Viaxar no coche

Conducir con todo en regra

Circular sen a documentación que dicta a Lei sanciónase con multas que poden chegar ós 3.000 euros
1 Maio de 2003
Img consejo listado

Conducir con todo en regra

Se a revisión do coche é algo fundamental antes de saír de viaxe, non o é menos leva-los accesorios, ferramentas e repostos necesarios para os casos de emerxencia que poidan xurdir na viaxe. Mención especial merecen os ?papeis? do coche que avalan a quen o conduce e garanten que o vehículo cumpre coa Lei en materia de seguridade e responsabilidade ante terceiros.

Os papeis obrigatorios

 • Antes de comeza-la viaxe comprobe que leva tódolos documentos obrigatorios: permiso de conducir, permiso de circulación, ficha técnica do vehículo, certificado da última ITV, adhesivo ITV en vigor, e a póliza e o recibo do seguro obrigatorio.
 • No caso de que o vehículo non sexa de seu, non estaría de máis que levase unha autorización do propietario para evitar problemas.
 • Comprobe que os documentos non estean caducados e que os datos dos mesmos sexan correctos. Saiba que en caso de que cambie de domicilio e non llo comunique a Tráfico en quince días, poderá ser sancionado. E tamén poderá ser multado se os documentos están caducados.
 • Para evitar molestas xestións e desembolso económico en caso de subtracción ou extravío, deixe os orixinais na casa e leve fotocopias do permiso de conducir, do permiso de circulación, da tarxeta ITV e do seguro obrigatorio. A Dirección Xeral de Tráfico considéraas válidas sempre que foran compulsadas e estea identificado o organismo ou persoa que fixo a compulsa. A lexislación vixente tamén permite plastifica-las fotocopias.
 • Poden face-la compulsa os fedatarios públicos (notarios, etc.) e as unidades provinciais da Xefatura de Tráfico. Tamén poden compulsa-los documentos, aínda que non están obrigados a facelo, os concellos, as forzas de vixilancia, as administracións autonómicas e o resto de órganos da Administración Pública.
 • Se viaxa ó estranxeiro, leve tódolos documentos orixinais. Os convenios internacionais non contemplan a substitución da documentación do automóbil por fotocopias.

Outros elementos indispensables

 • Se vostede utiliza gafas ou lentes de contacto, saiba que é obrigatorio levar unhas de reposto. E aínda que non está obrigado a facelo, é conveniente que leve unhas gafas de sol para se protexer da luz cegadora dos raios solares.
 • Tamén está obrigado a levar un xogo de lámpadas de reposto e as ferramentas precisas para o seu cambio.
 • Lembre que a roda de reposto debe estar revisada e coa presión de inflado correcta. É obrigatorio leva-lo gato e a chave de rodas.
 • Non esqueza os triángulos de emerxencia. En caso de emerxencia debe colocalos de xeito visible diante e detrás do automóbil a unha distancia de 50 metros.

Tamén convén levar

 • En caso de parada, entre a posta e a saída do sol, é recomendable o uso dun chaleco reflectinte.
 • Leve algún medio de identificación no que figure o grupo sanguíneo, alerxias e afeccións médicas dos ocupantes do vehículo, para que en caso de emerxencia se lles preste unha atención adecuada.
 • Un mapa de estradas, unha lanterna, cinta illante, un pano ou unhas ?pinzas? por se cómpre arranca-la batería, son utensilios que ocupan pouco espacio e que poden ser moi útiles en situacións apuradas.

Sancións

 • Conducir sen leva-lo carné de conducir ou o permiso de circulación múltase con 10 euros, e facelo sen te-lo permiso supón un desembolso de entre 150 e 900 euros, segundo o tipo de vehículo. Se o carné de conducir está caducado, a multa é de 150 euros.
 • Circular sen a tarxeta ITV ou sen o certificado da última inspección supón unha sanción de 10 euros. Se non se ten a tarxeta, a multa oscila entre 150 e 900 euros; se se circula coa tarxeta retida por unha estación ITV, sanciónase con 450 euros.
 • Se esqueceu a póliza do seguro obrigatorio ou o último recibo do seguro na casa, saiba que terá que aboar 60 euros. Circular sen seguro implica unha sanción de entre 600 e 3.000 euros. Se a entidade aseguradora non lle fixo chega-lo último recibo, dispón de 30 días para presentalo.