Crèdits immediats

Una alternativa molt cara

1 Octubre de 2004
Img eco domestica listado

Una alternativa molt cara

/imgs/20041001/img.ecodomestica.01.jpg
Disposar de fins a 3.000 euros en menys de 48 hores i amb només una telefonada mai no havia sigut tan senzill com ara, segons anuncien els nombrosos Establiments Financers de Crèdit (EFC) que en les últimes setmanes inunden els espais publicitaris. El seu objectiu és la captació de clients que necessiten urgentment una quantitat de diners limitats (no poden concedir préstecs de més 3.000 euros) i que per a aconseguir-ho estan disposats a pagar -encara que no sempre en són conscients- un tipus d’interès que pot superar el 20% TAE (Taxa Anual Equivalent). L’endeutament creixent de les famílies espanyoles -un 90% de la renda bruta disponible en 2003, segons el Banc d’Espanya- impulsa moltes persones a utilitzar els seus serveis.

Com funcionen?

/imgs/20041001/img.ecodomestica.02.jpg
Aparentment, el procés és ràpid, senzill i còmode: n’hi ha prou de tenir el DNI en vigor i disposar d’una nòmina. Sense sortir de casa i mitjançant una telefonada o a través d’Internet és possible contactar amb aquestes empreses, que inicialment sol.liciten que es responga a un qüestionari personal. Una vegada contestat, la companyia financera enviarà per correu ordinari al domicili del sol.licitant diversos formularis perquè aquest els òmpliga i els remeta de nou a l’empresa. Amb tota aquesta informació, avaluaran la situació personal del demandant i si és positiva li efectuaran l’ingrés en el termini convingut. No pregunten mai la utilitat que es donarà als diners i garanteixen en tot moment la confidencialitat absoluta, un dels principals atractius per als clients. Un altre dels seus reclams són els còmodes terminis de devolució: algunes permeten tornar 3.000 euros fins i tot en 44 mesos.

No és or tot el que llueix

Terminis reals: el client no disposa de la quantitat sol.licitada transcorregudes 48 hores des de la primera telefonada, tal com anuncien, sinó passades 48 hores des que li concedeixen el crèdit. I els tràmits (enviament dels formularis al client, devolució a l’empresa i estudi per part de la financera) es poden prolongar més d’una setmana. En realitat, el termini que anuncien comença a comptar des que el crèdit és acceptat.

Interessos reals: com a contraprestació a la facilitat en la concessió del crèdit i a la possibilitat de la devolució a llarg termini, aquestes entitats presten els diners a un tipus d’interès significativament superior al d’altres alternatives de finançament. Així, si un crèdit al consum en un banc tradicional pot tenir una TAE (Taxa Anual Equivalent) aproximadament del 9%, els Establiments Financers de Crèdit presten a una TAE per damunt del 20%.

Exemple real de Cofidis, una de les EFC més consolidades a Europa, i a través de la qual es pot obtenir un crèdit de 600 euros a 7 mesos amb un tipus d’interès mensual de l’1,7367%, tipus que implica tornar cada mes 96 euros. En total el client torna 672 euros, cosa que pot semblar molt raonable si no pensem que financerament equival a pagar un tipus d’interès anual del 22,95%, dues vegades i mig més que l’interès més car dels préstecs personals dels bancs.

Última opció de moltes persones

Quin és el perfil dels usuaris d’aquestes financeres? Generalment es tracta de consumidors molt endeutats que disposen ja d’un crèdit o més d’un i a qui els bancs o caixes d’estalvis neguen la concessió d’un nou préstec, per la qual cosa es veuen obligats a recórrer a aquest tipus de financeres. Sovint, fins i tot han entrat en el club de morosos. Per a les EFC no suposa cap inconvenient que un client figure en la llista negra, els continua interessant assumir el risc que suposa avançar diners a canvi d’un tipus d’interès molt elevat que garantisca el seu benefici. A més, cal tenir en compte que els diners solen procedir d’inversors privats que es queden amb les lletres hipotecàries firmades pel deutor. I aquest desconegut serà encara més implacable que els bancs a l’hora de quedar-se amb tots els béns del titular del crèdit en un moment donat. Altres clients potencials són les persones que necessiten els diners urgentment per a costejar-se un viatge, pagar algun imprevist del cotxe o la vivenda o els qui tenen la necessitat de reposar uns diners que s’han gastat sense el coneixement de l’altre cònjuge.

No són bancs ni caixes d’estalvi

En termes estrictament legals, aquests préstecs immediats, també coneguts com crèdits per anuncis, no són crèdits personals i no els ofereixen les entitats bancàries ordinàries. Es tracta de crèdits al consum fàcils i immediats representats per unes financeres sotmeses a regles molt semblants a les dels bancs i caixes, amb la diferència que tenen prohibit captar dipòsits de clients: la seua activitat és exclusivament de crèdit. A diferència dels bancs, que viuen en gran manera dels diners captats en comptes corrents, dipòsits, etc., aquestes altres empreses obtenen finançament per mitjà dels seus accionistes i de crèdits bancaris. En 2002 hi havia a Espanya 84 Establiments Financers de Crèdit. Com que són empreses legals, el Banc d’Espanya es limita a vigilar que els prestadors no es facen passar per bancs ni induïsquen que se’ls confonga amb aquests, un estratagema que els pot suposar sancions de fins a 30.000 euros. D’altra banda, la seua activitat és lícita, inclòs l’elevat interès, perquè es considera que “d’alguna manera, han de compensar el risc assumit”.

Alguns consells
  • Convé distingir entre entitats financeres especialitzades en crèdits de baix import (fins a 3.000 euros) i prestadors que operen al marge de la supervisió del Banc d’Espanya. El tipus d’interès que ofereixen les primeres resulta elevat: una TAE del 23% en el cas de Vía Libre de Cofidis, del 24,60% en la Cuenta Ahorro del Banco Sigma i del 25,65% en el cas de Fimestic. Però el de les segones ho és encara més algunes vegades, amb l’afegitó que operen al marge del Banc d’Espanya.
  • Els crèdits ràpids s’han de sol.licitar només quan s’han esgotat altres vies. Atès que el seu interès és més de dues vegades i mig superior al dels bancs i les caixes d’estalvis, és preferible valorar altres alternatives abans de demanar-los. Es pot intentar amb familiars o amics, i fins i tot es poden demanar avançaments de la nòmina a l’empresa.
  • Una vegada decidit que optarem per un crèdit amb aquestes empreses, comparem-ne diverses: ofereixen préstecs a interessos ben diferents.
  • Com tot contracte, també el de les EFC s’ha de llegir amb deteniment. De vegades imposen un termini molt curt per a la devolució del capital prestat.
  • En general, no és possible fer marxa enrere una vegada concedit el crèdit. Cal reflexionar molt bé abans de firmar-los i enviar-los, no sempre ens permetran cancel.lar el préstec quan les gestions estiguen tan avançades.