Li prorroguen l’assegurança perquè no va informar del canvi d’asseguradora amb l’antelació suficient