Precuinats ultracongelats de lluç

Els de "a granel" són tan bons com els envasats, més cars

1 Juliol de 2001
S'han analitzat 8 precuinats ultracongelats de lluç. Tres són bastonets de lluç: un Eurofrits i els altres dos a granel.

Els de "a granel" són tan bons com els envasats, més cars

/imgs/20010701/analisisa01.jpg
Quatre mostres són varetes de lluç, dues de Frudesa i Pescanova, i dues més a granel. Només queda per esmentar les delícies de lluç Pescanova. Totes les mostres són precuinats de lluç arrebossat; la diferència rau en el tipus d’arrebossat i en la mida: els “bastonets” són de format més petit, seguits de les “delícies”, i les més grans són les “varetes”. El producte més barat (bastonets a granel, que denominarem núm. 1) sortia a menys de 500 pessetes el quilo, mentre que el més car (delícies Pescanova) costava gairebé 1.500 pessetes el quilo. Les varetes Frudesa i Pescanova superaven les 1.000 pessetes el quilo. En general, les “a granel” són més barates, encara que hi ha una excepció: els bastonets Eurofrits, envasats, surten a poc més de 500 pessetes el quilo, mentre que les varetes a granel, que denominarem núm. 1, costen gairebé 800 pessetes el quilo.

Les tres preguntes clau

Davant d’aquest precuinat que tant agrada els nens i tan còmode resulta a pares i professionals de menjadors escolars, ens plantegem diverses preguntes: És realment lluç la matèria primera? Quina quantitat de lluç tenen? Ofereixen la mateixa qualitat els que es venen a granel? CONSUMER, després de realitzar la seva anàlisi comparativa, dóna respostes. Mitjançant un estudi de l’ADN del peix, s’ha comprovat que a les vuit mostres s’ha usat exclusivament alguna de les varietats acceptades de lluç. Respecte a la segona pregunta, en set de les vuit mostres el lluç representa poc més de la meitat del producte (en l’altra, només el 34%). Les que més lluç tenen, un 61%, són les varetes de Frudesa (envasades) i les núm. 1 a granel. En tots els casos menys peix que en la preparació casolana, cosa que significa que aquests precuinats aporten menys proteïnes i més greix i calories que els arrebossats de peix casolans, per la qual cosa nutritivament són menys recomanables per a un consum habitual. Respecte a l’última pregunta, els precuinats a granel van demostrar una qualitat equiparable als envasats: no tenen menys lluç, el seu estat sanitari és correcte i resulten tan saborosos com els envasats, però fallen en informació al consumidor (les quatre mostres a granel incompleixen la norma d’etiquetatge, ja que ometen dades obligatòries).

Altres conclusions

Són les que segueixen: les varetes contenen més lluç que els bastonets, totes les mostres usen oli de gira-sol en l’elaboració i el seu estat sanitari era correcte, si bé set de les vuit mostres (l’excepció: varetes Frudesa) contenien listèria, agent patogen, però en quantitat molt inferior a l’admesa. També es va comprovar que pagar més no equival a adquirir precuinats amb més lluç ni de més qualitat gastronòmica. En el tast tots van obtenir resultats satisfactoris, i els dos millors van ser varetes Frudesa i varetes a granel núm. 1. La millor relació qualitat-preu (si disculpem el seu etiquetatge incorrecte) correspon als bastonets a granel núm. 1, que és la mostra més barata (465 pessetes el quilo), queda bé en el tast i té un 53% de lluç. Per a qui prefereixi els envasats, la millor opció són les varetes Frudesa: a 1.008 pessetes el quilo, tenen el 61% de lluç i aconsegueixen la millor puntuació en el tast.

Què tenen

L’ingredient majoritari és el lluç, peix blanc que es caracteritza pel seu poc greix i l’escassa aportació calòrica. Però aquests precuinats són calòrics, per l’elevada quantitat d’hidrats de carboni (en l’arrebossat) i pel seu mode de preparació, el fregit en oli. Les més generoses en la incorporació de peix són les varetes Frudesa i les varetes a granel núm. 1, totes dues amb un 61% de lluç. La mostra amb menys peix va ser la de bastonets Eurofrits, amb un 34% de lluç. La resta tenen entre un 51% i un 55% de lluç. La resta és arrebossat. Les quatre mostres envasades inclouen a la seva llista d’ingredients el percentatge de lluç que contenen. L’anàlisi va demostrar que en dues la presència de peix és una mica inferior a la declarada: Eurofrits indica un 40% de lluç i l’anàlisi en va demostrar només un 34%. A Frudesa és d’un 61%, però n¿anuncia un 65%. En qualsevol cas, són dades acceptables, perquè en l’elaboració es poden produir pèrdues.

A les varetes Frudesa l’arrebossat és de pa ratllat, farina de blat i fècula de patata, mentre que les varetes Pescanova i els bastonets Eurofrits utilitzen pa ratllat i farina de blat. Les delícies Pescanova usen farina de blat, sègol i blat de moro. En les “a granel” no hi ha informació sobre això. En el que coincideixen totes les mostres és en l’oli utilitzat, gira-sol, segons ha demostrat l’anàlisi que detecta el tipus d’oli.

Sanitàriament correctes

Aquests preparats de lluç són plats precuinats i ultracongelats o congelats ràpidament. Es consumeixen després d’un fregit amb oli a uns 180ºC, amb la qual cosa s’elimina gran part de la seva càrrega microbiana i esdevé un producte més segur que els que es consumeixen en cru. Per comprovar el seu estat higiènic, es va efectuar un recompte de microorganismes aerobis mesòfils. Totes les mostres respectaven el límit fixat per la norma. Es va comprovar també l’absència de Salmonella (agent patogen) en totes les mostres. Però totes menys les varetes Frudesa contenien listèria, patogen difícil d’eliminar ja que és present en la naturalesa de forma habitual. La normativa permet una quantitat de listèria a la que cap mostra es va apropar. L’estat higienicosanitari dels vuit productes és, per tant, correcte. Varetes Frudesa va ser l’únic sense listèria i el de menys aerobis mesòfils, per la qual cosa es configura com el de millor estat sanitari.

Els -a granel-, informació insuficient

L’etiquetatge dels quatre productes envasats és correcte: anuncien que són ultracongelats i adjunten una taula que indica el temps que es poden conservar segons el tipus de frigorífic o congelador. Aquesta menció és obligatòria. Les mostres de Pescanova indiquen que s¿ha de mantenir el producte a -18ºC, i informen que als frigorífics de 3 o 4 estrelles es pot conservar només fins a la data de “consum preferent”. Eurofrits i Frudesa assenyalen que el temps de conservació en aquests frigorífics és de “diversos mesos”. A Frudesa s’indica la data de consum preferent però amb el condicionant que s’hagi mantingut la cadena de fred a ¿18ºC. Una altra dada obligatòria, present també en els quatre envasats, és la menció que si s’han descongelat no s¿han de tornar a congelar. A més, en tots els envasos s’indica la forma de preparació del producte, apareix la llista d’ingredients amb la quantitat de lluç i s’informa del valor nutritiu del producte.

En els quatre adquirits a granel, l’usuari desconeix gran part de la informació. Només indicaven la denominació del producte i el preu, quan és obligatori, a més d’altres qüestions, informar que es tracta d’un producte ultracongelat o congelat ràpidament, identificar el lot del producte i indicar la seva data de consum preferent. L’etiquetatge d’aquests productes a granel és, per tant, incorrecte.

En tots els casos es tracta de lluç

La denominació “lluç” engloba molts peixos de la família merluccidae, pertanyents a l’ordre gadiformes i emparentats amb els gàdids i els mòrids. La legislació no obliga a indicar l’espècie de peix en els congelats, però s’està elaborant una nova reglamentació que obligarà a indicar l’espècie i el nom comercial i científic del peix. Aquesta norma agruparà el lluç en dues classificacions comercials: una, lluç, nom científic merluccius, dins dels que es troben el lluç europeu (merluccius merluccius), el lluç del Cap, el lluç austral o de Xile, el lluç argentí, el lluç negre i el lluç platejat o de Boston; i la segona, lluç de cua, nom científic macruronus, que inclou el lluç de cua neozelandesa i el lluç de cua patagònica. Per determinar l’espècie de lluç utilitzat a cada mostra, es va realitzar una anàlisi segons la tècnica PCR, que consisteix a aïllar l’ADN del producte, amplificar-lo i realitzar una seqüència genètica que identifica parts concretes de l’ADN, específiques de cada tipus de peix. Eurofrits, Frudesa, varetes Pescanova, delícies Pescanova i varetes a granel núm. 1 usen “lluç de cua”, gènere macruronus. En les varetes a granel núm. 2 i els bastonets a granel núm. 1 no s’ha identificat l’espècie, però s’ha constatat que pertany a la família merluccidae, per la qual cosa es tracta de lluç. Els bastonets a granel núm. 2 recorren al lluç del cap de profunditat, merluccius paradoxus. Per tant, totes les mostres usen lluç.

En síntesi i taula comparativa

En síntesis

 • S’han analitzat 8 precuinats ultracongelats de lluç: bastonets (tres mostres), varetes (quatre) i delícies (una), quatre comercialitzades a granel i les altres envasades.
 • El més barat (bastonets a granel) sortia a menys de 500 pessetes el quilo, mentre que el més car (delícies Pescanova) costava gairebé 1.500 pessetes el quilo.
 • L’anàlisi d’ADN del peix va demostrar que a les vuit mostres s’ha usat exclusivament lluç.
 • En set, el lluç representa poc més de la meitat del producte i en l’altra (bastonets Eurofrits), només el 34%. Nutritivament són menys interessants que el lluç amb arrebossat casolà, que té més proteïna i menys grassa i calories.
 • Els precuinats de lluç a granel tenen una qualitat equiparable als envasats i en general són bastant més barats, però estan més mal etiquetats.
 • En totes les mostres s’usa oli de gira-sol i l’estat sanitari és correcte. En tast, tots van quedar bé: cap qualificació va ser inferior als 6 punts.
 • La millor relació qualitat-preu és una de les dues de bastonets a granel, a menys de 500 pessetes el quilo. Per a qui prefereixi els envasats, varetes Frudesa, a unes 1.000 pessetes el quilo.
BASTONETS VARETES VARETES BASTONETS
MARCA Nº 1 Granel Nº 1 Granel Nº 2 Granel Nº 2 Granel
Preu (ptes./kg) 465 795 577 564
Pes net/Pes declarat
Tipus d’oli de l’arrebossat Gira-sol Gira-sol Gira-sol Gira-sol
Percentatge de greix (%) 9.3 14.1 6.6 8.7
Percentatge de lluç (%) 53 61 55 51
Percentatge d’arrebossat(%) 47 39 45 49
Estat higienicosanitari (1) Correcte Correcte Correcte Correcte
Etiquetatge Incorrecte Incorrecte Incorrecte Incorrecte
Puntuació en el tast 6.8 7.3 6.2 6.8
Espècie de lluç F. Merlucidae Lluç de cua F. Merlucidae Lluç del Cap
BASTONETS VARETES VARETES DELÍCIES
MARCA Eurofrits Frudesa Pesca- nova Pesca- nova
Preu (ptes./kg) 538 1.008 1.114 1.464
Pes net/Pes declarat 403/400 361/360 379/360 248/250
Tipus d’oli de l’arrebossat Gira-sol Gira-sol Gira-sol Gira-sol
Percentatge de greix (%) 15 6.7 9.5 11
Percentatge de lluç (%) 34 61 54 51
Percentatge d’arrebossat(%) 66 39 46 49
Estat higienicosanitari (1) Correcte Excel·lent Correcte Correcte
Etiquetatge Correcte Correcte Correcte Correcte
Puntuació en el tast 6.2 7.4 6.7 7.1
Espècie de lluç Lluç de cua Lluç de cua Lluç de cua Lluç de cua

(1) En l’anàlisi microbiològica, es va realitzar un recompte d’aerobis mesòfils (totes les mostres complien la norma) i es va investigar la possible presència de dos microorganisme patògens: salmonella (es va comprovar l’absència en totes les mostres) i listèria. Excepte en les varetes Frudesa, es va detectar listèria en totes les mostres, si bé la quantitat d’aquest patogen era molt inferior a l’admesa en la normativa vigent. L'”excel·lent” de les varetes Frudesa es deu a aquesta circumstància i al fet que el recompte d’aerobis mesòfils fos el més petit de les vuit mostres comparades.

Un per un

Un per un, vuit precuinats ultracongelats de lluç

Bastonets a granel núm. 1

 • Costen 465 pessetes el quilo. És el producte més barat i la millor relació qualitat-preu.
 • Conté un 53% de lluç. Etiquetatge incorrecte: no indica el número de lot, la data de consum preferent ni altres dades obligatòries. Sanitàriament correcte, però amb presència (molt inferior a l’admesa) de listèria, un microorganisme patogen.
 • En tast: 6,8 punts, posició intermèdia. Reben crítiques per petits i prims. No va agradar l’aparença.

Varetes Frudesa

 • Surten a 1.008 pessetes el quilo.
 • La millor relació qualitat-preu dels envasats i una de les dues millors de tota l’anàlisi. El contingut de lluç és del 61%, un dels dos més grans. Etiquetatge correcte. El millor estat sanitari, va ser l’única mostra sense listèria.
 • En tast: 7,4 punts, la millor. La que més va agradar, però va rebre crítiques pel seu arrebossat dur i per no estar unit prou l’exterior a l’interior.

Varetes a granel núm. 1

 • Costen 795 pessetes el quilo. Una altra bona opció.
 • El contingut de lluç és del 61%, un dels dos més grans. Etiquetatge incorrecte: no indica el número de lot, la data de consum preferent ni altres dades obligatòries. Sanitàriament correcte, però amb presència (molt inferior a l’admesa) de listèria, un microorganisme patogen.
 • En tast: 7,3 punts, els segons millors. Sucós, van agradar el sabor i la consistència del farcit. Rep crítiques el seu color, per artificial.

Varetes a granel núm. 2

 • Costen 577 pessetes el quilo. Barats.
 • Un 55% de lluç. El producte menys gras (només el 6,6%). Etiquetatge incorrecte: no indiquen el número de lot, la data de consum preferent ni altres dades obligatòries. Sanitàriament correcte, però amb presència (petita i inferior a l’admesa) de listèria, un microorganisme patogen.
 • En tast: 6,2 punts. Una de les més mal qualificades en totes les característiques. No va agradar el color, per “artificial”, i tampoc el farcit, per “sec”.

Bastonets a granel núm. 2

 • Costen 564 pessetes el quilo. Barats.
 • Un 51% de lluç. Etiquetatge incorrecte: no indiquen el número de lot, la data de consum preferent ni altres dades obligatòries. Sanitàriament correcte, però amb presència (molt inferior a l’admesa) de listèria, microorganisme patogen.
 • En tast: 6,8 punts, posició intermèdia. Massa petits i prims. Molt arrebossat i poc lluç. Sucós.

Varetes Pescanova

 • Surten a 1.114 pessetes el quilo. Els segons més cars.
 • Un 54% de lluç. Etiquetatge correcte. Sanitàriament correcte, però amb presència (molt inferior a l’admesa) de listèria, un microorganisme patogen.
 • En tast: 6,7 punts, posició intermèdia. Rep crítiques pel seu farcit, sec i dur.

Delícies Pescanova

 • Surten a 1.464 pessetes el quilo. El producte més car.
 • Un 51% de lluç, menys que la majoria. Etiquetatge correcte. Sanitàriament correcte, però amb presència (molt inferior a l’admesa) de listèria, un microorganisme patogen.
 • En tast: 7,1 punts, un dels millors. Sucós. A alguns tastadors no els va agradar la forma ni la mida del producte, similar a una croqueta.

Bastonets Eurofrits

 • Surten a 538 pessetes el quilo. Els segons més barats.
 • Però només el 34% és lluç, són els de menys peix. Els més grassos (un 15% és grassa). Etiquetatge correcte. Sanitàriament correcte, però amb presència (molt inferior a l’admesa) de listèria, un microorganisme patogen.
 • En tast: 6,2 punts, la pitjor nota global. Els pitjors en totes les característiques comparades. Molt arrebossat i poc lluç.