Nova Llei d'Autònoms

Milloren algunes cobertures

La nova regulació no suposa l'equiparació legal entre autònoms i treballadors per compte d'altri
1 Febrer de 2004
Img economia domestica

Milloren algunes cobertures

/imgs/20040201/eco-domestica01.jpg
El nombre de treballadors per compte propi a Espanya ascendeix, segons les últimes dades aportades pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials, a tres milions d’afiliats. La reforma legal que recull el Règim Especial de Treballadors Autònoms (REPTA), aprovada el passat 10 d’octubre del 2003 en forma de Reial Decret, regula la cobertura de contingències professionals, incloent una sèrie de millores en matèria social i econòmica que busquen un equilibri major entre les condicions laborals dels treballadors autònoms i els que treballen per compte d’altri.

Baixa laboral

D’acord amb la nova reforma legal, des del passat 1 de gener els autònoms poden accedir a la prestació per incapacitat temporal, tant per malaltia comuna com per accident de treball i malaltia professional, de la mateixa forma que els treballadors que depenen d’un organisme.

Malaltia comuna. Tots els treballadors per compte propi del Règim Especial d’Autònoms, del Règim Especial Agrari i de l’Especial del Mar rebran les prestacions de la Seguretat Social a partir del quart dia, tal com es presenta en el Règim General. Aquesta és, sens dubte, la mesura que millor acollida ha tingut entre aquest grup de treballadors pel salt que suposa respecte a la regulació vigent fins fa pocs dies, en virtut de la qual rebien la prestació a partir de quinzè dia de baixa. La quantia de la prestació serà del 60% de la base reguladora des del quart fins al vintè dia de baixa i, des d’aquest mateix dia fins a l’alta serà del 75%.

/imgs/20040201/eco-domestica02.jpg
Recordem que en el Règim General, la base de cotització d’un treballador per compte d’altri – és a dir, la quantitat que determina quant es cotitza a la Seguretat Social- es calcula en funció del seu salari. El problema a què s’enfronten els treballadors autònoms és que no solen tenir un salari fix. Per aquesta variabilitat, la base de cotització – la quantitat que permet calcular quant s’ha de cotitzar a la Seguretat Social- no es calcula en funció del salari. Els autònoms, quan es donen d’alta en el sistema, trien entre una base de cotització mínima i una màxima determinades en la normativa. Com més alta sigui la base, més es cotitza i més es paga, i per tant, més elevades seran les prestacions en cas d’incapacitat temporal. Per a tenir coberta aquesta prestació un treballador per compte propi haurà de pagar el 29,80% de la base de cotització elegida. Si no es desitja cobrir, en cotitzarà un 26,5%. Important: si no s’opta per la cobertura d’incapacitat temporal en el moment de l’alta com a autònom, hauran d’esperar-se 3 anys per a fer-ho. El manteniment de la cobertura serà exigible durant un període de 3 anys prorrogable per períodes iguals.

Malaltia professional i accident de treball. La normativa diu que “serà accident de treball el que tingui lloc com a conseqüència directa i immediata del treball que fa pel seu compte el treballador autònom”. Així, l’autònom té dret a les prestacions per aquesta contingència, del 75% de la base reguladora, sempre que l’accident es produeixi durant el temps de treball, en el lloc de treball i quan es provi la connexió directa i immediata amb el treball realitzat. D’acord amb la nova reforma, els contratemps que un autònom pugui patir en el trajecte d’anada i tornada cap al lloc de treball -els accidents anomenats in itinere- no es consideren accidents de treball, al contrari que en el cas d’empleats per compte d’altri, el règim dels quals sí que preveu aquest tipus d’incidents com a in itinere.

L’accés a la prestació de baixes per malaltia i accident de treball és voluntari i per a poder beneficiar-se’n és condició indispensable que l’autònom s’hagi acollit a la cobertura d’incapacitat temporal.

Exempcions i reducció del pagament de quotes

Els treballadors per compte propi amb 65 anys o més que acreditin haver cotitzat un mínim de 35 anys no estan obligats a pagar més les quotes de la Seguretat Social. En el cas que el titular hagués complit els 65 anys però no reunís aquest requisit, l’exempció serà aplicable a partir de la data en què s’acrediten els 35 anys de cotització. Només hauran de cotitzar si desitgen tenir cobertes les contingències d’incapacitat temporal i les professionals, un 3,3% en el primer cas i el % de l’epígraf de la seva activitat en el segon.

/imgs/20040201/eco-domestica03.jpgEls joves i les dones de nova incorporació en el Règim Especial de Treballadors Autònoms poden gaudir de l’avantatge previst pel nou reglament per a persones de fins a 30 anys d’edat i dones que tinguin 45 o més anys, per la qual poden optar, si ho desitgen, per cotitzar els tres primers anys per una base mínima inferior en un 75% a la base mínima. És a dir, poden triar una base de cotització entre 566,70 euros (75% de 755,40, que és la base mínima) i 2.731,50 euros, que és la base màxima.

Pensions per incapacitat

Els treballadors per compte propi s’equiparen als treballadors subjectes al Règim General de la Seguretat Social en el dret a les pensions per incapacitat permanent.

 • La parcial
  Si deriva de contingències comunes, no es protegeix.
  Si deriva de contingències professionals, sí que es protegeix. Es considera incapacitat permanent parcial per a la professió habitual la que, sense aconseguir el grau de total, ocasioni al treballador una disminució no inferior al 50% del seu rendiment normal per a aquesta professió sense impedir-li la realització de les tasques fonamentals d’aquella.
 • La total
  A tots els treballadors autònoms, independentment de l’edat que tinguin, se’ls reconeix la possibilitat d’optar entre una indemnització de 40 mensualitats o una pensió equivalent al 55% de la base reguladora en el moment del fet causant.

  I en el cas que es compleixin tots els requisits següents, es reconeix un increment de la pensió en un 20% de la base reguladora a partir del mes següent al compliment dels 55 anys. Es tracta de les condicions següents:

  • Tenir 55 anys o més.
  • No exercir cap treball pel qual es cobri (ni per compte d’altri ni propi).
  • No figurar com a titular de cap explotació marítima pesquera o agrària, o d’un establiment obert al públic com a propietari o arrendatari.
Falten cobertures

Des de la Federació Nacional de Treballadors Autònoms (ATA) es mostren satisfets amb el paquet de mesures aprovades, però recorden que amb aquestes s’equipara la protecció social dels autònoms només en un 90% respecte als treballadors per compte d’altri. Les seves reivindicacions principals són:

 • La nova llei no autoritza als autònoms a cobrar prestacions per desocupació, ni tan sols quan aquesta sigui originada per causes alienes a la seva voluntat.
 • No s’equipara la jubilació anticipada a la dels treballadors del règim general.
 • No tenen la possibilitat d’incloure els familiars dels autònoms en el Règim Familiar amb els seus drets i obligacions.
 • No es cobreixen els accident in itinere per a autònoms.