Viatjar en cotxe

Conduir amb tot en regla

Circular sense la documentació que dicta la Llei se sanciona amb multes que poden arribar fins als 3.000 euros
1 Maig de 2003
Img consejo listado

Conduir amb tot en regla

/imgs/20030501/consejo.01.jpg
Si la revisió del cotxe és fonamental abans de sortir de viatge, no ho és menys portar els accessoris, les eines i els recanvis necessaris per als casos d’emergència que poguessin sorgir en el viatge. Convé mencionar els “papers” del cotxe que avalen qui el condueix i garanteixen que el vehicle compleix la Llei en matèria de seguretat i responsabilitat davant de terceres persones.

Els papers obligatoris

 • Abans d’emprendre viatge comprovi que porta tots els documents obligatoris: permís de conduir, permís de circulació, fitxa tècnica del vehicle, certificat de la darrera ITV, adhesiu ITV en vigor, i la pòlissa i rebut de l’assegurança obligatòria.
 • En el cas que el vehicle no sigui propietat de vostè, convé que porti una autorització del propietari per a evitar problemes.
 • Comprovi que els documents no estiguin caducats i que les dades siguin correctes. Sàpiga que en el cas que canviï de domicili i no ho comuniqui a Trànsit en quinze dies, el poden sancionar. I també el poden multar si els documents estan caducats.
 • Per a evitar paperassa molesta i desembossament econòmic en cas de sostracció o pèrdua, deixi els originals a casa i porti fotocòpies del permís de conduir, el permís de circulació, la targeta ITV i l’assegurança obligatòria. La Direcció General de Trànsit les considera vàlides sempre que hagin sigut compulsades i estigui identificat l’organisme o persona que hagi fet la compulsa. La legislació vigent també permet plastificar les fotocòpies.
 • Poden fer la compulsa els fedataris públics (notaris, etc.) i les unitats provincials de la Direcció de Trànsit. També poden compulsar els documents, encara que no estan obligats a fer-ho, els ajuntaments, les forces de vigilància, les administracions autonòmiques i la resta d’òrgans de l’Administració Pública.
 • Si viatja a l’estranger, porti tots els documents originals. Els convenis internacionals no preveuen la substitució de la documentació de l’automòbil per fotocòpies.

Altres elements indispensables

 • /imgs/20030501/consejo.02.jpgSi vostè fa servir ulleres o lents de contacte, ha de saber que és obligatori portar-ne unes de recanvi. I encara que no hi està obligat, és convenient que porti unes ulleres de sol per a protegir-se dels enlluernaments dels raigs solars.
 • També està obligat a portar un joc de bombetes de recanvi i les eines necessàries per a canviar-les.
 • Recordi que la roda de recanvi ha d’estar revisada i amb la pressió d’inflament correcta. És obligatori portar el gat i la clau de rodes.
 • No s’oblidi dels triangles d’emergència. En cas d’emergència els ha de col·locar de forma visible davant i darrere de l’automòbil a una distància de 50 metres.

També convé portar

 • En cas d’aturada, entre la posada i la sortida del sol, és recomanable l’ús d’una armilla reflectora.
 • Porti algun mitjà d’identificació en què figuri el grup sanguini, les al·lèrgies i les afeccions mèdiques dels ocupants del vehicle, perquè en cas d’emergència els prestin l’atenció adequada.
 • Un mapa de carreteres, una llanterna, cinta aïllant, una baieta o unes “pinces” per a arrencar la bateria en cas necessari són utensilis que ocupen poc d’espai i que poden ser molt útils en situacions d’emergència.

Sancions

 • Conduir sense portar el permís de conduir o el permís de circulació es multa amb 10 euros, mentre que fer-ho sense haver-lo obtingut suposa un desembossament d’entre 150 i 900 euros, segons el tipus de vehicle. Si el permís de conduir està caducat, la multa és de 150 euros.
 • Circular sense la targeta ITV o sense el certificat de l’última inspecció comporta una sanció de 10 euros. Si no es té la targeta, la multa oscil·la entre 150 i 900 euros; si se circula amb la tarjeta retinguda per una estació ITV, se sanciona amb 450 euros.
 • Si s’ha deixat la pòlissa de l’assegurança obligatòria o l’últim rebut a casa, ha de saber que haurà d’abonar 60 euros. Circular sense assegurança comporta una sanció d’entre 600 i 3.000 euros. Si l’entitat asseguradora del seu vehicle no li ha fet arribar l’últim rebut, disposa de 30 dies per a presentar-lo.