En la llista dels deutors no s'hi val tot

Els registres de deutes impagats estan regulats per normes estrictes que tracten d'evitar abusos amb una informació temporal i modificable, només accessible pagant prèviament i amb limitacions
1 Desembre de 2006
Img derechos listado

En la llista dels deutors no s'hi val tot

/imgs/20061201/img.consejo-del-mes-2.02.jpg

Morós no és un adjectiu agradable, i pitjors són les conseqüències per a una persona les dades de la qual apareixen en algun dels fitxers de deutors del nostre país. Aquests llistats registren la informació sobre deutes impagats per fer-la accessible a empreses i associats. La morositat de la persona inclosa ja no serà coneguda únicament pel seu creditor, sinó per totes les empreses que accedisquen al fitxer per avaluar la seua solvència. El principal perjudici per a l’afectat es plasma en la impossibilitat de la contractació de crèdits o altres contractes. Per això, cap dada sobre impagaments de la qual es tinguen dubtes ha d’aparèixer en aquest registre.

Què són els fitxers de morosos?

Són empreses dedicades a la prestació de serveis d’informació a altres empreses sobre solvència patrimonial. Obtenen les dades d’impagaments i deutes de les seues empreses associades o clients, els quals, a més de facilitar-los les dades dels seus deutors, accedeixen a la informació de morositat d’altres persones per avaluar la solvència que tenen.

Quan ens poden incloure en un fitxer de morosos?

Quan ho sol·licite el creditor al fitxer per incórrer el deutor en un impagament d’una lletra de la hipoteca, de factures de subministraments o de la targeta de crèdit. Només han de ser fitxats els deutes certs i veraços en què no hi haja dubtes sobre la seua existència i exactitud. El deute ha d’estar vençut i ser exigible. El creditor ha de reclamar el pagament al deutor mitjançant un requeriment de pagament abans d’incloure el deutor en un fitxer. Com que és el creditor qui comunica les dades al fitxer, també és ell qui ha d’assegurar-se que concórreguen tots els requisits. En cas contrari no ha d’instar la inclusió en un registre. Si ho fa, cometrà una infracció.

Cal avisar el ciutadà de la seua incorporació al registre?

Per a registrar el deutor no cal el seu consentiment previ, però el responsable del fitxer ha d’avisar-lo abans de 30 dies comptadors des de la seua inclusió, i informar-lo del seu dret a demanar informació sobre totes les dades recollides, inclosa la procedència d’aquestes.

Com es pot sortir d’un fitxer de morosos?

Cancel·lant les dades, ja siga perquè no concorren els requisits legals, perquè s’ha pagat el deute o pel transcurs del termini màxim legal de sis anys.

La comunicació al fitxer de morosos a fi d’obtenir la cancel·lació de les dades l’ha d’efectuar el creditor. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades estableix que el responsable del fitxer de morosos no té competència per a modificar o cancel·lar les dades inexactes.

Si el deutor paga o transcorre el termini cal sol·licitar al creditor que inste la baixa en el fitxer. El creditor està obligat a fer-ho en el mínim temps possible i en el termini d’una setmana com a màxim. En cas contrari, cometria una infracció i podria ser multat.

Llavors, les dades només poden estar registrades sis anys?

El còmput dels sis anys s’inicia a partir del moment de la inclusió al fitxer i, en tot cas, des del quart mes, comptador a partir del venciment de l’obligació incomplerta. Per tant, el període de sis anys no es refereix a un període de permanència de les dades al fitxer, sinó a l’antiguitat del deute.

Què ocorre amb els fitxats amb “saldo zero”?

Està prohibit mantenir l’esment “saldo zero” per a deutes ja pagats. Si es manté no es proporciona un reflex veraç de la situació actual de l’afectat, i es recorden deutes passats. Una vegada pagat el deute n’ha de desaparèixer tot esment perquè la situació de l’afectat siga igual a la d’aquells que mai van estar fitxats.

Quins són els drets de l’afectat?

Té dret d’accés a la informació registrada i a la seua rectificació o cancel·lació si fos inexacta.

Quin és el primer pas per a exercir els drets?

De primer cal informar-se, exercint el dret d’accés davant el creditor, que va ser qui va comunicar les dades al fitxer de morosos. Si es desconeix aquesta dada, convé tenir en compte que el responsable del fitxer està obligat a informar l’afectat de les dades referents al creditor. Aquest ha de resoldre en un mes des de la recepció de la sol·licitud. Si la resolució fos estimatòria, en els deu dies següents l’accés ha de ser efectiu. Si transcorre el mes de termini sense resposta expressa o si l’hi deneguessen l’accés, pot sol·licitar la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Quines dades han de proporcionar?

La informació de les dades de caràcter personal sotmeses a tractament, l’origen i les comunicacions fetes o que es preveja fer.

I si les dades registrades són errònies, què es pot fer?

Sol·licitar-ne la rectificació o la cancel·lació adreçant-se fefaentment al creditor, que ha de modificar o cancel·lar les dades del seu propi registre dins dels deu dies següents a la recepció de la sol·licitud i, alhora, demanar-ne la cancel·lació o rectificació al responsable del fitxer de morosos en el mínim temps possible.

Si el creditor considera que no és procedent accedir a aquesta sol·licitud ha de comunicar-ho al sol·licitant abans de deu dies perquè aquest puga demanar la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. També pot sol·licitar aquesta tutela si no obté resposta en el termini.

Consells
  • Totes les sol·licituds han de ser fefaents i acompanyades de còpia del DNI.
  • Per a la tutela dels drets propis, convé dirigir-se per escrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, lliurar la sol·licitud amb còpies de tots els escrits enviats, justificants de recepció i, si és procedent, escrits rebuts. Hi ha models per a exercitar els drets propis en www.agpd.es.
  • Si el fitxer no ha notificat la inclusió (una notificació per cada deute concret), s’ha de denunciar davant l’Agència per una infracció greu digna de sanció amb multa. Recau sobre el responsable del fitxer la càrrega d’acreditar la comunicació.
  • Per a qualsevol infracció, cal posar una denúncia davant l’Agència amb proves. Aquesta podrà sancionar les conductes infractores amb multes, però no concedir una indemnització pels danys causats (danys morals, denegació de préstecs, etc.). Per a això cal acudir als tribunals.