Pressupostos per a reformes a la llar

Com més detallats, millor

Una vegada acceptat, signat i segellat, el pressupost es converteix en contracte tancat i només es podran realitzar reclamacions en funció del que figuri en ell
1 Febrer de 2002

Com més detallats, millor

/imgs/20020201/consejos01.jpg
Comparar pressupostos és una tasca àrdua que hem de fer amb deteniment i sabent per endavant que un pressupost és, una vegada acceptat i signat, un contracte al qual les dues parts s’han adherit. Per això, abans de tancar un pressupost per a una reforma a la llar ens hem de cerciorar que compleixi uns requisits mínims. A més de totes les dades de l’empresa contractada, els materials que s’utilitzaran i la data d’acabament d’obra, un pressupost ha d’incloure qüestions fonamentals com l’import de la mà d’obra, la superfície que s’ha de reparar, la forma de pagament i l’IVA corresponent als electrodomèstics -si s’inclouen en el pressupost- i a altres materials, ja que no sempre coincideixen. Com més detallat sigui un pressupost, més fàcil serà per al consumidor reclamar en cas de problemes.

Per contractar l’empresa, recordeu…

 • Cal recórrer a diversos professionals per comparar ofertes abans de decidir-se.
 • Sol·liciteu un pressupost previ per escrit per evitar sorpreses. Assegureu-vos que s’hi detalli la quantitat, la qualitat i el preu dels materials, com també l’import de la mà d’obra, la superfície a reparar (metres, volums, etc.), la data aproximada d’inici i acabament del servei, el període de validesa de l’oferta, la quantitat total a cobrar, la forma de pagament i les dades d’identificació de l’empresa de reformes.
 • Desconfieu de pressupostos excessivament baixos. Pregunteu què inclouen exactament i què es cobra per separat, la diferència de preus entre un de més alt i un altre de més econòmic podria ser aquí.
 • No és sobrer que hi inclogueu una astricció que especifiqui una indemnització en cas que es retardin les obres.
 • En cas de no acceptar el pressupost, us poden cobrar pel temps que ha portat elaborar-lo, però només si prèviament us han informat d’aquesta possibilitat.
 • Una vegada acceptat, signat i segellat el pressupost, aquest es converteix en contracte tancat i, per tant, sense possibles canvis ni sorpreses de conceptes afegits a última hora.
 • En cas d’acceptació, el canvi de condicions només és possible sempre que les dues parts estiguin d’acord. Exigiu que totes les variacions acordades sobre el pressupost inicial quedin reflectides per escrit.

Paga i senyal i desperfectes

 • Eviteu el lliurament de quantitats avançades i a compte. Si us demanen una paga i senyal, intenteu avançar el mínim possible i demaneu una factura on consti la quantitat abonada. Tanmateix, sí que podeu acordar pagaments parcials per parts ja acabades de l’obra.
 • L’empresa és responsable dels possibles perjudicis que pugui ocasionar una feina defectuosa. El professional contractat ha de posar en coneixement vostre, per escrit, les avaries o els defectes que apareguin després de realitzar el pressupost, i els costos que generi la seva reparació.
 • No contracteu treballadors no professionals -exigiu la presentació del carnet expedit pel Ministeri d’Indústria- que executen treballs i serveis en les seves estones lliures. En la majoria dels casos no tenen llicència fiscal per treballar ni pòlissa de responsabilitat civil, per la qual cosa en cas d’accident o desperfecte, no es podran fer càrrec de les despeses que se’n derivin.
 • Abans de fer efectiu l’últim pagament, comproveu que el treball realitzat no presenta cap error.
 • Sol·liciteu un full informatiu de preus per temps de treball, despeses de desplaçament i recàrrecs per treballs d’urgència o fora de la jornada usual. Els preus han d’incloure tot tipus d’impostos.

Factura i garantia

 • Superviseu la qualitat dels materials. Fixeu-vos, sobretot, si estan homologats i compleixen els requisits exigits. No accepteu peces o materials usats.
 • Sapigueu que no us poden cobrar els materials per sobre del seu preu d’adquisició, per la qual cosa podeu i heu de sol·licitar les factures de compra corresponents.
 • Exigiu la factura amb IVA, només així podreu reclamar i usar la garantia en cas de problemes.
 • Intenteu que a la factura final constin per escrit els termes de la garantia -especialment la durada. Recordeu que la garantia ha d’estar escrita i signada pel professional que va efectuar la feina.
 • A la factura ha de constar la identificació de l’usuari i del prestador del servei, la descripció de les operacions, el preu desglossat dels materials, la mà d’obra, els trasllats i impostos, el període de garantia, la data i la signatura del prestador del servei i del client.
 • La quantia de la factura s’ha de correspondre amb la que s’hagi pressupostat.