Deutes a judici

Ajust de comptes

La Llei d'enjudiciament civil preveu la possibilitat de reclamar al jutjat sense la necessitat de contractar un advocat i un procurador, sempre que el deute sigui inferior a 900 euros
1 Maig de 2009
Img derechos listado 149

Ajust de comptes

/imgs/20090501/derechos1.jpg
Si no és per les bones, per les dolentes. I en termes legals, reclamar diners per les dolentes és fer-ho en un jutjat. En una situació com l’actual, marcada per una morositat creixent, el Consell General del Poder Judicial preveu per a enguany que les execucions hipotecàries sofriran augments del 234% i els judicis ordinaris s’incrementaran un 29% respecte del 2007. Calcula, a més, que els judicis verbals augmentaran un 5%, mentre que els monitoris, els més nombrosos entre els contenciosos civils, s’incrementaran un 76%. Veient aquest panorama, no serà sobrer conèixer els procediments que preveu la Llei per a reclamar uns diners avançats en el seu moment o, per contra, per a saber com convé actuar davant la interposició d’una demanda per part d’altres. En aquestes situacions no sempre és necessària la contractació d’un advocat i un procurador.

Quins procediments es poden utilitzar sense advocat?

El procediment monitori i el verbal. La Llei d’enjudiciament civil preveu la possibilitat de reclamar, sense necessitat d’advocat i procurador mitjançant el procés monitori, quantitats de fins a 30.000 euros, sempre que es reuneixin els requisits i els documents legalment requerits. Es troba regulat en els articles 812 a 818 de la Llei d’enjudiciament civil del 7 de gener del 2000. La mateixa norma recull la via del procediment verbal per a quanties inferiors a 900 euros, sense necessitat d’aquests professionals.

Aquests processos són tan senzills com per a no necessitar advocat?

/imgs/20090501/derechos2.jpg
Aquest és l’objectiu. Amb aquesta finalitat es poden aconseguir impresos i formularis al web del Consell General del Poder Judicial (http://www.poderjudicial.es/). Tot i això, i encara que s’iniciï un procediment monitori sense advocat, sempre que el deutor s’hi oposi, el procediment es convertirà en un judici verbal o ordinari en què el creditor sí que necessitarà l’assistència d’un advocat i un procurador, tret que la quantitat demandada sigui inferior a 900 euros.

Quin procés és més recomanable, el monitori o el verbal?

Sempre que es compleixin els requisits, és preferible optar pel monitori, encara que sempre pot finalitzar en un judici verbal.

Quins requisits requereix el procediment monitori?

Un document que reculli un deute dinerari vençut, exigible i líquid que ha de ser inferior a 30.001 euros perquè el procediment es desenvolupi sense advocat. S’acompanyarà de factures, albarans de lliurament, certificats, telegrames, telefaxs i altres documents que verifiquin els crèdits i deutes. En les comunitats de propietaris serveixen els certificats d’impagament de les quantitats degudes en concepte de despeses comunes.

Com es desenvolupa el judici monitori?

 1. Petició al jutjat de primera instància del domicili del deutor.
 2. El jutge examina la petició i, si és procedent, dicta sentència perquè comparegui el morós després advertir-lo que, si no paga o no compareix per a oposar-s’hi al·legant les raons de la negativa al pagament, es procedirà a l’embargament.
 3. Si el deutor no paga ni s’hi oposa, neix el títol executiu i se li embargaran els béns.
 4. Si el deutor compareix i s’hi oposa en termini, s’abandona el procés monitori per a entrar en una altra via procedimental. L’escrit d’oposició del demandat haurà d’anar firmat per un advocat i un procurador quan la quantia sigui superior a 900 euros. Si la quantitat és apropiada per a la celebració del judici verbal, fins a 3.000 euros, es procedirà a celebrar una vista. Per contra, si l’import és superior, el demandant, en el termini d’un mes, haurà de presentar una demanda pel judici declaratiu ordinari.

Què podem fer si som demandats per impagament?

Si un creditor presenta una petició inicial de procediment monitori i és admesa, el jutjat requerirà el pagament al deutor. Una vegada rebut aquest requeriment, el deutor pot pagar o comparèixer davant el jutjat, per mitjà d’un escrit d’oposició en què al·legui els motius pels quals considera que no deu aquesta quantitat, en tot o en part. Si el deute és superior a 900 euros s’haurà d’acudir al més aviat possible a un advocat, tret que es decideixi pagar.

Què vol dir “en tot o en part”?

El deutor pot elaborar un escrit en el qual al·legui no deure tot allò que s’ha reclamat, sinó una part de la quantitat sol·licitada.

Què passa si el deutor no acudeix al jutjat?

Passat el termini de vint dies sense comparèixer per escrit ni pagar el deute, el jutjat iniciarà els tràmits per a l’embargament de béns.

Qualsevol tipus de béns?

No es procedeix a l’embargament de béns immobles quan el seu valor previsible sigui superior a la quantitat deguda, llevat que no hi hagués altres béns. No s’embarguen els salaris o pensions que no excedeixin del salari mínim professional ni el mobiliari i parament d’una casa. El que es busca embargar de primer són els diners, els comptes corrents i els títols i valors.

Consells:
 1. Llegeixi amb deteniment totes les comunicacions dels jutjats.
 2. No deixi passar els terminis. El temps comença a comptar a partir del dia següent a aquell en què es rep la comunicació i inclou el dia del venciment.
 3. Cal excloure d’aquest període els dies inhàbils: dissabtes i diumenges, els dies 24 i 31 de desembre, els de festa nacional, els festius a efectes laborals en les respectives comunitats autònomes i tots els dies del mes d’agost.
 4. Sempre que presenti un escrit i documents al jutjat faci tantes còpies com parts intervinguin en el procediment.
 5. Davant qualsevol dubte que tingui alguna de les parts, es pot acudir al jutjat per a conèixer i examinar les actuacions.

Tingui en compte que…

 • Un monitori s’inicia amb la petició inicial al jutjat, seguida del requeriment de pagament al deutor.
 • El deutor, en vint dies, pot pagar, oposar-s’hi o no comparèixer.
 • Si no paga ni compareix, es passa a executar per la via d’embargaments.
 • Si compareix i s’oposa per escrit a la reclamació, s’assenyalarà un dia per a celebrar una vista si la quantitat és inferior a 3.001 euros. Si és superior, el jutjat concedeix al creditor un termini d’un mes per a presentar demanda de judici ordinari.
 • Si transcorre aquest termini sense presentar demanda de judici ordinari, s’arxiva tot i es condemna en costes el creditor.
 • Tot i que és possible començar el procés sense advocat, al final pot ser necessària la seva feina.