Mudanzas

As claves: elixi-la empresa e supervisa-lo traslado

1 Novembro de 2000
Img consejo listado

As claves: elixi-la empresa e supervisa-lo traslado

Cambiar de domicilio implica bastantes trámites e molestias, e a mudanza das nosas pertenzas do anterior fogar ó novo pode converterse nun máis. Por iso, cómpre organizar con serenidade e espírito práctico o traslado de mobles e outros obxectos. Atinar na empresa que fará o traslado (hainas baratas que ofrecen un servicio de boa calidade) e supervisar de preto o proceso son dous pasos fundamentais.

 • Contrate os servicios dunha empresa especializada. Solicite orzamentos en varias. E non esqueza preguntarlles ós amigos ou compañeiros do traballo: pódenlle dar información moi válida para elixir.
 • Comprobe que a empresa de mudanzas está legalmente constituída. Pida un contrato homologado que certifique que a sociedade está inscrita no Ministerio de Transportes e no Rexistro de Empresas dedicadas a esta actividade. Non se deixe enganar polas aparencias. O aspecto dos camións non é garantía de calidade, honradez e bo facer.
 • Esixa un orzamento previo por escrito. Pida que un representante da empresa visite o seu fogar e estableza as condicións e prezo da mudanza.
 • Solicite tarifas de referencia. Evite que lle cobren de maneira arbitraria. Infórmese sobre qué servicios inclúe o orzamento: desmonta-lo mobiliario, posterior desembalaxe e montaxe do mesmo, embalaxe dos obxectos fráxiles…
 • Revise co persoal da empresa o inventario dos obxectos antes de trasladalos e garde unha copia do mesmo no seu poder.
 • En previsión de posibles estragos ou perdas, pida que lle fagan un seguro da carga trasladada.
 • Supervise a descarga e comprobe o estado dos seus mobles e pertenzas. Ante o menor deterioro, faga consta-la súa reclamación na nota de entrega que asinará ó concluí-la mudanza, ou na folla de reclamacións que a empresa debe pór á súa disposición.
 • Evite preocupacións: planifique con tempo a súa mudanza. Concrete os días nos que se realizará e organice persoalmente os detalles.
 • Coordine o momento da mudanza co seu cambio de domicilio. Se o traslado é fóra da cidade onde vive, prepare con tempo a viaxe e deixe a man as cousas de primeira necesidade.
 • Traslade vostede mesmo, e sempre que lle sexa posible, os obxectos moi fráxiles e os de máis valor económico ou emocional.
 • Se vai deixar parte das súas pertenzas nun local, comprobe o seu estado antes de aproba-lo traslado. Asegúrese de que a empresa posúe licencia de apertura municipal, e subscriba un seguro para o suposto de incendio ou roubo.
 • Indique cunha etiqueta o contido de cada caixa e a habitación á que vai destinada. Se, ademais, limpa os obxectos antes de embalalos, aforrará traballo á hora de distribuílos no seu novo emprazamento.
 • Sempre que sexa posible, desarme os mobles e embale tódalas súas pezas por separado.
 • Encha as caixas para que os obxectos non batan no seu interior. Protexa a vaixela e a cristalería envolvendo cada peza con papel. Coloque os libros horizontalmente para que as esquinas non se estraguen.
 • Aproveite a mudanza para desfacerse de utensilios e obxectos innecesarios.