Enquestats 1.020 consumidors per a esbrinar el seu grau de coneixement en relació amb els pictogrames situats en els envasos dels productes de consum quotidià

Pictogrames: els consumidors els coneixen, però no sempre hi paren atenció

Només un 20% s'hi fixa sempre quan va a comprar i un 36% afirma que adquireix els productes sense conèixer el significat dels pictogrames
1 Juliol de 2015
Img tema de portada listado 158

Pictogrames: els consumidors els coneixen, però no sempre hi paren atenció

/imgs/20150701/TP_199_entrada.jpg

Informen, aconsellen, alerten i prevenen. Els pictogrames acompleixen una funció imprescindible per al consumidor. Tot i això, aquests símbols o figures amb informació sobre seguretat, forma d’ús o grau de respecte envers el medi ambient dels productes de consum quotidià no sempre es coneixen ni tampoc s’interpreten de forma correcta.

EROSKI CONSUMER, la Plataforma Envase i Sociedad i Hispacoop (la Confederació Espanyola de Cooperatives de Consumidors i Usuaris, a la qual pertany Fundació EROSKI), ha volgut esbrinar quin és el grau de coneixement i sensibilització dels consumidors en relació amb els diferents pictogrames que apareixen en els envasos dels diversos productes de consum quotidià.

Així, es va plantejar una recerca en la qual es va consultar 1.020 persones de tot el país amb un sistema d’entrevistes web assistides per ordinador (anomenat mètode CAWI) durant l’última setmana de maig i la primera de juny.

Del total d’entrevistats, el 51% eren dones. Per edat, tots eren majors de 18 anys i els grups que majoritàriament van participar en l’enquesta tenien entre 30 i 45 anys (un 32%) i més de 65 anys (el 20%). A més, la majoria procedia d’Andalusia (un 18%), Catalunya (un 16%), la Comunitat de Madrid (un 14%) i la Comunitat Valenciana (un 11%).

Com es va fer

Es va proposar un qüestionari que constava de 40 preguntes distribuïdes en dos blocs temàtics. D’una banda, es consultava l’opinió i l’actitud en relació amb els pictogrames i, de l’altra, es valorava el seu coneixement real sobre determinades composicions gràfiques.

Per dur-ho a terme, es van seleccionar més de 20 símbols de marcació obligatòria (un indicador fonamental de la conformitat d’un producte amb la legislació) i marcació voluntària. Proporcionaven informació mediambiental, sobre seguretat, origen i material del producte, i recomanacions en l’ús i la gestió de l’envàs.

Es van classificar en diversos grups:

 1. Pictogrames de seguretat: aquells símbols que adverteixen dels perills d’un mal ús del producte per a la salut i per al medi ambient, i que informen sobre les propietats físiques i químiques. Són símbols amb un rombe amb vora vermella, que indiquen que no han d’ingerir-se, barrejar-se amb aliments ni tampoc deixar-los a l’abast dels nens.
 2. Pictogrames en productes cosmètics: aquelles figures que fan recomanacions sobre la forma d’ús més segura d’aquest tipus d’articles.
 3. Pictogrames relacionats amb el Sistema Integrat de Gestió de Residus (SIG): composicions gràfiques que informen sobre les formes de gestió i reciclatge del producte.
 4. Pictogrames amb nombres i sigles: aquelles figures que es refereixen als materials utilitzats i la possible reutilització del producte.
 5. Pictogrames relacionats amb la sostenibilitat del producte: per exemple, que l’envàs sigui reciclable o que procedeixi d’una pesca sostenible o de l’agricultura ecològica.

Finalment, l’estudi es va complementar amb una anàlisi sobre l’interès i la notorietat que els consumidors concedeixen als pictogrames.

Opinió i actitud envers els pictogrames

Pocs s’hi fixen

/imgs/20150701/botella_verde.jpg

La majoria dels enquestats no semblen estar excessivament conscienciats sobre la importància dels pictogrames. Només un 20% assegura fixar-se sempre en aquests símbols i figures dels envasos abans de comprar un producte (ho fan més els homes i la població de més edat entrevistada). En canvi, un altre 64% confessa que s’hi fixa depenent de l’establiment o del producte específic que hagi de comprar. D’altra banda, tan sols el 25% assegura parar la mateixa atenció en tots els pictogrames.

En el cas que s’interessin pel pictograma i en desconeguin el significat, els consumidors consultats prenen actituds diferents. Un 36% afirma que sol comprar el producte sense esbrinar després el significat de la composició gràfica que inclou l’etiqueta. Un altre 34% sí que s’interessa a buscar-ne el significat una vegada ha adquirit l’article desitjat i un 22% és més radical en la postura i no compra el producte sense abans desxifrar-ho.

Útils, però difícils d’interpretar

/imgs/20150701/bote_tomate.jpg

El 38% dels entrevistats creu que els pictogrames aporten informació útil per al consumidor, mentre que un altre 58%, encara que també ho pensa, considera que no sempre és possible interpretar la informació que aporten. D’aquesta manera opinen, sobretot, les dones consultades, els qui tenen entre 30 i 45 anys i els entrevistats a la Comunitat de Madrid.

Per contra, hi ha un 35% que opina que els pictogrames no són concrets ni clars, i la informació que ofereixen no és fàcil d’interpretar. Els més crítics sobre aquesta qüestió són les persones de més edat.

A més, un 18% dels enquestats troben a faltar algun pictograma que els pugui interessar. Els homes i les persones d’entre 46 i 55 anys són els qui sobretot ho pensen així. Els percentatges també són superiors a Madrid i Catalunya. Per la seva banda, el 21% pensa que no falta cap pictograma interessant i la gran majoria, un 61%, no sap o no contesta a aquesta qüestió.

Més informació

/imgs/20150701/hombre_camisa_rosa.jpg

Pràcticament tots els consumidors consultats (el 96%) reclamen campanyes d’informació sobre el significat dels pictogrames en els productes. Únicament un 2% opina que aquesta tasca és responsabilitat única i exclusiva del mateix consumidor.

En aquest sentit, els seus suggeriments per a millorar la comprensió dels pictogrames passen principalment per crear campanyes publicitàries i informatives, acompanyar-los amb un text explicatiu, elaborar dissenys més fàcils i senzills i formar el consumidor sobre aquesta qüestió.

Coneixement dels pictogrames

Quant en saben?

/imgs/20150701/ensalada_2.jpg

El 81% dels entrevistats va encertar en assenyalar la definició d’un pictograma: “composició gràfica que conté símbols o figures i que transmeten informació sobre aspectes essencials del producte, com la seguretat o com mantenir-lo en bon estat”. Per edat, els qui més van encertar van ser els entrevistats amb entre 30 i 45 anys (el 92%) i els qui residien a les comunitats autònomes de València, Catalunya i Madrid (en tots els casos, el 83% d’ells).

A més, molts consumidors consultats recorden pictogrames específics en funció del tipus de productes. En concret, un 90% sap de l’existència de símbols i figures específiques en els aliments i en les substàncies perilloses, el 86% en joguines i aparells elèctrics i el 67% els recorda en tèxtils i cosmètics.

D’altra banda, per tipus de missatge, les composicions gràfiques que més coneixen tenen a veure amb aquelles que recomanen llegir les instruccions dels productes cosmètics i les que adverteixen que s’està davant d’un producte corrosiu.

En canvi, els pictogrames amb menys presència en la ment del consumidor són dos ecoetiquetes que informen sobre la gestió energètica i forestal eficient i responsable del producte.

Tot seguit, es mostra la proporció de persones que coneixen els 22 pictogrames seleccionats i agrupats segons la classificació inicial: de seguretat, productes cosmètics, amb nombres i sigles, relacionats amb el SIG i amb la sostenibilitat del producte.

Pictograma per pictograma

PICTOGRAMES DE SEGURETAT
PERILL PER A LA SALUT
Perfil etapa 22 norte
 • Què significa? El producte conté substàncies perilloses perquè són corrosives.
 • Quants coneixen el seu significat? El 71,3% dels enquestats.
Perfil etapa 22 norte
 • Què significa? La inhalació i la ingestió o absorció cutània del producte provoca efectes adversos per a la salut, fins i tot en petites dosis.
 • Quants coneixen el seu significat? El 60,1% dels enquestats.
Perfil etapa 22 norte
 • Què significa? El producte suposa un risc per a la salut, entre altres motius, per contenir elements cancerígens o provocar danys en els pulmons.
 • Quants coneixen el seu significat? El 57,2% dels enquestats.
Perfil etapa 22 norte
 • Què significa? Pot provocar una reacció cutània al?lèrgica o produir efectes adversos.
 • Quants coneixen el seu significat? El 48,7% dels enquestats.
PERILL FÍSIC I QUÍMIC
Perfil etapa 22 norte
 • Què significa? Producte que pot explotar al contacte amb una flama, una espurna, sota l?efecte de la calor, xocs, etc.
 • Quants coneixen el seu significat? El 49,7% dels enquestats.
 • Què significa? El de l?esquerra adverteix que el producte és inflamable. El de la dreta indica que és un producte que pot provocar o agreujar un incendi.
 • Quants coneixen el seu significat? El 45,4% dels enquestats.
1103231936907
 • Què significa? El producte conté gasos comprimits, liquats o dissolts i pot explotar amb la calor o produir cremades relacionades amb el fred.
 • Quants coneixen el seu significat? El 26,5% dels enquestats.
PERILL PER AL MEDI AMBIENT
 • Què significa? El producte no s?ha de vessar a les canonades, al terra o directament en la natura perquè pot ser perillós per al medi ambient.
 • Quants coneixen el seu significat? El 39,6% dels enquestats.
PICTOGRAMES EN PRODUCTES COSMÈTICS
 • Què significa? Cal llegir les instruccions abans d?utilitzar el producte.
 • Quants coneixen el seu significat? El 75,7% dels enquestats.
 • Què significa? Indicació dels mesos d?ús sense risc des de l?obertura del producte cosmètic.
 • Quants coneixen el seu significat? El 67,7% dels enquestats.
PICTOGRAMES SOBRE EL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ DE RESIDUS (SIG)
 • Què significa? L?envàs del medicament, amb restes o sense, es pot reciclar perquè el producte es troba adherit al sistema integrat de gestió de SIGRE.
 • Quants coneixen el seu significat? El 68,1% dels enquestats.
 • Què significa? L?empresa envasadora del producte està adherida al Sistema Integrat de Gestió de Residus d?Ecoembes o Ecovidrio.
 • Quants coneixen el seu significat? El 43% dels enquestats.
 • Què significa? El producte elèctric empaquetat no ha de ser eliminat juntament amb la resta de residus urbans en contenidors convencionals.
 • Quants coneixen el seu significat? El 37,8% dels enquestats.
PICTOGRAMES AMB NOMBRES I SIGLES
 • Què significa? Les abreviatures del pictograma es refereixen al material o materials utilitzats. El nombre té a veure amb les vegades que es pot reutilitzar un producte.
 • Quants coneixen el seu significat? El 35% dels enquestats.
PICTOGRAMES RELACIONATS AMB LA SOSTENIBILITAT DEL PRODUCTE
 • Què significa? Indica que l?envàs o producte és de material reciclat i/o que el producte de l?envàs és reciclable.
 • Quants coneixen el seu significat? El 66,5% dels enquestats.
 • Què significa? El producte prové d?una pesca sostenible certificada.
 • Quants coneixen el seu significat? El 53% dels enquestats.
 • Què significa? El producte procedeix de l?agricultura ecològica.
 • Quants coneixen el seu significat? El 46,1% dels enquestats.
 • Què significa? El producte compleix una sèrie de criteris per a reduir el seu impacte ambiental al llarg del seu cicle de vida.
 • Quants coneixen el seu significat? El 23,3% dels enquestats.
 • Què significa? El producte està reconegut per ser energèticament eficient.
 • Quants coneixen el seu significat? El 15% dels enquestats.
 • Què significa? El producte procedeix de boscos gestionats de forma responsable i està reconegut pel Consell d?Administració Forestal.
 • Quants coneixen el seu significat? El 3,9% dels enquestats.