Mare i treballadora autònoma: no és incompatible

Tenen dret a una prestació per maternitat de 16 setmanes ininterrompudes del 100% de la base reguladora corresponent
1 Setembre de 2014

Mare i treballadora autònoma: no és incompatible

Feina i família són realitats difícils de compaginar. Massa sovint, una de les dues s’ha de sacrificar. I és que en la vida real, conciliar la vida laboral i la familiar és tot un repte. Especialment, per als qui treballen per compte propi i exerceixen professions en les quals és complicat trobar un substitut durant, per exemple, una baixa per maternitat.

Aquesta situació, sumada al desconeixement del dret laboral, explica que, per a moltes dones, ser mare i treballadora autònoma semblin realitats incompatibles. Però no és així: tenen drets que emparen la seva maternitat i també beneficis previstos per la Seguretat Social. Les dones autònomes, per tant, tenen els mateixos drets que les que treballen per compte d’altri, encara que hi ha algunes particularitats.

Com és l’ajuda?

Les treballadores autònomes tenen dret a sol.licitar la baixa per descans en quatre situacions: maternitat, adopció, acolliment o tutela d’un familiar. En aquests casos, la prestació econòmica que reben és del 100% de la base reguladora corresponent. Per regla general, aquesta coincideix amb la que es té en compte per a calcular l’ajuda per incapacitat temporal (IT) derivada de contingències comunes (situacions d’accident o malaltia no laboral per les quals el treballador es troba impossibilitat per a desenvolupar el seu treball i rep assistència sanitària). I pren com a referència la data del començament del descans.

En concret, la prestació per maternitat té una durada de 16 setmanes ininterrompudes, que es comptabilitzen des del dia en què comença el període de descans (el dia del part o un altre dia anterior). La mare tria com distribuir-les, però almenys sis setmanes s’han de gaudir amb posterioritat al part. En cas d’infantament múltiple, se n’amplien dos més per cada fill a partir del segon.

Quins requisits s’han de complir?

Sempre cal demostrar que s’està afiliada i en situació d’alta (o assimilada a l’alta) en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA, regulador de la cotització a la Seguretat Social) i, també, estar al corrent en l’abonament de les quotes mensuals.

A més, s’ha d’haver cobert un període mínim de cotització, que varia en funció de l’edat:

Les treballadores menors de 21 anys en el moment del dia del part no han de tenir un període mínim cotitzat. Per a les joves d’entre 21 i 26 anys complerts el dia del part, el període mínim de cotització haurà de ser, almenys, de 90 dies en els set anys anteriors al moment de l’inici del descans, o bé 180 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral. Les autònomes majors de 26 anys el dia del part han d’haver cotitzat, almenys, 180 dies en els set anys immediatament anteriors al moment de l’inici del descans, o 360 dies al llarg de tota la seva vida laboral.

Com es tramita?

La prestació per maternitat de les treballadores autònomes se sol.licita a les oficines de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, on proporcionen un formulari. A més, en els 15 dies següents a la interrupció de l’activitat professional, cal presentar:

  • DNI i fotocòpia de la interessada.
  • Informe de maternitat (expedit pel metge de capçalera de la Seguretat Social) i fotocòpia.
  • Llibre de família.
  • Rebut dels pagaments de les quotes de la Seguretat Social dels tres últims mesos.

I per a reincorporar-se?

Si les treballadores autònomes tornen a efectuar una activitat per compte propi els dos anys següents al dia del part, tindran dret, durant 12 mesos, a rebre una bonificació del 100% de la quota per contingències comunes.

Situacions especials

Les treballadores víctimes de violència de gènere no estaran obligades a cotitzar durant un període de sis mesos, una vegada hagin cessat en la seva activitat per fer efectiu el seu dret a la prestació per maternitat. Aquests sis mesos exempts es consideraran cotització efectiva i amb una base reguladora equivalent a la mitjana de les bases cotitzades en els sis mesos anteriors. Les mares autònomes poden gaudir del descans a temps parcial, però tant la percepció del subsidi com la reducció de l’activitat només es pot fer en el percentatge del 50%. La durada és d’un màxim de 10 setmanes i les sis obligatòries després del part no poden ser a temps parcial. Quan es produeixi un cessament de l’activitat laboral i coincideixi amb la prestació per maternitat, aquesta última no es veurà afectada i es percebrà amb normalitat fins al seu esgotament. Si s’inicia una prestació per maternitat en el moment en què ja s’està cobrant el subsidi per cessament de l’activitat laboral, aquest últim s’interromp, però es pot reprendre en finalitzar la prestació per maternitat. Per a les treballadores per compte propi no es preveu permís de lactància.