Invertir amb xarxa en la jubilació

El mercat disposa de productes d'estalvi a llarg termini que sacrifiquen una major rendibilitat per limitar el risc i protegir el capital
1 Setembre de 2009
Img eco domestica listado 357

Invertir amb xarxa en la jubilació

/imgs/20090901/eco-domestica1.jpg
La realitat ha transformat les expectatives de les persones que dediquen els seus estalvis a assegurar-se la jubilació. L’esperança d’una sucosa rendibilitat ha donat pas a la por de no tan sols no guanyar, sinó de perdre part dels diners invertits. Per això, els suposats filons han cedit el lloc als productes que, per sobre de tot, ofereixen seguretat. L’instrument per antonomàsia per a complementar les pensions públiques de jubilació són els plans de pensions. Tanmateix, la majoria no garanteixen el capital invertit, per la qual cosa molts inversors giren la vista cap a un altre tipus de productes que sí que protegeixen l’estalvi i que es comprometen, amb independència del que ocorri al mercat, a tornar tot el que s’ha invertit. PIES, PPA, “variable annuities”, plans de pensions garantits… L’oferta és àmplia i molt variada. Les seves particularitats també són significatives. Quin és el millor producte? La resposta depèn de nombrosos factors: l’edat, l’estalvi acumulat, la major o menor aversió al risc, l’experiència com a inversor, la formació financera… Li oferim una guia per a no perdre’s en l’elecció d’un producte per a complementar la jubilació.

Plans de pensions garantits

/imgs/20090901/eco-domestica2.jpg
Compten amb totes les característiques dels plans de pensions i amb la peculiaritat que si es mantenen els diners fins a la data fixada per l’entitat, el capital està assegurat.

Avantatges

 • És un producte d’estalvi per a la jubilació que compta amb una fiscalitat avantatjosa, ja que les aportacions efectuades anualment es dedueixen de la base imposable general del contribuent; és a dir, permeten pagar menys imposts o, si es dóna el cas, rebre ingressos per part de l’Agència Tributària.
 • Protegeixen el capital invertit a venciment. L’objectiu d’aquests productes és que el client mantingui els diners fins al final, ja que en aquest cas no perdrà.
 • Les inversions mínimes que exigeixen les entitats són baixes. S’hi pot invertir des de 300 euros anuals.
 • L’estalvi es pot traspassar a un altre pla de pensions o PPA quan es desitgi.
 • La varietat d’opcions és àmplia: els garantits de renda fixa protegeixen el capital i ofereixen un interès anual fix (al voltant del 2-3% en l’actualitat). Els garantits de renda variable donen la possibilitat de guanyar, sempre que una sèrie de valors o índexs borsaris es comportin bé en el període en què es manté la inversió. Si la seva evolució és negativa a venciment, l’inversor no perdrà diners, però tampoc no rebrà guanys.

Inconvenients

 • Entre els desavantatges destaca el fet de no ser líquids, amb la qual cosa el capital només es pot rescatar en situacions excepcionals, com ara ser un aturat de llarga duració, estar malalt, patir un estat de dependència severa, quedar invàlid o, la més habitual, jubilar-se. Si l’inversor no pot acreditar cap d’aquestes circumstàncies, no podrà rescatar els diners. En canvi, els plans garantits compten amb un aspecte addicional: protegeixen el capital invertit.
 • Neixen, en general, amb un període d’inversió definit. Són productes amb termini. Un inversor ha de fer càlculs i tractar d’encaixar l’import garantit en els cinc, set, deu… anys immediatament anteriors a la jubilació. Si té 55 anys i pensa jubilar-se als 65, haurà de contractar una pensió garantida a deu anys. Si té 60 anys, hauria de subscriure-la per un període de cinc anys… El que importa és que l’import garantit no es mantingui més temps que el que falta per a la jubilació.

La llei que regula els fons de pensions permet traspassar l’estalvi d’un producte a un altre sense cap cost. No obstant això, en els garantits, si l’inversor no està d’acord amb l’instrument i decideix traspassar-lo o rescatar-lo abans que finalitzi (perquè es donen algunes de les contingències previstes en la llei) es perd la garantia. En aquest supòsit, la valoració del fons dependrà totalment de l’evolució dels actius en què inverteixi en el mercat. És a dir, l’inversor pot assumir pèrdues.

PPA

Els PPA són assegurances d’estalvi que tenen la mateixa fiscalitat que els plans de pensions i les mateixes condicions per al rescat: jubilació, desocupació, malaltia…

Avantatges

 • L’atractiu principal és que garanteixen el capital invertit i un tipus d’interès anual. En relació amb els plans de pensions garantits, un dels avantatges que tenen és que es pot traspassar l’estalvi a un altre producte sense perdre la garantia del capital invertit.
 • Els PPA aconsegueixen guanys. Cada any paguen el cupó amb l’interès promès i aquests diners ja no els perd el client.
 • L’estalvi es pot traspassar a un altre PPA o pla de pensions quan es desitgi.
 • Les inversions mínimes per a invertir-hi també són baixes. Oscil·len entre els 300 i els 600 euros anuals.
 • Una de les característiques més destacades és que poden preveure una cobertura per mort.
 • Compten amb els mateixos avantatges fiscals que els plans de pensions.

Inconvenients

/imgs/20090901/eco-domestica3.jpg

 • Les rendibilitats que permeten aconseguir no són gaire elevades. En aquests moments es mouen entre un 2,5 i un 3% anual.
 • Les comissions que apliquen poden ser elevades. Generalment, quan es contracta el producte les asseguradores cobren una comissió d’establiment i una altra per a crear la garantia.

PIES

Els Plans Individuals d’Estalvi Sistemàtic són més coneguts per les sigles PIES. Estan regulats per la reforma fiscal que va entrar en vigor al gener del 2007. En aquests, es pot invertir fins a 8.000 euros anuals i 240.000 euros en tota la vida del producte.

Avantatges

 • Son assegurances d’estalvi que també, generalment, garanteixen el capital invertit més un interès fix (situat en aquests moments entre el 2,5 i el 3% anual).
 • Tenen liquiditat. L’inversor pot decidir rescatar els seus diners en qualsevol moment (en contra del que passa amb els plans de pensions o els PPA).
 • Aquests productes interessen, de manera especial, a persones que desitgen rescatar els seus estalvis en forma de renda vitalícia; és a dir, que vulguin reemborsar els estalvis acumulats a poc a poc i no de cop. Això és així perquè la principal peculiaritat d’aquest vehicle financer és que els guanys estan exempts de tributació, sempre que s’hagi mantingut la inversió durant un termini de, almenys, deu anys i es rescati en forma de renda vitalícia. Fiscalment, la renda mensual obtinguda tributa en l’IRPF com una pensió vitalícia immediata, amb reduccions fiscals importants en funció de l’edat del client en el moment de contractar la pensió. Per exemple, els majors de 70 anys tributen només pel 8% de la renda obtinguda. Els majors que compten entre 66 i 69 anys d’edat, tributaran pel 20% de la renda mensual.
 • Un altre dels avantatges que tenen és que s’hi poden fer aportacions de forma independent a les realitzades en els plans de pensions (un contribuent podrà aportar al seu pla de pensions i desgravar-se fins a 10.000 euros anuals i invertir-ne 8.000 més, com a màxim, en un PIES).

Inconvenients:

 • Les aportacions als PIES no redueixen la base imposable en l’Impost sobre la Renda.
 • Les rendibilitats que ofereixen són prou reduïdes. De vegades, les comissions que aplica el producte es mengen més de la meitat dels guanys.
 • Només es pot subscriure un PIES (per contra, un inversor pot subscriure tots els plans de pensions que desitgi).
 • Las entitats obliguen, generalment, a realitzar aportacions de forma periòdica, amb la qual cosa el client ha de tenir clar a què es compromet. En realitat, funcionen com un pla d’estalvi. També permeten fer subscripcions extraordinàries sempre que es respectin els límits fiscals establerts.

“Variable annuities”

Com els PIES, aquest és un producte relativament recent que va arribar a Espanya l’any 2007. Un “variable annuity” o és una assegurança d’estalvi de rendes variables que garanteix tot el capital invertit, sempre que es mantingui fins al venciment. A més, l’atractiu i la peculiaritat principals en relació amb els PPA o els PIES (que solen invertir en renda fixa) és que permeten invertir en borsa i en fons d’inversió, amb la qual cosa donen la possibilitat d’obtenir rendibilitats addicionals més altes.

Avantatges

Tots els “variable annuities” que es comercialitzen a Espanya garanteixen el capital invertit, més una rendibilitat addicional, que pot ser la més alta entre dues opcions:

 • Un interès anual garantit d’entre el 2% i el 3% o la revaloració que experimenti una cistella d’inversió escollida pel client (que sol invertir en borsa o en fons d’inversió).
 • Les entitats donen al client la possibilitat d’escollir entre diverses cistelles d’inversió (des de les més conservadores fins a les més arriscades), encara que mai no perdran el capital invertit. El client no assumeix cap risc d’inversió. Es pot canviar d’opció d’inversió tantes vegades com es desitgi (l’inversor pot decidir en el moment que vulgui deixar d’invertir en borsa per a passar-se a renda fixa o al contrari), sempre amb el capital garantit.
 • El termini d’inversió mínim és de cinc anys, encara que els avantatges són més grans si l’inversor manté els diners més temps (entre 15 i 20 anys).
 • Es un producte líquid, que es pot rescatar en qualsevol moment.

Inconvenients

Com els plans de pensions garantits, els “variable annuities” mantenen un termini d’inversió. Si es desitja reemborsar els diners abans d’hora, l’inversor perdrà la garantia del capital, fet que pot comportar assumir pèrdues.

 • No permeten avantatges fiscals per les aportacions.
 • És un producte que té nombroses comissions: de gestió de les inversions, d’establiment, per a crear la garantia, de reemborsament… Les comissions de reemborsament voregen el 5%.