleó (42,7%)
 9. La més oficial (segons l’origen de les seves notícies)… TVE Cantàbria (46,8% de les notícies d’origen institucional)
  -La menys oficial… Tele Madrid ,14,2%
 10. La que més publicitat insereix en els seus informatius… TVE1 (el 18% dels seus temps)
  -Les de menys publicitat… TVE2, TVE Cantàbria, TVE Navarra, TVE Castella i Lleó i TVE Rioja sense publicitat, i Canal +, amb un 1%.
 11. Les que més vegades tallen els seus telenotícies per a publicitat… Antena 3, Tele 5, Canal Sur i Tele Madrid (2 vegades de mitjana per cada emissió)

  Les que menys… TVE2, TVE Cantàbria, TVE Navarra, TVE Castella i Lleó, TVE Rioja i Canal +.