Tinturerías

Aumenta o uso dos seus servicios, pero tamén as queixas

Non estamos obrigados a pagar por adiantado e podemos pactar indemnizacións no caso de deterioración das prendas, aínda que por descoñecemento esiximos estes e outros dereitos en poucas ocasións.
1 Outubro de 2001
Img listado consejo

Aumenta o uso dos seus servicios, pero tamén as queixas

O uso dos servicios que ofrecen as tinturerías popularizouse nos últimos tempos. Continúan sendo indispensables para a limpeza de manchas rebeldes e de prendas delicadas ou difíciles de limpar nas nosas casas como edredóns ou mantas, pero as súas tarifas baratas e a rapidez de entrega motivaron que as tinturerías se empreguen cada vez máis a xeito de lavandería co servicio de pasada de ferro. Non obstante, os seus servicios suscitan numerosas queixas entre os usuarios. Coñecérmo-los nosos dereitos permitiranos saber cándo e cómo reclamar.

Antes de entrega-la prenda?

 • Comprobe se ten faltas ou desperfectos nos botóns ou corchetes. Asegúrese de que non deixa ningún obxecto nos petos.
 • Lea atentamente a “carta de recomendacións” e as informacións expostas na tinturería.
 • Verifique que o establecemento exhibe de maneira visible a seguinte información:
 • prezos máximos dos servicios, horario e lendas que especifiquen que o establecemento dispón de follas de reclamacións, que o indemnizará pola perda ou estrago irreparable da prenda e que lle facilitará a quen o solicite a carta de recomendacións do usuario.

No establecemento?

 • Fixe, de común acordo co responsable do servicio, a valoración da prenda de cara á posible indemnización no caso de estrago ou extravío.
 • Se existen discrepancias entre o valor que lle dá vostede á prenda e o sinalado polo responsable do servicio, acuda a outro establecemento do ramo.
 • Solicite sempre unha copia do resgardo ou xustificante no que figuren a identificación do cliente e da empresa, a data de recepción da prenda e a prevista para a finalización do servicio, a especificación das prendas e do servicio, o prezo, as observacións, se as hai, sobre o estado da prenda, a valoración previa da prenda, no caso de que decida facela de común acordo co prestador do servicio e o selo ou sinatura do responsable do establecemento.
 • Conserve o resgardo. No caso de reclamación serviralle como documento xustificativo.
 • Saiba que non lle poden esixi-lo pagamento por adiantado. As empresas que o fagan deben amosar nun lugar visible unha lenda que especifique que só se esixirá pagamento anticipado cando haxa conformidade expresa por parte do cliente.
 • Verifique que o prezo que figura no xustificante polo importe do servicio coincide co que se anuncia no establecemento. En ningún caso poderán cobrarlle cantidades superiores ás que figuran no resgardo.

Ó recolle-la prenda?

 • Se observa que a limpeza foi defectuosa, esixa que a realicen de novo sen custo adicional.
 • Recolla a prenda antes de 3 meses, se non poden cobrarlle por concepto de gardarroupa.
 • Se sufriu algún desperfecto e previamente chegou a algún acordo co responsable do servicio, esixa unha indemnización en función do dano ocasionado.
 • No caso de non chegar a un acordo, utilice as follas de reclamacións que o establecemento debe ter á disposición dos consumidores e usuarios.
 • No caso de inexistencia ou de negativa a facilitarlle a folla de reclamacións, formule a súa queixa ante a Administración.
 • Non esqueza nunca remitir xunto coa súa reclamación cantas probas ou documentos sirvan para mellora-la valoración dos feitos.