Seguretat davant els desastres naturals

El Consorci de Compensació d'Assegurances garanteix la protecció dels assegurats davant determinats desastres naturals i situacions d'excepció
1 Abril de 2015

Seguretat davant els desastres naturals

/imgs/20150401/Mtj-ManosCasa.jpg

Grans nevades, ones enormes a la costa, desbordaments de rius, terratrèmols, fortes ratxes de vent… Ja sigui a la tardor, a l’hivern, a la primavera o a l’estiu, els fenòmens meteorològics d’intensitat extraordinària poden ocasionar, al seu pas, danys materials i físics incalculables.

És difícil que les assegurances de la llar incloguin la protecció contra els desastres naturals més comuns i, si ho fan, perquè la pòlissa cobreixi els danys, fixen uns barems molt concrets que ha de complir el fenomen meteorològic. Per aquest motiu, abans de contractar l’assegurança de la llar, convé conèixer les garanties i els límits que estableixen davant dels efectes dels fenòmens del temps.

Amb tot, els qui tinguin subscrita una assegurança de la llar disposen de l’empara del Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS). Aquesta entitat pública garanteix la protecció dels assegurats davant determinats desastres naturals i situacions d’excepció per les quals les entitats asseguradores no responen, bé perquè la força del fenomen ha sobrepassat els límits que cobria la companyia o perquè aquesta no pot fer front a les seves obligacions indemnitzatòries.

Cobertura

Tots els titulars de les assegurances de la llar estan obligats a pagar un petit recàrrec en les seves pòlisses, uns diners dels quals es nodreix el CCS. Amb aquests diners se satisfan les indemnitzacions derivades de sinistres extraordinaris. Ara bé, el CCS no cobreix els desperfectes ocasionats per qualsevol fenomen natural, sinó que té fixada una protecció per allò que el mateix ens denomina “riscos extraordinaris”.

Així, el Consorci cobreix:

 • Fenòmens de la naturalesa: inundacions extraordinàries, terratrèmols, sismes submarins, erupcions volcàniques, tempestats ciclòniques atípiques i caigudes de cossos siderals i aeròlits.

  • Inundacions. El CCS entén per inundació el negament del terreny provocat per pluges o desglaç, per aigües procedents de llacs amb sortida natural i de ries, rius o cursos naturals d’aigua en superfície quan es desbordin dels seus llits normals. **Així mateix, s’hi inclou l’embat del mar a la costa, encara que no hi hagi negament. En canvi, no queden compresos en aquest concepte d’inundació la pluja caiguda directament sobre l’immoble assegurat o la recollida a la seva coberta o al terrat, la xarxa de desguàs o els patis; ni tampoc la inundació ocasionada per trencament de preses, canals, embornals, col.lectors i altres llits subterranis artificials, tret que el trencament s’hagi produït com a conseqüència directa d’un altre fenomen extraordinari cobert pel Consorci.
  • Tempestat ciclònica atípica. En aquesta queden inclosos els tornados i els vents extraordinaris, sempre que les ratxes de vent siguin superiors als 135 quilòmetres per hora i així ho certifiqui l’Agència Estatal de Meteorologia.
 • Els danys ocasionats de forma violenta com a conseqüència de terrorisme, rebel.lió, sedició, motí i tumult popular.
 • Fets o actuacions de les Forces Armades o de les Forces i els Cossos de Seguretat en temps de pau.

Requisits i tràmits

Per tenir dret a una indemnització del CCS, és indispensable que l’afectat:

 • Tingui subscrita una assegurança de la llar. Hi han d’estar incloses les cobertures per incendis i desastres naturals, a més de les de vida i accidents si els danys ocasionats pels riscos extraordinaris són físics. El Consorci admet que aquestes últimes cobertures es puguin contractar de forma complementària en un altre tipus d’assegurança o en el marc d’un pla de pensions.
 • Estigui al corrent del pagament de la pòlissa d’assegurances. L’abonament del recàrrec a favor del CCS ha d’aparèixer anotat en el rebut de forma clara i expressa.
 • Els tràmits per a gestionar les indemnitzacions compensatòries del CCS s’han d’efectuar en la Delegació del Consorci de la comunitat autònoma o província del titular afectat. El termini establert és de set dies des de la data en què han tingut lloc els desperfectes. *També es pot tramitar a través de la mateixa companyia d’assegurances en què es tingui subscrita la pòlissa.
 • És important fer fotografies o fins i tot gravar vídeos dels danys abans de tramitar la reclamació. Pot ocórrer que els danys requereixin una reconstrucció immediata dels béns afectats. Si és així, ha de consultar-se la possibilitat d’iniciar les reparacions abans del peritatge i, en aquest cas, el més recomanable és conservar sempre les factures de les obres i els possibles pressupostos presentats.
 • Perquè la cobertura sigui efectiva, no cal que el fenomen natural advers afecti un nombre molt elevat d’assegurats o una extensió territorial gaire àmplia, ni que es produeixin danys molt quantiosos que permetin qualificar el succés com a catàstrofe. De fet, és possible que el sinistre afecti només un assegurat i que aquest tingui ple dret a la indemnització. Per tant, no es requereix que per part dels poders públics s’emeti una declaració oficial de “catàstrofe” o de “zona catastròfica”.
 • La cobertura és automàtica una vegada ocorregut algun dels esdeveniments garantits i compatible amb un altre tipus d’ajudes de les quals es puguin beneficiar els afectats.
Com cal actuar després d'un desastre natural

/imgs/20150401/inundacion.jpg

 • Abans de contractar una assegurança de la llar, cal comparar entre companyies i donar importància a les cobertures de la pòlissa per desperfectes ocasionats per desastres naturals. Més encara si es resideix en una zona que ja hagi estat castigada.
 • L’habitatge ha d’assegurar-se per la quantitat que costaria reconstruir-la. Encara que la casa s’hagués destruït per complet, el sòl sempre es manté. Per tant, no serveix com a referència el valor de compra, ja que aquest inclou sempre el sòl. Aquest càlcul s’ha de fer de forma individualitzada per a cada habitatge, per la qual cosa és aconsellable tenir assessorament d’un constructor o d’una persona especialitzada.
 • Una vegada que es produeixen els danys, revisar els límits i les garanties subscrites i comunicar-ho a l’assegurança.
 • Abans de fer cap reparació immediata, s’ha de consultar amb l’assegurança o amb el Consorci.
 • Convé fer fotografies dels elements danyats i, si és possible, gravar vídeos.