Els últims retocs fiscals de 2009

Enguany es manté la fiscalitat de 2008. En canvi, l'any 2010 hi haurà una pujada d'impostos, amb la qual cosa en la planificació d'aquest exercici convé tenir en compte els canvis que vindran
1 Desembre de 2009
Img economia listado

Els últims retocs fiscals de 2009

/imgs/20091201/economia1.jpg
És hora de fer comptes. En aquest tram final de l’any, els contribuents tenen la darrera oportunitat per fer càlculs i moure fils per a pagar menys impostos a Hisenda. L’any 2009, no s’han introduït canvis substancials en relació amb la fiscalitat de l’exercici anterior, la qual cosa implica que en la declaració que es presentarà al maig del 2010 continuen aplicant-se les mateixes regles que l’any passat, deducció de 400 euros inclosa. En canvi, la desaparició d’aquesta polèmica mesura serà un fet el 2010, any en què entraran en vigor importants modificacions fiscals, com ara la pujada d’impostos a les plusvàlues generades amb productes d’estalvi. L’any que ve caldrà pagar més pels guanys obtinguts amb un compte corrent, un dipòsit, un fons d’inversió, una acció o per la venda d’un immoble, entre d’altres. Per això, enguany convé planificar la declaració no només amb vista a reduir la factura fiscal d’aquest exercici, sinó amb l’ànim de notar menys la pujada dels anys vinents. El 2009 convé aprofitar al màxim els avantatges fiscals actuals. És el moment d’aportar el límit als plans de pensions, d’obrir-se un compte d’estalvi habitatge si es desitja comprar un pis o fins i tot de materialitzar plusvàlues amb accions de borsa o d’accelerar la venda d’un immoble.

La primera pregunta que ha de plantejar-se qualsevol estalviador amb vista a aprofitar al màxim els avantatges fiscals dels diversos productes d’estalvi és: què puc fer aquest mes de desembre per a aconseguir que els meus comptes amb Hisenda siguin tan rendibles com sigui possible? La resposta és utilitzar els principals productes d’estalvi amb avantatges fiscals que ofereix el sector privat. Els més importants i beneficiosos són els següents:

Plans de pensions i PPA (plans de previsió assegurats)

/imgs/20091201/economia2.jpg
El pla de pensions continua sent el producte amb una fiscalitat per les aportacions més beneficiosa. El 2009 es mantenen les mateixes pautes que en l’exercici anterior:

Al territori general, per als adults de fins a 50 anys, la deducció serà la més baixa de les dues quantitats següents: 10.000 euros anuals o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques, percebudes individualment en l’exercici. Les persones més grans de 50 anys poden deduir-se fins a 12.500 euros anuals o el 50% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebudes individualment en l’exercici. D’altra banda, al País Basc, les persones de fins a 52 anys es poden reduir de la base imposable general fins a 8.000 euros anuals aportats a aquests instruments. Els més grans de 52 anys poden gaudir d’una reducció de la seva base imposable de fins a 8.000 euros anuals més 1.250 euros per cada any d’edat que excedeixi de 52 anys. A Navarra, el límit també és de 8.000 euros anuals fins als 50 anys, i de 12.500 euros si els contribuents superen aquesta edat.

A més, representa un avantatge fiscal important fer aportacions a plans de pensions en favor del cònjuge o la parella legal establerta sense sobrepassar els 2.000 euros. És un altre dels mecanismes que poden utilitzar els contribuents per a aprimar la factura tributària.

Totes aquestes característiques fiscals són aplicables també als plans de previsió assegurats, assegurances de vida d’estalvi que garanteixen el capital i un tipus d’interès anualment. Com els plans de pensions, només es poden rescatar en la jubilació o en situacions extraordinàries.

Habitatge: estalviar, comprar i llogar

En l’àmbit de l’habitatge és on, sens dubte, més malabarismes i fórmules es poden provar per tractar de fer una declaració de la renda 2009 rodona. Com a instrument d’estalvi, el compte habitatge és la millor ajuda per a començar a planejar la compra d’un pis. Al territori general i a Navarra, es poden deduir fins al 15% de les quantitats dipositades durant l’any (amortització més interessos) amb un límit de 9.015 euros (la desgravació fiscal màxima anualment és de 1.352 euros). Al País Basc, la deducció màxima anual és del 18% de les quantitats aportades (el màxim deduïble són 2.160 euros). Qui estigui pensant a comprar un habitatge, li convé obrir ja un compte d’aquest tipus i no demorar-ne la contractació en excés. El 2011, la fiscalitat d’aquest producte canviarà, ja que a partir d’aquell any només tindran dret a la desgravació màxima amb aquests comptes habitatge els contribuents del territori general amb rendes inferiors als 17.000 bruts anuals, mentre que per a les rendes superiors a 17.000 euros la deducció s’anirà reduint de forma important fins a desaparèixer quan la renda declarada superi els 24.000 euros. Per tant, qui vulgui comprar-se un pis i guanyi més de 17.000 euros bruts anuals, li convé subscriure ja un compte habitatge. Si l’obre aquest últim mes de 2009 gaudirà ja de la seva desgravació fiscal en la presentació de la declaració de la renda del proper maig del 2010. Si no, la seva última oportunitat serà contractar-la abans del 31 de desembre del 2010. Si l’obre a partir de 2011, els privilegis fiscals es reduiran substancialment.

/imgs/20091201/economia3.jpg
Al País Basc, fins ara, no s’ha anunciat que hi haurà aquesta supressió de la deducció per habitatge. De moment, les tres diputacions basques (Àlaba, Biscaia i Guipúscoa) han assegurat que mantindran les deduccions per inversió en habitatge dins de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques almenys fins a l’exercici 2011. A Navarra tampoc se suprimirà la desgravació per compra d’habitatge.

El segon instrument d’estalvi fiscal en l’àmbit de l’habitatge és la hipoteca. Al territori general, es poden deduir fins al 15% de les quantitats aportades anualment, fins al límit de 9.015 euros anuals. D’altra banda, els contribuents que resideixen a Biscaia, Àlaba o Guipúscoa, en préstecs destinats a l’adquisició o la rehabilitació de l’habitatge habitual, poden deduir-se, de forma general, el 18% de les quotes pagades durant l’any (amortització més interessos) amb el límit màxim de deducció anual de 12.000 euros. També en aquest cas és interessant, enguany, esgotar al màxim la desgravació possible. A partir de 2011 es preveu suprimir, al territori general, la desgravació per habitatge per als qui guanyin més de 24.000 euros anuals.

I, finalment, els qui visquin de lloguer tampoc no han d’oblidar reflectir-ho així en la seva declaració de la renda. Al territori general, aquests contribuents podran deduir-se el 10,05% de les quantitats satisfetes en el període impositiu pel lloguer d’habitatge habitual, sempre que la seva base imposable sigui inferior a 24.020 euros anuals.

Donatius amb “premi fiscal”

Efectuar donatius a institucions de caràcter cultural, social, educatiu o benèfic és un altre mecanisme per a reduir la càrrega fiscal. La deducció total pot arribar fins al 30% de les quantitats abonades, depenent del tipus d’entitat o d’institució beneficiària. De totes formes, per a poder demostrar aquestes donacions, en cas d’una futura inspecció fiscal, és necessari conservar tots els resguards o comprovants dels diferents tipus de donatius efectuats.

Novetats fiscals el 2010

/imgs/20091201/economia4.jpg
El 2010 hi haurà pujada d’impostos. Una de les primeres mesures que es posaran en marxa l’any que ve serà la supressió de la deducció dels 400 euros que va començar a aplicar-se el 2008 per als perceptors de rendiments del treball i d’activitats econòmiques. A més, el 2010 pujarà la fiscalitat aplicada a les plusvàlues dels productes d’estalvi. El gravamen de les rendes de l’estalvi s’elevarà del 18% al 19% per als primers 6.000 euros de guanys, i la resta tributarà al 21%, segons consta en el projecte de Llei dels pressupostos generals de l’Estat per al 2010.

Un altre dels impostos que pujaran el 2010 és l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit). El tipus general de l’IVA passarà del 16% al 18%, i el reduït, del 7% al 8%. Amb aquesta mesura, el Govern preveu recaptar 5.150 milions més fins al 2012.