Utilització del gas

Precaucions que estalvien disgustos

El gas (butà, propà o natural) és la principal font d'energia en milions de cases
1 Abril de 2000

Precaucions que estalvien disgustos

Per a assegurar el confort de la seua, només ha de seguir unes normes de seguretat, a més de revisar cada quatre anys la instal·lació si es tracta de gas natural, o cada cinc anys si és de butà o propà.

 • Realitze les revisions periòdiques a través d’un operari autoritzat per la Direcció General d’Indústria. Després de la revisió, este ha de donar-nos un certificat que acredite el perfecte estat de les instal·lacions.
 • Vaja amb compte amb les persones que visiten el seu domicili per a revisar-hi les instal·lacions o canviar els tubs de gas. Exigisca l’acreditació corresponent i comprove’n la veracitat.
 • No use les canonades del gas com a suport d’altres objectes. No hi penge res.
 • No pose les canonades en contacte amb cables elèctrics ni les utilitze com a presa de terra d’aparells elèctrics.
 • No col·loque materials inflamables o corrosius a prop de la flama d’un aparell de gas ni de les canonades.
 • Si és possible, instal·le aparells de cambra estanca, que no puguen vessar els productes de la combustió al local on estan situats.
 • Les habitacions o locals on funcionen aparells de gas han de disposar de reixetes de ventilació adequades, obertes a l’exterior. No obstruisca estes reixetes.
 • Si per qualsevol circumstància fa olor de gas, no accione cap interruptor ni aparell elèctric, ni tampoc no encenga mistos ni encenedors. I, per descomptat, no fume. Òbriga les portes i les finestres per ventilar la casa. Tanque les claus del gas i telefone a un operari autoritzat perquè revise i repare la instal·lació.
 • Vigile la caducitat i l’estat del tub flexible de la cuina.
 • Si utilitiza tub de connexió de goma, comprove que no estiga en contacte amb superfícies calentes o que puguen calfar-se amb facilitat. Vigile que les unions amb la canonada de gas i amb l’aparell es troben en correctes condicions i amb les abraçadores ben ajustades.
 • És recomanable substituir el tub de goma per un de flexible metàl·lic de seguretat. Estos tubs són de llarga durada i tenen un dispositiu que talla el pas del gas si es desconnecten accidentalment.
 • Si observa algun deteriorament, rovells, deformacions o ruptura de les subjeccions, avise la seua empresa instal·ladora. No cedisca a la temptació del bricolatge.
 • Recorde que un desbordament del líquid de les cassoles o un corrent d’aire poden apagar la flama de la seua cuina, i començarà a eixir gas sense que hi haja combustió. ¡Perill!
 • Periòdicament, mantinga al mínim els cremadors de la cuina i comprove que no s’apaguen.
 • Vigile els recipients de cuina. Si s’ensutgen pel fum, la combustió no està sent bona.
 • La flama del calfador o de la cuina reflectix la qualitat de la combustió. Si és correcta, la flama serà viva, estable i blavosa. Si és sorollosa, inestable i amb puntes grogues, no és correcta i haurà de revisar els aparells.
 • Col·loque les estufes catalítiques de butà lluny de materials inflamables com cortines i teles, i mai les mantinga enceses mentre dorm.
 • Sempre que s’absente de casa durant uns quants, tanque tots els comandaments i les claus de pas de la seua vivenda.