Se sotmet a un tractament contra la pèrdua dels cabells sense cap resultat