Claus per a escollir guarderia

1 Març de 2004

Claus per a escollir guarderia

/imgs/20040301/consejo.01.jpg
Decidir-nos per una guarderia o una altra és una de les eleccions més difícils que els pares hem de fer quan el nostre nadó creix i la tornada al treball -motiu més habitual per a fer ús de la guarderia- és imminent. Al trauma que suposa la separació física del fill s’uneix la preocupació per l’atenció que rebrà, les condicions del centre on passarà gran part del dia i, per descomptat, la càrrega econòmica que això comportarà. Si està pensant a portar el seu fill a un d’aquests centres convé que en visiti uns quants i que es prengui tot el temps del món abans de prendre la decisió definitiva.

 • Les edats més favorables per a portar el nen a la guarderia són abans dels vuit mesos, perquè l’infant s’hi adapta millor, i després dels divuit, quan ja ha adquirit prou control de si mateix com per a enfrontar-se sense problemes amb el nou medi.
 • Visiti la guarderia, amb el nen, abans que aquest s’hi quedi, perquè es vagi familiaritzant amb el lloc i amb les persones. Al començament, no l’hi deixi molt de temps. Els primers dies, amb una o dues hores n’hi haurà prou. En tot cas, no és desitjable que passi més de quatre o cinc hores diàries en la guarderia, i en cap cas s’hi ha d’estar més de vuit.
 • La proximitat al domicili és un element que cal tenir en compte. El trajecte que caldrà recórrer serà menor i el nen seguirà en contacte amb el medi social en què viu, de manera que els seus companys de guarderia seran també els seus amics del barri.

Seguretat

 • Les finestres han d’estar situades fora de l’abast dels nens o, si no n’hi ha, han d’estar proveïdes de reixes. Els vidres han de ser irrompibles.
 • Les escales han de tenir la barana a l’altura dels més petits
 • Les portes (frontisses i marcs) han de disposar d’un sistema apropiat per a evitar pessics en els dits.
 • Els endolls han d’estar situats a una altura inabastable per als nens.
 • Els productes nocius s’han de guardar en armaris tancats.
 • Les taules i la resta del mobiliari no han d’oferir cantells vius.

Espai

 • La guarderia ha de situar-se en un local d’ús exclusiu i amb accés des de l’exterior.
 • Ha de disposar d’unes condicions arquitectòniques que possibilitin l’accés i la circulació als alumnes amb problemes físics.
 • Segons la legislació espanyola, les guarderies han de disposar d’un mínim d’1,50 metres quadrats per alumne, espai que s’amplia a un mínim de 3 metres quadrats per al pati. No obstant això, aquestes disposicions no estan d’acord amb el que indica la UNESCO com a desitjables, que són 8 metres quadrats per nen menor de 3 anys i 4 metres quadrats per als qui tenen entre 4 i 7 anys.
 • Les aules han d’estar ben il·luminades, si és possible amb llum natural abundant, han de ser espaioses, ja que l’amplitud d’espais facilita el treball amb els nens i evita tensions innecessàries fruit d’interrupcions o molèsties entre els nens en l’activitat diària, i netes: la netedat i l’orde en els materials, el terra, els canviadors, els lavabos i la cuina li diran fins a quin punt el centre està ben cuidat.
 • Presti atenció a la divisió de les sales. La guarderia ha de disposar tant de sales destinades al joc i a la diversió com de sales destinades als treballs manuals o al descans dels més petits.
 • Les aules amb alumnes de 0 a 2 anys han de disposar amb àrees diferenciades per al descans i la higiene del nen.
 • El centre ha de disposar d’un lavabo per sala que haurà de ser visible i accessible des d’aquesta i que comptarà amb dos piques i dos inodors. El lavabo per al personal docent ha d’estar separat dels lavabos dels nens, amb una pica, un inodor i una dutxa.
 • Ha de disposar d’un pati de joc per cada nou aules o fracció, amb una superfície superior als 75 metres quadrats.
 • Presti atenció a la superfície sobre la qual tindrà lloc el joc. El terra del pati ha de ser suau i segur, i mai de pedra rugosa ni arenós, cosa que evitarà futures ferides i infeccions.

Educadors

/imgs/20040301/consejo.02.jpg

 • Comprovi que els encarregats dels nens són professionals amb l’especialitat corresponent. Els qui atenguin els nens entre 0 i 3 anys han de tenir, com a mínim, un títol de Jardí d’Infància, i els qui atenguin els nens entre 3 i 6 anys han de ser Mestres d’Educació Infantil.
 • Si es matriculen nens amb necessitats educatives especials el centre haurà de tenir recursos humans i materials de suport, els quals seran determinats per l’Administració educativa corresponent.
 • El nombre de nens per educador ha de complir la normativa vigent. Així, els mestres dels menors d’1 any tindran un màxim de vuit nens per aula, els d’1 a 2 anys, màxim tretze nens i els de 2 a 3 anys, vint nens per classe.
 • El personal d’una guarderia ha de tenir, a més de paciència, suavitat i fermesa, una gran sensibilitat per a captar el grau de desenvolupament i les característiques temperamentals de cadascun dels nens que es troben sota la seva atenció, perquè és en aquesta etapa quan resulta més necessària -i imprescindible- l’atenció personalitzada.
 • Observi com parlen amb els nens, si les seves paraules són tendres o dures. Recordi que els nens petits estan en una etapa en què les abraçades, l’afecte i la dolçor són importantíssims. Presti atenció també a com parlen els nens a ells, i si els donen mostres d’afecte i de proximitat.

Línia pedagògica

 • El centre ha de tenir un programa clar de treball, amb activitats orientades a l’experimentació i el descobriment amb materials específics, espais i materials per al treball psicomotriu, activitats que faciliten aprenentatges musicals i sensorials.
 • El resultat de tot el treball ha de quedar reflectit en informes periòdics i en entrevistes personals posteriors amb els pares en què es puguin aclarir dubtes i conflictes.

El menjar

 • Com més petit és el nen més hem de cuidar la seva dieta. Informi’s si la guarderia cuina el seu propi menjar, visiti la cuina, conegui la cuinera o, si, al contrari, la serveix una empresa especialitzada, pregunti-ho a qui decideix els menús.
 • El menjador ha de ser una sala diferenciada i d’ús exclusiu per a poder assegurar les normes d’higiene i netedat.

L’hora de la migdiada

 • Interessi’s sobre com organitzen l’hora del descans, tan vital en aquesta etapa.
 • Informi’s del tipus de gandules que s’utilitzen, si tapen els nens amb llençols o mantes a l’hivern, si dormen tots junts o per grups, quants educadors s’encarreguen de la vigilància i què fan quan un nen no vol dormir o es desperta abans d’hora.