O comprador da vivenda non ten que paga-lo imposto sobre o incremento do valor dos terreos, non sendo que resida no estranxeiro