Com muntar una empresa en el minim temps possible

Es pot constituir una empresa en tres o quatre dies si s'adopta la forma jurídica de Societat Limitada Nova Empresa. Els costos de constitució poden anar dels 409 euros al 1.830
1 Abril de 2007

Com muntar una empresa en el minim temps possible

/imgs/20070401/img.ecodomestic.01.jpg Més de 100.000 emprenedors es llancen cada any al nostre país a fer realitat el somni de posar en marxa la seua pròpia empresa. Saben que és una decisió que pot donar moltes satisfaccions, però que també implicarà desembossar prou diners, assumir molts riscos, fer tràmits i gestions… Generalment, des que s’inicien els papers de constitució fins que finalment s’aconsegueixen tots els permisos per a obrir el negoci poden passar més de dos mesos. La falta d’agilitat en la constitució d’un negoci, en alguns casos, es deu al fet que és necessari emplenar una mitjana de 15 documents i efectuar vuit visites a organismes diferents per a obtenir els permisos necessaris, tot això amb un cost que va dels 409 euros als 1.830.

Des del mes de març, tots els espanyols que desitgen muntar una empresa ho tenen una mica més fàcil gràcies a l’entrada en vigor del Reial Decret que aprova la creació de societats de responsabilitat limitada per mitjans telemàtics. L’objectiu és agilitar la creació d’una figura jurídica, la de responsabilitat limitada, que adopten més de nou de cada deu societats que es creen cada any. Al 2006, per exemple, es van formar 147.721 societats mercantils, un 98% de les quals sota la denominació de societat limitada.

Des del 2003 ja es podia crear una denominada “Societat Limitada Nova Empresa” a través d’Internet en un termini mínim que podia ser en el millor dels casos, per bé que no sempre era així, de 48 hores. Amb la millora de la llei, la rapidesa s’estén també a les societats limitades tradicionals, encara que són molts més els inconvenients, de manera que la millor opció és recórrer a la Societat Limitada Nova Empresa. En molts casos, els dos dies per a posar en marxa una empresa seran només una utopia.

Capital mínim, una mica més de 3.000 euros

/imgs/20070401/img.ecodomestic.02.jpg Per poder posar en marxa una empresa de forma ràpida el primer que cal saber és que ha de tractar-se d’una Societat de Responsabilitat Limitada (SL) o Societat Limitada Nova Empresa (SLNE), formes jurídiques amb característiques especials. En els dos tipus de societats, els socis hauran de reunir un capital social mínim de 3.005,06 euros (en el cas de les SL) o de 3.012 euros (i un màxim de 120.200 euros) en el cas de les SLNE. La seua peculiaritat principal és que en aquest tipus d’empreses la responsabilitat dels socis enfront de tercers es fixa en funció del capital aportat per cada un d’ells. Els socis poden contribuir a la societat amb diners, béns o treball.

Després de tenir clar el negoci que es vol obrir, el pla estratègic i el local en què s’ubicarà, comencen els “tràmits lleugers” per a la posada al punt de l’empresa. Amb aquest fi, es pot efectuar la tramitació telemàtica a través del Centre d’Informació i la Xarxa de Creació d’Empreses (CIRCE). L’empresari o empresaris en qüestió han d’acudir a algunes oficines de tramitació telemàtica (n’hi ha 150 distribuïdes en 13 comunitats autònomes), que es coneixen com Punts d’Assessorament i Inici de Tramitació (PAIT) del CIRCE. I heus ací el primer pas en què es pot retardar el procés. Per començar amb la constitució a través d’una d’aquestes oficines cal demanar cita al telèfon 900.19.00.92. Generalment, es pot aconseguir una entrevista en tres o quatre dies, però segons el lloc en què es constituïsca l’empresa, la cita es pot prolongar fins a més d’una setmana.

Les comunitats que encara no disposen d’oficina telemàtica són el País Basc, Navarra, Cantàbria, les illes Balears i també les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. En algunes d’aquestes, com ara Navarra i el País Basc, estan molt avançades les negociacions perquè en breu es posen en marxa aquests centres. A l’espera que s’òbriguen les sucursals, en totes aquestes regions també és possible crear la seua Societat Limitada Nova Empresa a través d’Internet a http://www.circe.es. Per constituir una empresa utilitzant aquest sistema caldrà optar per l’opció Presencial. En aquest cas, el procés es pot prolongar durant unes dues setmanes. La reserva de la denominació i la seua inscripció en el Registre Mercantil Central es fa a través d’Internet. No obstant això, caldrà acudir presencialment a la resta d’organismes (Seguretat Social, Agència Tributària, etc.).

Alerta amb els noms

Fixada la trobada en aquestes oficines, el primer que ens preguntaran és la denominació social que volem donar a l’empresa. En el cas de les SLNE, aquest tràmit és senzill perquè la denominació és el nom i els cognoms d’un dels socis, i així quedarà inscrita en el Registre Mercantil Central.

En el cas de les societats limitades tradicionals, el primer punt que pot retardar la posada en marxa recau precisament en aquest aspecte. Abans de començar a treballar, els nous empresaris hauran de comprovar que la denominació social que volen donar a la societat no es correspon amb la de cap altra companyia. Per fer-ho, hauran d’anar personalment al Registre Mercantil i incloure-hi tres possibles noms (per ordre de preferència).

Aquest organisme sol tardar fins a una setmana a contestar si el nom és vàlid, per tant el procés de creació ja no serà tan ràpid com sembla. A més, en el cas que els tres noms desitjats estiguessen ja elegits, caldria tornar a començar, amb la qual cosa la constitució es retardaria novament. Quan es confirme el nom, el Registre Mercantil haurà d’expedir un certificat. En aquest organisme, la societat haurà de sol·licitar, també, un número d’identificació fiscal.

Document únic electrònic

Una vegada que ja tenim la denominació (instantània en el cas de les SLNE), el procés continua en les esmentades oficines de tramitació telemàtica. Sempre que es porte tota la documentació sol·licitada, els tràmits en aquest cas sí que seran ràpids i es poden resoldre en un matí. En aquestes oficines l’empresari rebrà el denominat Document Únic Electrònic (DUE), que conté totes les dades requerides per les institucions que intervenen en el procés de constitució. A través d’Internet, aquests dades són enviades automàticament a la resta de registres i administracions públiques. L’empresari només haurà de firmar-lo. A més, des d’aquestes oficines l’empresari pot pagar a través d’Internet els imports corresponents al Registre Mercantil Central, Provincial i l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Posteriorment, caldrà anar a una entitat financera i obrir un compte d’empresa. I aquest és un altre punt que pot retardar l’obertura, ja que alguns bancs poden tardar fins a dos o tres dies a donar d’alta el compte. En aquest caldrà fer l’ingrés corresponent del capital social. L’entitat bancària emetrà un certificat per a poder acreditar davant el notari la veracitat de l’ingrés.

Finalment, caldrà contactar amb un notari, dins els 15 dies següents al registre de l’empresa, per lliurar-li l’escriptura pública de la societat. Una vegada firmada l’escriptura queda superada la prova de constituir la societat.

Costos de crear una Societat Limitada Nova Empresa
Registre Mercantil Central: (Denominació) 13,94euros
Registre Mercantil Provincial: (Aproximat): 132,63euros
Impost de Transmissions Patrimonials/Actes Jurídics Documentats: 1% Capital Social 30,12euros———1200euros
NOTARIS: (Aproximat): 233,07euros——480,57euros
MÍNIM: 409,64euros MÀXIM: 1.827,14euros (Aproximat)
Formes jurídiques d’empresa
Forma Nombre de socis Capital Responsabilitat
Societat col·lectiva Mínim 2 No n’hi ha mínim legal Il·limitada
Societat de responsabilitat limitada Mínim 1 Mínim 3.005,06 euros Limitada al capital aportat
Societat limitada nova empresa Màxim 5 Mínim 3.012 euros
Màxim 120.202 euros
Limitada al capital aportat
Societat anònima Mínim 1 Mínim 60.101,21 euros Limitada al capital aportat
Societat comanditària per accions Mínim 2 Mínim 60.101,21 euros Socis col·lectius: Il·limitada
Socis comanditaris: Limitada
Societat comanditària simple Mínim 2 No n’hi ha mínim legal Socis col·lectius: Il·limitada
Socis comanditaris: Limitada
Forma Fiscalitat directa Temps mitjà de constitució de l’empresa
Sociedad Colectiva Impost sobre societats Entre quatre i vuit setmane
Sociedad de Responsabilidad Limitada Impost sobre societats Al voltant de dos mesos
Sociedad Limitada Nueva Empresa Impost sobre societats Entre tres dies i una setmana
Sociedad anónima Impost sobre societats Entre quatre i vuit setmane
Sociedad Comanditaria por acciones Impost sobre societats Entre quatre i vuit setmane
Sociedad comanditaria simple Impost sobre societats Al voltant d’un mes

Font: Direcció General de Política de la petita i mitjana empresa

Documentació bàsica per crear una Societat Limitada Nova Empresa (SLNE)
  • Fotocòpia i original DNI de tots els socis.
  • Fotocòpia i original DNI de tots els treballadors.
  • Fotocòpia i original targeta de la Seguretat Social de tots els socis o un altre document que acredite el número d’afiliació a la Seguretat social.
  • Epígraf d’activitats econòmiques. Cal preguntar a l’Agència Tributària quina classe correspon, segons el tipus d’activitat.
  • Dades personals dels socis (i cònjuges: DNI i règim matrimonial).
  • Dades del domicili de l’empresa i de l’activitat
  • Percentatges de participació al capital social i administradors.
  • /imgs/20070401/img.ecodomestic.03.jpgNúmero de compte bancari (particular) per a la domiciliació de l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) i Actes Jurídics Documentats (AJD) en cas d’ajornament i per al pagament al Registre Mercantil Provincial (RMP).
  • Justificant del pagament efectuat (amb anterioritat a la tramitació) al Registre Mercantil Central de 13,94 euros per la denominació social.
  • Per a la contractació de treballadors: contracte o acord de contractació o autorització per a cursar l’alta en la Seguretat Social.