Consorci de Compensació d'Assegurances

Quan l'assegurança es desentén

El recàrrec que tots els titulars d'assegurances d'automòbil, llar, accidents i incendis estan obligats a pagar garanteix que, davant de desastres naturals i situacions d'excepció, el Consorci de Compensació d'Assegurances es farà càrrec de tots els danys
1 Octubre de 2008
Img derechos listado

Quan l'assegurança es desentén

/imgs/20081001/derechos1.jpgEls riscs de danys causats en les persones i en els béns per inundacions, tempestes, ciclons o terratrèmols són remots, però no irreals. En aquests casos, el responsable d’indemnitzar qui ha perdut la llar o els béns és l’ens públic denominat Consorci de Compensació d’Assegurances. L’any 2006, i segons l’informe anual del Consorci, els successos extraordinaris més habituals van ser les inundacions i les tempestes ciclòniques atípiques. Es van registrar llavors més de 42.000 sol·licituds a Espanya en concepte d’indemnitzacions, la dada més alta des de l’any 1990 a excepció del 1997, quan les sol·licituds van ser d’una mica més de 43.000 a causa de la tempesta tropical Delta a les Illes Canàries, i per tempestes i inundacions a Catalunya i Galícia. Ara bé, la cobertura del Consorci no implica que s’haja de contractar una assegurança independent, perquè ja es paga en forma de recàrrec tant en les pòlisses d’assegurances de l’automòbil com en les de vida, de llar o d’accidents.

Quins tipus de recàrrecs es paguen?

Sempre que es contracta una pòlissa d’assegurances, al preu o la prima calculats per la companyia asseguradora se suma un recàrrec que paga l’acceptant de l’assegurança. Aquestes empreses actuen com a recaptadores del Consorci ingressant al seu favor els recàrrecs mes a mes. D’aquests recàrrecs es nodreix el Consorci de Compensació d’Assegurances com a ingressos principals. Així, en l’assegurança obligatòria d’un turisme es paga la quantitat fixa de 5,41 euros. En les assegurances d’habitatges i comunitats, assegurances de vida i d’accidents, les tarifes del Consorci s’apliquen com a percentatges sobre els capitals assegurats. En els habitatges, un 0,09 per mil; en les oficines, un 0,14 per mil, etc.

Quines són les funcions que acompleix el Consorci de Compensació d’Assegurances?

El Consorci de Compensació d’Assegurances és un ens públic empresarial adscrit al Ministeri d’Economia i Hisenda, les funcions del qual es regulen en el Reial Decret Legislatiu 7/2004, de 29 d’octubre. El Consorci ofereix cobertures de divers naturalesa:

 • Danys soferts pels fenòmens o riscs extraordinaris. Es distingeix entre fenòmens naturals i riscs derivats de fets de caràcter polític o social. Entre els primers hi ha les inundacions extraordinàries, inclosos els danys causats per embats del mar, terratrèmols, tsunamis, erupcions volcàniques, tempestes ciclòniques atípiques, vents amb ràfegues superiors a 135 km/h, tornados i caigudes de cossos siderals i aeròlits. Entre els segons, s’inclouen els danys causats per actes de terrorisme, rebel·lió, sedició, motí i tumult popular, a més dels fets o les actuacions de les Forces Armades o de les Forces i Cossos de Seguretat en temps de pau.
 • Protecció davant de sinistres produïts per vehicles a persones i béns de tercers, sempre que el vehicle causant d’aquests danys circule sense assegurança, siga desconegut o es tracte d’un vehicle que, fins i tot assegurat, siga robat. En aquests casos, el Consorci pagarà a la víctima de l’accident i després reclamarà el recobrament al causant de l’accident.
 • Cobertura de danys a persones i béns quan la companyia d’assegurances no indemnitze per situació de concurs de creditors, més conegut com fallida i suspensió de pagaments.
 • Protecció per als vehicles els conductors del qual són rebutjats per les companyies d’assegurances. Com que es tracta d’una assegurança obligatòria, el Consorci assegurarà el vehicle si el sol·licitant acredita el rebuig d’un mínim de dues companyies d’assegurances.

Finalment, quan es produeix controvèrsia entre el Consorci i l’asseguradora sobre qui s’ha de fer càrrec de les despeses, serà el Consorci el responsable de cobrir els danys a les persones i en concepte de béns perduts o danyats. Si es determina l’obligació de la Companyia, aquesta reembossarà al Consorci la quantitat indemnitzada més els interessos legals, incrementats en un 25% d’aquesta, des de la data en què es va abonar la indemnització.

Per què poden les companyies rebutjar una sol·licitud d’assegurança obligatòria de l’automòbil?

Aquesta assegurança és obligatòria per al conductor però no per a les companyies d’assegurances. L’activitat asseguradora privada es regeix pel principi de llibertat de mercat, encara que sotmesa a la normativa reguladora de l’activitat asseguradora. Per tant, a fi de suplir la falta de protecció que es podria produir per la negativa de les companyies privades i com a complement a aquesta, es regula la cobertura del Consorci de Compensació d’Assegurances.

Cap companyia vol assegurar el cotxe del fill; quins tràmits han de seguir els pares?

Les persones amb poca antiguitat com a conductors, sobretot els menors de 25 anys, són els més rebutjats, juntament amb els qui intenten assegurar motos de gran cilindrada. Aquí és on es concentra la contractació amb el Consorci. Quan se sol·licita l’assegurança obligatòria i una entitat d’assegurances la denega, cal demanar per escrit que emeta un certificat de la denegació. Amb dos certificats de dues asseguradores diferents ja es pot acudir al Consorci, i fins i tot fer la gestió per telèfon tant per a sol·licitar l’assegurança obligatòria com la voluntària.

Pel que fa als riscs extraordinaris, cal que es declare zona catastròfica per a cobrar?

No, no és necessari. Encara més, la norma diu que els danys que per la magnitud i la gravetat siguen qualificats pel Govern com a catàstrofe o calamitat nacional, queden fora de cobertura pel Consorci, encara que aquesta situació no s’ha produït en tota la història del Consorci al nostre país.

Com es reclamen aquests danys al Consorci?

/imgs/20081001/derechos2.jpgCal adreçar-se per escrit a la Delegació del Consorci a la pròpia comunitat o província abans de set dies, encara que també es pot tramitar a través de la mateixa companyia d’assegurances. N’hi ha prou de presentar un Full de Comunicació del Sinistre. Podem telefonar prèviament al 902 22 26 65 (telèfon d’atenció a l’assegurat). No obstant això, és important prendre una sèrie de precaucions. Per exemple, per justificar els danys el Consorci enviarà un perit a fi de valorar-los, però de vegades les circumstàncies obliguen a una destrucció immediata dels béns afectats. Per això és important fer fotografies o vídeos amb anterioritat. Consultem la possibilitat d’iniciar les reparacions abans de la peritatge i, en aquest cas, conservem sempre pressuposts i factures d’obres.

La cobertura és total?

No. El perjudicat ha de tenir en vigor una pòlissa d’assegurances sobre els béns danyats. D’altra banda, no tot el que es podria entendre com a fenòmens extraordinaris queden coberts pel Consorci. Se n’exclouen els danys causats per l’onatge a béns submergits totalment o parcialment de forma permanent i els danys per actuacions tumultuàries en el curs de manifestacions o vagues legals. Tampoc es cobreixen els danys per ruptura de preses, per elevació del canal freàtic, per lliscaments de terrenys o per despreniments de roques, llevat que aquests últims fossen al seu torn ocasionats per una inundació extraordinària. Tampoc hi tenen cabuda els danys causats pels efectes de l’energia nuclear.

Quins són els tràmits per a cobrar per danys per riscs extraordinaris?

/imgs/20081001/derechos3.jpgEl més important és disposar d’una assegurança de danys o d’accidents personals, encara que siga de forma complementària a un altre tipus d’assegurança o en el marc d’un pla de pensions i, per descomptat, haver abonat el rebut de l’assegurança. Es tindrà dret a la indemnització del Consorci una vegada que hagen transcorregut set dies des de la data d’emissió de la pòlissa. La reclamació s’ha de presentar en el Full de Comunicació del Sinistre, juntament amb:

 • Fotocòpia del DNI / NIF del perceptor de la indemnització.
 • Dades bancàries del perceptor de la indemnització, amb indicació del codi compte client (20 dígits).
 • Fotocòpia de les condicions particulars i generals de la pòlissa
 • Fotocòpia del rebut de pagament de la prima

Si hi ha danys personals, també s’ha de fer còpia de la documentació acreditativa de la causa del sinistre i de les lesions produïdes per aquest.

En cas de mort, s’ha de reunir el que segueix:

 • Certificat de defunció.
 • Documentació justificativa sobre la causa del sinistre.
 • Llibre de família i testament. En cas que no n’hi haja, cal lliurar la declaració d’hereus o l’acta de notorietat.
 • Liquidació de l’Impost de Successions.