Multes: un cost revisable

Abonar la multa en 20 dies redueix la seva quantia a la meitat, però si es produeixen defectes de forma o comunicats fora de termini, es poden recórrer i fins i tot anul.lar
1 Novembre de 2015
Img economia domestica listado 227

Multes: un cost revisable

/imgs/20151101/MujerMulta.jpg

Pot ser per excés de velocitat o per aparcar d’una manera indeguda i fins i tot per saltar-se un semàfor vermell. La Direcció General de Trànsit (DGT) imposa més de 6.000 multes al dia amb un import mitjà de 121 euros, segons un estudi d’Automobilistes Europeus Associats. A aquesta quantitat, cal afegir-hi les que gestionen altres administracions, com els ajuntaments.

Però les infraccions poden suposar un esforç econòmic menor si s’atenen els petits detalls. Tot seguit es destaquen diversos mètodes per a disminuir l’import de la multa o fins i tot per a aconseguir que la retirin.

Pagar immediatament redueix l’import de la multa fins al 50%

Des de 2010, es pot pagar tan aviat com es pugui, és a dir, en el termini de 20 dies naturals. D’aquesta forma, s’obté una rebaixa del 50% de l’import de la sanció, encara que es perd la possibilitat de formular al.legacions i el recurs de reposició. I viceversa: si es recorre, es renuncia de forma automàtica a la rebaixa.

Amb tot, si l’infractor es decideix pel que s’anomena com “pagament ràpid” i es disposa a abonar la multa amb rebaixa, pot fer-ho a través d’Internet, a les oficines de Correus o en qualsevol sucursal del Banc Santander.

Si es passa el termini de comunicació, no s’ha de pagar la multa

Una manera d’aconseguir no pagar la multa és que a l’Administració se li passi el termini en què ha de comunicar-la. Aquest és de 3 mesos per a sancions lleus, de 6 mesos per a les greus i de fins a 1 any per a les molt greus. Encara que no és el més habitual, a alguns ajuntaments els supera la burocràcia i pot donar-se el cas que no emetin la comunicació.

Si les multes no arriben en aquests períodes, hauran prescrit i, òbviament, no s’haurien d’abonar. També es pot intentar allargar els terminis el màxim possible, dins de la legalitat. Així, es poden ajustar fins al límit els 20 dies hàbils que hi ha per recórrer, els que es tenen per a contestar quan envien les proves o el temps que hi ha per a presentar al.legacions.

Si la matrícula és incorrecta, la multa no és vàlida

Quan una sanció arribi a casa, sempre cal comprovar si hi apareixen bé totes les dades. A més del DNI, nom i cognoms, ha de ser correcta la identificació del cotxe i aparèixer la marca, el model, la matrícula, el color, etc. A més, la multa ha d’incloure el moment i el lloc exactes en què es va cometre la infracció. Si hi ha alguna incorreció en aquestes dades, es pot recórrer.

Avui dia, en general, si les dades de la sanció són incorrectes, l’envien de nou corregida. Però trobar aquests errors serveix per a guanyar temps i pot ajudar que la multa prescrigui. I, això sí, si la matrícula està mal anotada, és possible sol.licitar que l’anul.lin.

Si notifiquen la multa a un altre domicili, es pot recórrer
/imgs/20151101/MultaRosa.jpg

De vegades, la sanció no arriba a casa, però sí la reclamació del deute per part de l’Agència Tributària per no haver-la pagat. Això ocorre quan l’Administració envia la multa directament al domicili que la DGT facilita com a aquell on està registrat el vehicle, sense comprovar si és el domicili actual de l’infractor. Però les autoritats tenen l’obligació d’indagar-ho per a notificar la sanció i, només si han fet tots els possibles i no ho localitzen, es pot considerar com a notificada.

Així, si es rep la reclamació del deute, però no han notificat la multa per la via administrativa, s’ha de sol.licitar que es revisi l’expedient i recórrer, perquè poden anul.lar-ho.

Es pagarà menys si dues multes que han de ser iguals no ho són

Totes les sancions comeses en idèntiques circumstàncies -com ara aparcar en zona regulada sense dispositiu que autoritzi a fer-ho- s’han de castigar amb la mateixa multa.

Tanmateix, són moltes les vegades en què, davant d’infraccions iguals, un ajuntament treu punts i un altre no, o posen sancions diferents. I fins i tot es pot donar el cas que dos controladors d’estacionament regulat posin, pel mateix fet, multes diferents en les quals, a més, no coincideix l’import. En aquests casos, s’ha de recórrer per vulnerar el principi d’igualtat davant la llei. Gairebé mai retiren la sanció, però sí que s’aconsegueix rebaixar l’import que cal abonar.

L’agent que va multar s’ha de ratificar

Si multen per conduir parlant pel mòbil o per no portar el cinturó de seguretat, no hi ha cap prova que pugui demostrar aquesta actitud. Per això, es pot sol.licitar que remetin l’informe amb la ratificació de l’agent que ha multat, en el qual ha d’aparèixer la seva versió dels fets. De vegades, l’agent pot haver extraviat l’expedient, no facilita la seva declaració a temps o la canvia. En aquests casos, el conductor es lliuraria de la sanció, encara que l’habitual és que ratifiqui la declaració i, en aquest cas, com és lògic, es pressuposa sempre que el representant de la llei diu la veritat.