Consorci de Compensació d'Assegurances

Per a situacions extraordinàries

1 Octubre de 2005
Img economia domestica listado

Per a situacions extraordinàries

Tot i que potser l’usuari no ho sap, part de la prima de l’assegurança del seu automòbil o de l’import de la pòlissa multirisc de la seua llar no va a parar a les arques de l’entitat que cobreix les contingències. Aquesta quantitat, que en les assegurances de vehicles s’apuja a més de 5 euros i en les d’habitatge equival a un percentatge determinat del capital assegurat, la ingressa un organisme públic, el Consorci de Compensació d’Assegurances, que depèn del Ministeri d’Economia i Hisenda. El Consorci cobreix riscos que les asseguradores no inclouen entre les seues cobertures (com ara els sinistres produïts per desastres naturals) i assegura conductors rebutjats per les companyia d’assegurances.

En quins casos indemnitza

En els sinistres de riscos extraordinaris

 • /imgs/20051001/casa.jpgFenòmens naturals les conseqüències dels quals es cobreixen: inundacions extraordinàries, embats de mar, terratrèmols, tsunamis, erupcions volcàniques, tempestes ciclòniques atípiques i caigudes de cossos siderals i aeròlits. No es cobreix la pluja caiguda directament sobre el risc assegurat, o la recollida pel seu cobert o terrat, la seua xarxa de desguàs o els seus patis, ni la inundació ocasionada per ruptura de preses, canals, clavegueres, col.lectors i altres llits subterranis artificials, llevat que la ruptura s’haja produït com a conseqüència directa d’un esdeveniment extraordinari cobert pel Consorci. En la tempesta ciclònica atípica queden inclosos, entre d’altres, els tornados i els vents extraordinaris (ratxes superiors als 135 km/h.)
 • Riscos derivats de fets de caràcter polític o social les conseqüències dels quals es cobreixen: actes de terrorisme, rebel.lió, sedició, motí i tumult popular, i també els fets o actuacions de les Forces Armades o de les Forces i Cossos de Seguretat en temps de pau.

/imgs/20051001/coche.jpg
En determinats sinistres de vehicles de motor
El Consorci cobreix danys produïts per un vehicle a tercers i fins al límit de l’assegurança obligatòria d’automòbils.

 • Quan el vehicle és desconegut: cobreix els danys a persones per sinistres que han tingut lloc a Espanya en els quals el vehicle causant siga desconegut.
 • Si el vehicle manca d’assegurança: cobreix els danys a persones i en béns quan el vehicle causant d’un sinistre amb danys i víctimes estigués sense assegurar, però queden exclosos de la indemnització els danys a les persones i en els béns soferts dels ocupants voluntaris del vehicle causant del sinistre i que coneixien que no estava assegurat, sempre que el Consorci ho pogués provar.
 • Quan el vehicle és robat: cobreix danys a persones i en béns quan el vehicle causant, amb estacionament habitual a Espanya i estant assegurat, fos robat.
 • En cas de controvèrsia entre el Consorci i l’asseguradora: cobreix danys a les persones i en béns si hi ha controvèrsia entre el Consorci i l’asseguradora sobre qui ha d’indemnitzar el perjudicat. Si més tard s’acorda que correspon indemnitzar a l’entitat asseguradora, aquesta reembossarà al Consorci la quantitat indemnitzada més els interessos legals, incrementats en un 25%, des de la data en què va abonar la indemnització.
 • Si l’asseguradora és insolvent: cobreix danys a les persones i en béns quan l’entitat espanyola asseguradora del vehicle hagués sigut declarada en fallida, suspensió de pagaments o, havent sigut dissolta i trobar-se en situació d’insolvència, estigués subjecta a un procediment de liquidació intervinguda.

En el cas de vehicles sense assegurança i de vehicles robats, el Consorci indemnitza la víctima de l’accident, però posteriorment inicia l’acció de recobrament enfront del causant de l’accident.

Requisits per a cobrar les indemnitzacions

En riscos extraordinaris

 • Tenir subscrit un contracte d’una assegurança de danys o d’accidents personals. La pòlissa pot ser d’algun dels tipus següents: incendis i esdeveniments naturals, vehicles terrestres, vehicles ferroviaris, altres danys als béns (robatori, trencament de vidres, avaria d’ordinadors, etc.), pèrdues pecuniàries diverses, així com l’assegurança d’accidents, encara que es contracte de forma complementària un altre tipus d’una assegurança o en el marc d’un pla de pensions.
 • Haver abonat el rebut de l’assegurança. L’assegurat ha de trobar-se al corrent del pagament del rebut de prima de la pòlissa d’assegurances que pertanya a algun d’aquests rams, on s’inclou un recàrrec a favor del Consorci de Compensació d’Assegurances.
 • Període de carència. Es tindrà dret a la indemnització del Consorci una vegada que hagen transcorregut 7 dies des de la data d’emissió de la pòlissa. Aquest període exclou els danys personals.

En sinistres amb vehicles de motor
La víctima només ha de demostrar el que ha ocorregut mitjançant un atestat policial, un informe del taller i un comunicat mèdic (si hi ha danys físics).

On i com s’ha de tramitar la indemnització

Cal presentar una reclamació en la delegació regional del Consorci de la província on haja tingut lloc l’accident o en la companyia d’assegurances en què haja contractat aquesta pòlissa.

 • La documentació que cal presentar és la següent en cas de riscos extraordinaris:
 • Full de comunicació de l’accident.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la pòlissa de l’assegurança.
 • Fotocòpia del rebut de pagament de la prima de l’assegurança actualitzada.
 • Els vint dígits bancaris on l’interessat desitja que li ingressen la indemnització corresponent.
 • Si hi ha hagut danys a les persones, és necessari un document acreditatiu de la causa del sinistre; pot ser una notícia publicada en un diari o un atestat policial. Si hi ha hagut morts cal presentar, a més de la documentació de caràcter general, el certificat de defunció, el llibre de família i testament o declaració d’hereus, si no hi ha un beneficiari designat explícitament en la pòlissa, i la liquidació de l’Impost de Successions (en les comunitats autònomes en què aquest impost està vigent).

En quins casos assegura vehicles de motor

El Consorci assumeix la cobertura obligatòria de conductors (joves, inexperts o culpables de molts sinistres) i de vehicles de motor (com ara cotxes o motos de gran cilindrada i considerats perillosos per les companyies d’assegurances) no acceptats per les entitats asseguradores. Per fer-ho, els conductors han d’acreditar o indicar que almenys dues companyies han rebutjat la seua sol.licitud de ser assegurats. Si el Consorci, al corrent del que ocorre en el mercat de les assegurances, té notícia que hi ha asseguradores que no accepten determinats clients, només haurà de facilitar el nom d’aquestes companyies d’assegurances, no cal acreditar-ho per escrit. Quan el Consorci s’encarrega d’aquests conductors només assegura els danys que ocasionen a tercers, tant els corresponents a l’assegurança obligatòria com, si el conductor ho prefereix, els de responsabilitat civil voluntària, més àmplia.