Maquinetes d'afaitar

L'afaitada és més suau i segura amb les maquinetes cares

Les maquinetes i fulles d'afaitar són un producte molt canviant: en pocs anys hem passat de la innovació que va suposar la primera maquineta de doble fulla, a la de doble fulla basculant amb banda lubrificant.
1 Abril de 2000

L'afaitada és més suau i segura amb les maquinetes cares

/imgs/20000401/analisisb01.jpg
I, finalment, a la de triple fulla amb capçal mòbil en tres dimensions i altres innovacions. Els fabricants saben el que els usuaris busquen (que siga eficaç, que repele bé, que tinga cura de la pell i siga còmoda d’usar) i, després de costosos processos d’investigació tecnològica, proposen millores que comuniquen mitjançant les seues tenaces campanyes de màrqueting. Davant de tanta novetat i diversitat, es fa complicat elegir.

CONSUMER ha analitzat i comparat huit maquinetes: tres de no recarregables de doble fulla i cinc de recarregables. D’estes últimes, quatre eren de doble fulla i una, Gillette Mach3, de triple fulla. Quant a l’adaptació de la maquineta al contorn del rostre de l’usuari, tres (Lea, Wilkinson Extra II i Gillette GII Plus) tenen les fulles fixes; les altres són basculants.

Les diferències de preu són molt importants: cada maquineta Lea costa només 16 pessetes (és molt més barata que les altres dos no recarregables, Wilkinson Extra II i Gillette Blue IIPlus) mentre que per la Gillette Mach3 amb dos recanvis s’ha de pagar 968 pessetes, i cada recanvi posterior ix a 258 pessetes. Les altres quatre recarregables (Wilkinson FX Performer, Wilkinson Protector 3 D, Gillette Contour Plus i Gillette II Plus) són més econòmiques, però bastant més cares que les no recarregables. En realitat, el barat o car que resulte cada maquineta dependrà molt del nombre d’usos que cada consumidor n’obtinga.

S’han estudiat al laboratori les característiques d’estes maquinetes: dimensions, angles d’afaitada, força de tallada, envelliment de les fulles, adaptabilitat dels recanvis a diferents maquinetes…. Les prestacions i aptitud a l’ús (que repelen bé, suavitat, comoditat, irritabilitat…) es van determinar mitjançant una prova pràctica realitzada per un panell d’usuaris entrenats per a analitzar este producte. La millor de totes és Gillette Mach 3, la més cara i única amb triple fulla. Destaca tant en les seues característiques com en l’aptitud a l’ús. El panell d’usuaris ha definit la seua afaitada com “flexible, adaptable, còmode, suau i eficaç”. És l’única amb fulles que adopten la posició gradualment respecte al pla de contacte amb la pell de l’usuari, fet que convertix l’afaitada en senzill, suau i segura. Només té un defecte seriós: és la que pitjor envellix, ja que després d’un mateix nombre d’usos (deu, a la prova) és la que perd més capacitat de tallada.

La segona millor és Wilkinson FX Performer (recarregables i de doble fulla basculant), precisament la segona més cara. Les seues característiques són satisfactòries i no envellix tan ràpidament com Gillette Mach3. A més, l’afaitada que deixa és eficaç i suau. Els usuaris l’han situat darrere de Wilkinson Protector 3 D, en la qual van destacar la seguretat de l’afaitada i el seu disseny ergonòmic. Esta última, de preu similar a la FX Performer, és tecnològicament molt bona, però la seua capacitat de tallada és escassa.

Entre les no recarregables, la millor és Wilkinson Extra II, a 66 pessetes la unitat, que proporciona “una bona afaitada, còmoda i ergonòmica”. En quatre mostres (les d’un sol ús Lea i Gillette Blue II Plus, i a Gillette Contour Plus i Gillette II Plus) els usuaris van comprovar certa propensió a generar talls i/o irritacions a la pell. La pitjor maquineta és Lea (no recarregables amb doble fulla fixa i única sense banda lubrificant), les característiques tècniques de la qual són insatisfactòries i que va ser la menys valorada pels usuaris. Ara bé, Lea és també la més barata: costa només 16 pessetes cada una, mentre que les altres no recarregables suposen 66 pessetes (Wilkinson Extra II) i 95 pessetes (Gillette Blue II Plus). Esta última té la seua doble fulla basculant, però oferix pitjors prestacions que Wilkinson Extra II, amb fulles fixes.

El perquè d’estos resultats

Els criteris de qualitat d’estes maquinetes són l’eficàcia de la tallada, com repelen, la seguretat i cura de la pell, i la comoditat d’ús. L’anàlisi ha qualificat a les huit mostres segons estos barems, i ho ha fet comprovant les seues característiques (al laboratori) i prestacions (a la prova del panell d’usuaris). Per eficàcia entenem que la maquineta proporcione una afaitada satisfactòria amb poc esforç i en un reduït nombre de passades. La repelada, en canvi, és la capacitat d’afaitar molt a fons i eliminar restes de barba a la pell. Estes prestacions, interrelacionades, es veuen condicionades per l’angle d’afaitada i del capçal o mànec: la inclinació de les fulles respecte a la pell, o del capçal respecte al mànec. Tots dos angles s’han d’estudiar conjuntament. Si la maquineta és de capçal basculant, també un s’ha de fixar en este angle. També hi influïxen la força de tallada de les fulles (es mesurà tallant un full de paper i un fil de polièster) i la posició de les fulles respecte a la superfície de contacte amb la pell: la disposició ideal és aquella en la qual les fulles freguen el pla que forma la superfície de la pell, ja que si no assolixen el pla, la maquineta perd en eficàcia. I si, al contrari, sobreïxen respecte al pla de contacte, poden provocar talls i irritació. Finalment, en l’eficàcia i repelada de la maquineta intervé l’angle que forma el tall de la fulla respecte al seu cos. Angles baixos indiquen que la tallada és major, de manera que proporciona major capacitat tallant encara que la fulla perda la tallada amb major rapidesa i envellix abans. D’altra banda, per a avaluar el comportament d’una maquineta convé estudiar les seues característiques amb la fulla nova i quan està usada, perquè algunes mostren més resistència a l’envelliment que d’altres. Això es mesura observant quant s’incrementa la força de tallada quan la fulla està usada, respecte de la necessària quan era nova. Partint d’això es calcula l’envelliment.

La seguretat i la suavitat, per la seua part, vénen determinades per l’existència o no de banda lubrificant, per la posició de les fulles respecte a la superfície de contacte de la pell (si les fulles sobreïxen respecte al pla de contacte, poden provocar talls i irritació; i si no arriben al pla de contacte, l’eficàcia de l’afaitada serà menor) i pels dispositius de seguretat, com fils protectors, capçals flexibles, fulles retràctils, etc. Els fils protectors impedixen el comportament agressiu de les fulles a la pell, i les fulles retràctils i capçals flexibles esmortixen els excessos de pressió. La comoditat de l’ús, per la seua part, està molt influïda pel mànec (ergonòmic o no, i antilliscant o no) i per l’espai entre les fulles (si està perforat, la neteja i el rentat de l’escuma d’afaitar i de les restes de barba que queden en les fulles són més senzills). El recanvi que s’adapta a altres mànecs permet, finalment, que l’usuari en puga adquirir només els recanvis, i no les maquinetes.

No recarregables de doble fulla

D’este tipus s’han analitzat tres mostres: Lea, Wilkinson Extra II i Gillette Blue II Plus. Estan formades per una part plàstica (poliestiré) i dos fulles de ferro temperat. Una barra d’espai plàstica manté les fulles separades. Wilkinson i Gillette inclouen bandes lubrificants a la part més avançada dels seus capçals per a facilitar l’afaitada i disminuir la irritació de la pell. Quant a components, forma i dimensions, Lea és diferent de les altres dos. És lleugera, però de mànec molt curt. I les fulles i la barra espaiadora de Lea no presenten perforacions, fet que dificulta la neteja i rentat de l’espai entre les fulles. Wilkinson Extra II i Gillette Blue II Plus són més homogènies, encara que amb diferències. La principal és que Gillette té capçal basculant (s’adapta millor a les formes de la cara), mentre que el de Wilkinson és fix. Les seues dimensions són similars, encara que diferixen en el disseny del mànec (el de Wilkinson és ergonòmic), i en l’espessor de les fulles: les de Gillette són més fines. La finor de les fulles s’associa a una fabricació tecnològicament més avançada i a millors resultats d’afaitada. En les dos, el rentat de l’espai entre fulles és senzill, per les perforacions en fulles i barra espaiadora de Gillette i pel botó associat a la barra espaiadora a Wilkinson.

Lea és la pitjor de les tres. A més del que hem citat, la capacitat de tallada de les fulles no és bona i la seua afaitada és la pitjor, segons els usuaris. Això sí, és la més barata i amb diferència: costa només 16 pessetes per unitat. Ja en les altres dos, la posició de les fulles respecte del pla de la cara és millor a Wilkinson que a Gillette. En esta última, les fulles sobrepassen el pla de contacte, fet que explica que Gillette Blue II Plus cause talls i irritacions a la pell, tal com es va percebre a la prova pràctica. Wilkinson Extra II, la millor d’estes tres per als usuaris, és més barata (66 pessetes la unitat) que Gillette, que costa 95 pessetes.

Recarregable de triple fulla, la de més qualitat

En este grup s’ha inclòs només la Gillette Mach3, innovadora maquineta amb capsal basculant de triple fulla amb banda lubrificant. El disseny del capsal és molt peculiar, ja que bascula en un sol sentit encara que amb un angle molt ampli. A més, les fulles tenen mobilitat individual, fet que proporciona més protecció durant l’afaitada. L’angle elevat de báscula la fa molt manejable. I el capsal basculant en un sol sentit permet que les fulles adopten la seua posició automàticament en el pla de contacte amb la pell. L’adopció de la posició de les fulles és gradual, cosa que proporciona sensació de suavitat quan afaiten. Gillette Mach3 fou la maquineta que el panell d’usuaris definí com la millor d’entre les huit estudiades. La qualificaren com a molt bon producte per la seua flexibilitat, adaptabilitat i comoditat d’ús, així com per la seua eficàcia i suavitat. També ha agradat el seu disseny i l’estètica. L’inconvenient és el preu: és la maquineta més cara; el mànec més dos recanvis costa 968 pessetes i cada recanvi posterior ix a 258 pessetes cada un. A més, és la maquineta que té les fulles que envellixen més ràpidament amb l’ús, fet que encarix encara més el producte. I, finalment, els seus recanvis no poden acoblar-se en cap mànec que no siga el de Gillette Mach3.

En síntesi

En síntesi

 • S’han analitzat huit maquinetes, tres d’un sol ús i cinc amb fulles de recanvi. Segons el panell d’usuaris, només la meitat (Wilkinson Extra II, Wilkinson FX Performer, Wilkinson Protector 3 D i Gillette Mach3), oferixen una afaitada segura, sense talls ni irritació de la pell.
 • D’entre les no recarregables, la millor és Wilkinson Extra II (66 pessetes cada una), amb doble fulla fixa. Lea (la més barata, 16 pessetes) és la pitjor i més elemental. Gillete Blue II Plus (dobli fulla basculant) és còmoda i afaita bé, però la posició de les seues fulles provoca talls i irritació a la pell.
 • D’entre les recarregables de doble fulla, les Wilkinson són millors que les Gillette que, encara que afaiten bé, provoquen talls i irritació. De les Wilkinson, l’elecció més encertada és la FX Performer (per la suavitat de la seua afaitada i les seues característiques satisfactòries), encara que la Protector 3 EN és molt moderna i permet una afaitada segura.
 • El panell d’usuaris es va inclinar clarament per les maquinetes més cares i avançades tecnològicament, perquè són més còmodes d’usar proporcionen major seguretat en l’afaitada. Així, van designar com a millor de totes Gillette Mach3, l’única amb triple fulla i capçal basculant. És la més cara: 968 pessetes amb dos recanvis, i cada recanvi a 258 pessetes.
 • Entre les no recarregables, la millor opció és Wilkinson Extra II, senzilla però d’ús còmode i que permet una bona afaitada. En les recarregables, l’elecció és Gillette Mach 3, la millor de les huit maquinetes. És cara, però val el seu preu.

Una a una

MAQUINETES D'AFAITAR, UNA A UNA

Gillette Mach3

 • Triple fulla, capçal basculant. El mànec més dos recanvis costa 968 pessetes. Els recanvis nous, a 258 pessetes cada un.
 • La millor, però la més cara. L’única amb tres fulles. Satisfactòries característiques tècniques. Les fulles adopten la posició gradualment respecte al pla de contacte amb la pell. Dos defectes: la capacitat de tallada de les fulles disminuïx ràpidament amb l’ús, i els recanvis no són adaptables a altres maquinetes. Panell d’usuaris: “La millor. És flexible, adaptable i còmoda d’usar. Afaitada suau i eficaç”.

Wilkinson Extra II

 • No recarregable, de doble fulla fixa. Ix a 66 pessetes la unitat.
  Una opció interessant. La millor d’entre les no recarregables, tant tècnicament com en la prova pràctica. Inclou un botó pulsador per a facilitar-ne la neteja. És senzilla, però eficaç. L’única de les no recarregables comparades que no irrita la pell. Panell d’usuaris: “La sisena millor. Bona afaitada, còmoda, ergonòmica”.

Wilkinson FX Performer

 • Doble fulla, capçal flexible basculant. El mànec més dos recanvis costa 825 pessetes. Els recanvis nous, a 162 pessetes cada un.
  Una altra interessant opció. Tècnicament, molt bona. Angles d’afaitada i forces de tall, satisfactoris. Angle de bàscula feble però el capçal flexible protegix contra excessos de pressió o la possible mala posició de les fulles. Recanvis no adaptables a altres maquinetes. Panell d’usuaris: “La tercera millor. Bona afaitada, suavitat”.

Wilkinson Protector 3 EN

 • Doble fulla, capçal en rotació. Costa 712 pessetes i inclou 2 recanvis. Els nous recanvis ixen a 206 pessetes cada un.
  Molt avançada tecnològicament, preval la seguretat de l’afaitada. La capacitat de tallada és inferior a la de les altres maquinetes i, a més, disminuïx molt amb l’ús. Recanvis no adaptables a altres maquinetes. Panell d’usuaris: “La segona millor. Seguretat. Disseny ergonòmic”.

Gillette GII Plus

 • Doble fulla, capçal fix. El mànec i 2 recanvis costen 590 pessetes. Els recanvis ixen a 135 pessetes cada un.
  Molt bona capacitat de tall, però les fulles sobreïxen respecte al pla de contacte amb la pell, fet que provoca talls i irritacions. Recanvis adaptables a altres maquinetes fixes. Duren bastant: les fulles tarden a perdre la seua capacitat de tallada. Panell d’usuaris: “La cinquena millor. Afaitada correcta, però provoca talls i irritació”.

Gillette Contour Plus

 • Doble fulla, capçal basculant. El mànec més dos recanvis costa 725 pessetes i cada recanvi ix a 134 pessetes. Angles d’afaitada i capacitat de tall, satisfactoris. La posició de les fulles depén molt del desgast de la banda lubrificant. Recanvis adaptables a altres maquinetes basculants. Panell d’usuaris: “La quarta millor. Llisca i afaita bé, però provoca talls”.

Gillette Blue II Plus

 • No recarregable. Doble fulla, basculant.
  Cada una costa 95 pessetes. Angles d’afaitada i capacitat de tall, satisfactoris. Les fulles sobrepassen el pla de contacte amb la cara, la qual cosa provoca talls a la pell. Panell d’usuaris: “La segona pitjor. Afaitada còmoda, però provoca talls i irritació”.

Lea

 • No recarregable. Doble fulla, fixa. La més barata, amb diferència: cada maquineta costa només 16 pessetes. La seua qualitat tècnica és la pitjor de les huit. Mànec curt. Disposició inadequada de les fulles respecte al pla de contacte amb la pell (no el toquen, de manera que afaiten poc). L’únic positiu: envellixen bé. Panell d’usuaris: “La pitjor. Mala manejabilitat, mala qualitat d’afaitada, provoca talls i irritació. I el rentat resulta difícil”.