Comissions dels comptes corrents

Preus molt diferents per gestions idèntiques

1 Setembre de 2004
Img eco domestica listado

Preus molt diferents per gestions idèntiques

/imgs/20040901/img.ecodomestica.01.jpg
Domiciliacions de nòmines, pagaments de rebuts i de terminis de préstecs, i una infinitat d’operacions semblants de l’economia de qualsevol llar no serien possible sense l’obertura d’un compte corrent en una entitat bancària. Aquests comptes difereixen, fonamentalment, dels comptes d’estalvi i de pensions, en dos aspectes: l’interès que tenen, molt inferior a aquells -per això no s’utilitzen per a estalviar, sinó per a facilitar transaccions econòmiques quotidianes- i la disponibilitat immediata de les quantitats que s’hi ingressen, al contrari que en els altres dos tipus de comptes, que impedeixen fer ús del capital fins que no venç el termini acordat.

Per la comoditat que proporcionen en la gestió domèstica, els comptes corrents són el producte financer més demandat, però aquesta agilitat operativa té el seu preu, que es cobra en forma de comissions, com en qualsevol altre producte contractat amb una entitat bancària. Les comissions s’apliquen en moltes de les gestions realitzades a través del compte corrent i, encara que semble contradictori, també per l’absència de moviments o de transaccions.

Comissions més habituals

Les que més s’apliquen als comptes corrents són les de manteniment de compte, les de transferències de fons i les de pagaments i cobraments. Són pocs els bancs i caixes que cobren comissió de cancel.lació. Convé assenyalar, per les confusions que generen, que deixar un compte ‘a zero’ i cancel.lar-lo són dues operacions diferents. En el primer cas, tot i que no disposem de saldo en el compte, la relació contractual amb l’entitat financera continua. Si es cancel.la el compte corrent, el contracte finalitza. Molts nombres rojos neixen, precisament, per no distingir entre aquests dos conceptes. Si el saldo mitjà del compte corrent és inferior a certa quantitat -que varia en funció de cada entitat financera- i no l’hem cancel.lat, ens cobraran la comissió de manteniment. I al cap de pocs anys s’acumularà un petit deute a favor del banc o caixa, deute que ens sorprendrà perquè consideràvem que, com que havíem deixat ‘a zero’ el compte corrent, la relació contractual havia acabat.

La comissió per manteniment sol ser anual o semestral i la quantitat oscil.la notablement: algunes entitats demanen fins a 30 euros per aquest concepte, mentre que altres no la cobren si el saldo mitjà del compte és superior a certa quantitat, normalment 300 euros. Les diferències són significatives també en les comissions per transferències: dels 1,20 euros per moviment d’alguns bancs o caixes d’estalvi, fins als 3,4 euros d’altres. Quant a l’interès, no és factor determinant per a l’elecció: en la majoria dels casos no supera el 0,01%. És per això que els comptes corrents són comptes vius, recomanats per a dipositar-hi només les quantitats necessàries per a la gestió econòmica més quotidiana. Si el que es desitja és obtenir rendiment dels nostres diners, hi ha altres productes bancaris més adequats.

Bancs i caixes Comissió de manteniment Comissió de transferències Interès del compte corrent
BBVA 30 euros anuals 0,30% (mínim de 2,40 euros) més despeses de correu (0,52 euros per moviment) 0,01%
Banco Popular Español 18 euros semestrals 2,50 euros per moviment 0,01%
Banco Santander Central Hispano Saldo mitjà inferior a 300 euros: 10 euros anuals Saldo mitjà igual o superior a 300 euros: 8 euros anuals 3,40 euros per moviment 0,01%
Bankinter De 15 a 45 euros anuals 0,05% (mínim d’1,20 euros) per moviment 0,01%
Caixa Cataluña Saldo mitjà inferior a 300 euros: 10 euros anuals Saldo mitjà igual o superior a 300 euros: 8 euros anuals 3,40 euros per moviment o apunt 0,01%
Caja Madrid Saldo mitjà inferior a 300 euros: 7 euros anuals Saldo mitjà entre 300 i 600 euros: 6 euros anuals
Saldo mitjà superior a 600 euros: sense comissió.
2,80 mínim per moviment o apunt 0,01%
Caja Navarra 15 euros per semestre Entre 2,40 i 3 euros 0,01%
Caja de Ahorros de Valencia Saldo mitjà igual o inferior a 600 euros: 4 euros al mes
Saldo mitjà superior a 600 euros: 2 euros al mes
Mínim 2,50 euros per moviment 0,01%
Caja de Ahorros de Sevilla 1 euro al mes, però si el saldo mitjà és superior a 3.000 euros, en queda exempta 1,99 euros, més 2 per mil 0,01%
Caja Galicia -Saldo mitjà inferior a 600 euros: 6 euros cada 6 mesos
-Saldo mitjà igual o superior a 600 euros: no es cobra comissió
Mínim 2,47 euros per moviment 0,01%
BBK Cap, sempre que en els dos primers anys es faça alguna operació 2,4 per mil per moviment 0,01%
Kutxa 1,20 euros anuals si no es fa cap moviment en un any 2,10 euros, més el 3 per mil. 0,10%
Caja Laboral 2,25 euros cada tres mesos per a saldos inferiors o iguals a 300 euros. No hi ha comissió per a saldos superiors. Mínim, 1,80 més 0,27 euros per despesa de correu. Per a quantitats superiors a 300 euros, 2,25 per mil més 0,27 per despeses de correu 0,01%
  • La comissió de manteniment no inclou l’emissió de llibreta ni de targetes de crèdit. Correspon només al manteniment d’un compte d’estalvi.
  • La comissió de transferències correspon al transvasament de diners d’un compte corrent pertanyent a una altra entitat bancària gestionada des d’una oficina.
Lliures, però prèvia notificaci

L’import de les comissions per operacions i serveis bancaris és lliure i, encara que l’habitual és que per la seua quantia escassa les tarifes passen desapercebudes, han de figurar obligatòriament en el contracte que el client signa quan obre un compte corrent. Aquesta llibertat de preus té una regulació: s’ha d’acollir a la normativa sectorial bàsica reflectida en l’Ordre de 12 de desembre de 1989 i en la Circular 8/1990 del Banc d’Espanya, que estableixen que les comissions per operacions o serveis prestats per les entitats de crèdit seran les que aquestes fixen lliurement, encara que si aproven un canvi l’hauran de fer saber als seus clients. Entre les normes, destaca la que exigeix l’elaboració d’un fullet de tarifes que reculla els màxims que cada entitat pretén aplicar als serveis que preste habitualment als seus clients. Aquest fullet ha d’estar a disposició del públic una vegada haja sigut verificat i registrat pel Banc d’Espanya. Aquesta regulació exigeix també que el fullet i les seues modificacions complisquen una sèrie de requisits:

  • Claredat, concreció i facilitat de comprensió del seu contingut.
  • Contingut informatiu general, de manera que no s’hi incloguen operacions, serveis o preus no practicats habitualment.
  • Les comissions respondran a serveis efectivament prestats al client. Quan s’apliquen comissions amb límits legalment taxats, el seu cost no podrà superar les tarifes màximes.