Els papers del cotxe

Pocs però imprescindibles

1 Maig de 2005

Pocs però imprescindibles

/imgs/20050501/conducir.gif
Qui condueix un vehicle de motor, independentment que en siga el propietari, ha de portar la documentació exigida per llei al conductor i al vehicle, que haurà de ser mostrada als agents de l’autoritat sempre que ho sol.liciten. Però, quins són aquests documents? Quines sancions s’imposen si no es presenten o, el que és pitjor, ni tan sols s’han obtingut? Hi ha pocs papers imprescindibles per a conductor i vehicle: el permís de conduir, l’impost de circulació, el certificat i l’adhesiu de l’última ITV i el rebut de l’assegurança obligatòria. Si el conductor no en presenta algun quan li exigisquen que ho faça, la DGT preveu diverses sancions que varien en funció del document i d’una altra qüestió important: haver-lo obtingut o no. És a dir, la multa per conduir sense haver contractat l’assegurança pertinent, per exemple, és molt superior a la sanció per no portar el rebut de l’últim pagament. De totes maneres, és habitual que s’oferisca un termini de 10 dies per a presentar els documents al conductor que és enxampat sense algun d’aquests. I una informació útil per a qui tendeix a extraviar papers: les fotocòpies d’aquests documents són vàlides, sempre que estiguen compulsades per la Delegació de Trànsit corresponent, i portar-les en comptes de l’original no comporta cap sanció.

Permís de conduir

És el primer document que se sol.licita als conductors en els diversos controls de trànsit que es fan a les carreteres. Les faltes que es produeixen entorn d’aquest document del cotxe són les que comporten sancions més elevades. A continuació es descriuen les possibles situacions:

 • Si no s’ha obtingut mai. A Espanya, conduir sense el permís o la llicència corresponent està penat únicament amb una sanció econòmica, a diferència, per exemple, de França, on el càstig per circular sense el permís de conduir és d’un any de presó. No obstant això, el Ministeri de l’Interior ha anunciat que una vegada aprovada i posada en marxa la iniciativa del carnet per punts, les mesures s’enduriran, encara que encara no ha especificat com.
  • La quantitat màxima de les sancions previstes per la DGT per conduir sense carnet és de fins a 900 euros (vehicles pesats). La multa per conduir automòbils que requereixen el carnet B1 és de 400 euros i de 150 euros per fer-ho amb motocicletes.
 • Si es té, però no es porta en el moment de ser requerit. La multa és de 10 euros. Tot i així, l’agent prendrà les dades al conductor per comprovar si, en efecte, és el titular del permís.
 • Si es té, però està caducat. La multa és de 150 euros.
 • Si es té, però amb una adreça antiga, no actualitzada. La sanció és de 60 euros.

Impost de circulació

És l’impost municipal que tot propietari ha de pagar per estar en possessió d’un vehicle. El conductor del vehicle, en siga o no el propietari, ha de mostrar-lo a les autoritats quan li ho sol.liciten. La quota que s’ha de pagar per aquesta taxa es fixa en funció dels cavalls fiscals que corresponguen a cada vehicle. Sancions:

 • Si es condueix sense el rebut que n’acredita el pagament. La quantia de la multa oscil.la entre 150 i 900 euros. En automòbils que requereixen el carnet B1, la sanció és de 300 euros.
 • Si es té, però no es porta en el moment de ser requerit. 10 euros de
 • Si es té, però l’adreça del titular no està actualitzada. 60 euros de multa.

Inspecció Tècnica del Vehicle (ITV)

/imgs/20050501/itv.gif
Els automòbils amb més de quatre anys d’antiguitat -cinc per a motocicletes i sis per a caravanes- i de matriculació espanyola han de superar les revisions periòdiques a les estacions que les comunitats autònomes habiliten específicament per a fer-ho, segons el Reial Decret del 24 de setembre de 1985 número 1987/1985, vigent des de 1987.

 • Certificat de l’última ITV en vigor
  • Si no es té. La quantia de la multa oscil.la entre 150 i 900 euros. En el cas dels vehicles que es condueixen amb permís B1, la sanció prevista és de 300 euros.
  • Si la targeta es troba retinguda en una estació ITV i el titular circula amb el seu vehicle, i per tant no fa cas de la prohibició de circular. Multa de 450 euros.
  • Si es té, però no es porta en aquell moment. Multa de 10 euros.
 • Adhesiu de la ITV
 • En les estacions en què realitzen la inspecció del vehicle exigeixen que l’adhesiu de la revisió s’enganxe al vidre del davant. Si no es porten les revisions corresponents anteriors no ocorre res.
 • Si les autoritats policials sorprenen el propietari d’un vehicle sense l’adhesiu de la ITV o amb aquest caducat, les conseqüències són les següents:
  • Intervenció del permís de conduir. Hi haurà un termini de deu dies per a passar l’examen favorablement.
  • La Llei de Trànsit preveu sancions entre 94 i 1.503 euros per circular sense haver passat la ITV.

L’assegurança de l’automòbil

És obligatori portar l’últim rebut que correspon al pagament de l’assegurança. Amb aquest document es protegeix el patrimoni de l’assegurat i/o el conductor del vehicle respecte dels danys que li puguen afectar per col.lisió del vehicle o per robatori, i també per la responsabilitat civil incorreguda quan, enfront de danys causats a tercers, es veu exposat a les accions judicials que s’interposen contra ell.

 • Rebut de l’assegurança
  • Si es té, però no es porta. Multa de 60 euros.
 • Pòlissa de l’assegurança obligatòria
  • Si no es té. La quantia de la multa oscil.la entre 600 i 3.000 euros.
  • Si es té però no es porta damunt. Multa de 60 euros.