Custòdia dels fills: 7 factors elementals per al jutge

Abans d'atorgar la custòdia, el jutge té molt en compte l'entorn social i familiar, la relació de cada progenitor amb els fills, així com les opinions dels nens
1 Juliol de 2016

Custòdia dels fills: 7 factors elementals per al jutge

/imgs/20160701/Plastilina.jpg

Un divorci o separació amb fills comporta prendre la decisió més important de tot el procés: amb qui han de residir els menors. De vegades hi ha un acord amistós entre els cònjuges; en canvi, en d’altres és el jutge qui ha de prendre aquesta decisió.

A Espanya, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el 2014 la custòdia dels fills es va concedir a la mare en el 73% dels casos, al pare en el 5% i va ser compartida en el 21% dels processos. Només en el 0,4% es va atorgar a altres institucions o familiars.

Per a determinar quin progenitor ha d’ostentar la custòdia o si ha de ser compartida per tots dos, sempre regeix el principi del benefici del menor. A més, el jutge té molt en compte nombroses circumstàncies, com l’entorn social o familiar, la relació de cada pare amb els fills o les opinions d’aquests quan tenen l’edat suficient per a explicar-se.

Tot seguit s’enumeren set aspectes que es tenen molt en compte per a concedir la custòdia.

Custodia dels fills: abans de res, el menor

La custòdia no és un dret dels pares, sinó dels fills. Per això, és essencial tenir en compte l’estabilitat emocional de la llar on viurà el menor, aquella que li proporcionarà l’equilibri necessari per a créixer i desenvolupar-se.

Altres aspectes determinants que també considerarà el jutge perquè el menor tingui una vida equilibrada tenen a veure amb l’entorn social o familiar, la separació dels germans, l’exemple que donin els pares i l’existència d’una bona relació amb la nova parella (si n’hi ha) i amb els fills d’aquesta.

A més, l’equilibri del petit es veurà afectat si el custodi (persona que obté la custòdia) té problemes de salut mental. Per això, s’observarà si algun dels progenitors és immadur, violent o conflictiu. També es té en compte si es troba en estat depressiu o té algun trastorn anterior, durant la separació o posterior.

Temps i disponibilitat real dels pares

Els horaris laborals poden jugar en contra dels progenitors. Si l’agenda de treball d’un d’ells està plena, no serà fàcil que li atorguin la custòdia, ja que es té molt en compte la disponibilitat del pare o de la mare per a donar als nens la cura que necessiten. Cal donar-los sobretot qualitat, però també quantitat, per a poder forjar amb ells una relació d’amor, respecte i estabilitat.

Mitjans econòmics per a cuidar els fills

/imgs/20160701/Juez.jpg

El jutge, abans de decidir el tipus de custòdia, es fixarà també que el progenitor tingui capacitat econòmica suficient per a poder mantenir els fills. És imprescindible lliurar els menors a qui pugui cobrir les seves necessitats bàsiques.

Vincle afectiu previ

Un jutge sempre ha de valorar el vincle afectiu previ. És a dir, revisar en retrospectiva la qualitat del nexe que ha establert el nen amb el pare i la mare. En aquest sentit, són essencials el temps compartit, qui ha afavorit en més gran manera l’autoestima o amb quin dels progenitors és millor la comunicació del menor. Aquestes qüestions són vitals de cara al futur, ja que el fill anirà creixent i un pare o una mare que li doni confiança i autoestima l’ajudarà més a l’hora de ser independent i de socialitzar-se.

Opinions dels fills

És important escoltar el nen o l’adolescent i que la seva opinió sigui atesa. Tanmateix, cal tenir precaució en aquest punt. Els petits són manipulables i poden triar el progenitor que menys els corregeixi, que els prometi més béns materials o que es faci la víctima. Amb tot, segons els psicòlegs, cal escoltar-los i tenir en consideració les seves opinions, sobretot si ja són adolescents.

Opinions dels psicòlegs

/imgs/20160701/Psicologo.jpg

Per garantir l’encert en la resolució judicial, els jutges poden sol.licitar que es practiquin les proves necessàries per a dictaminar qui n’ha d’ostentar la custòdia. Per exemple, que els pares i els fills facin entrevistes amb psicòlegs i que s’elabori un informe. No és determinant, però el contingut d’aquest document influeix en la decisió final.

Els antecedents dels pares

Si els progenitors són persones conflictives o que resolen els problemes de manera violenta, tenen problemes importants amb deutes o alguna addicció, no s’estimarà oportú concedir-los la custòdia. Per això, el jutge també tindrà en compte els antecedents del pare i de la mare, i com han evolucionat sobre aquest tema.