Naixements sense tràmits

Ja no cal anar al Registre Civil per a inscriure el nounat, la llei permet fer aquest tràmit des del centre sanitari on la mare doni a llum
1 Desembre de 2015
Img economia domestica listado 229

Naixements sense tràmits

/imgs/20151201/huellas.jpg

Els tràmits sempre desesperen i, més, quan neix un nadó. Donar pit cada dues hores, acostumar-se a canviar bolquers, atendre cada necessitat del nounat. Els quefers es multipliquen. I la novetat angoixa.

Per a facilitar aquests primers dies de paternitat, des del 15 d’octubre passat, els pares d’un nounat que ho desitgin poden alliberar-se d’acomplir un dels tràmits més enutjosos: inscriure el seu fill en el Registre Civil. Serà l’hospital on doni a llum la mare qui hi trametrà la certificació del naixement. Ho permet la Llei de mesures de reforma administrativa en l’àmbit de l’Administració de Justícia i del Registre Civil.

A continuació es donen algunes claus sobre el procediment:

És un procés llarg?

La llei estableix que la direcció de l’hospital ha de comunicar els naixements al registre civil que correspongui en 72 hores. El personal sanitari serà, a més, qui tindrà la responsabilitat d’identificar el nounat i de comprovar la seva filiació materna.

A qui he de dirigir-me a l’hospital?

No hi ha un protocol únic i cada centre farà els tràmits de la forma en què decideixi que sigui més eficaç. Encara que en alguns s’optarà per habilitar oficines específiques per a aquesta finalitat, en d’altres es pot fer també als taulells destinats a les admissions.

/imgs/20151201/bebe.jpg
Quines dades del bebè s’envien i com?

Als centres sanitaris s’agafaran les empremtes plantars del nadó i les dactilars de la mare, proves que hauran de constar en la inscripció. Aquestes dades s’han d’adjuntar al formulari oficial de declaració, que també ha d’incloure: la rúbrica dels progenitors, el nom i la nacionalitat del nounat, l’acreditatiu del naixement i la signatura electrònica del metge que assisteixi el part. Com que no tot el personal mèdic disposa encara de certificats de signatura electrònica, es pot rubricar a mà tota la documentació.

Puc inscriure el nadó en qualsevol hospital?

El calendari d’implantació és progressiu. En una primera fase s’han habilitat 24 hospitals, un per cada comunitat autònoma, excepte Madrid, que en disposa de set.

Les autoritats asseguren que el servei estarà disponible en tots els centres públics i concertats abans de final d’any. Quant als privats, també han d’adaptar-se, ja que és un servei obligatori.

Es pot inscriure el nen en el Registre Civil?

Sí. Aquest nou servei no substitueix el sistema vigent, que seguirà funcionant com fins ara. Però s’ofereix l’oportunitat que l’hospital sigui un intermediari i, així, fer més còmodes els primers dies després del naixement.

Però si ho prefereixen, els pares poden desplaçar-se a la seu del registre que els correspongui. Tindran un termini de 72 hores per a decidir si volen inscriure el seu fill des de l’hospital o no. Fora d’aquest termini, només es pot fer de manera presencial en el Registre Civil.

Com se sap que el nadó està inscrit?

Els progenitors rebran el certificat literal de naixement per correu ordinari o electrònic. El poden imprimir i afegir al Llibre de Família si ja disposen d’aquest. En realitat, n’hi ha prou de tenir el certificat i no cal disposar del Llibre de Família, ja que aquest document físic deixarà d’expedir-se a partir de 2017.

/imgs/20151201/inscripcion.jpg
Hi ha excepcions?

Sí. La llei preveu algunes excepcions a l’hora de poder comunicar un naixement des de l’hospital al Registre Civil:

  • Quan s’hagi superat el termini legal de 72 hores des del naixement, l’hospital no pot trametre la inscripció. Els pares hi han d’anar en persona.
  • Quan la mare renuncia a la maternitat. Aquesta situació és complexa i requereix una declaració o expedient tramitat davant l’encarregat del Registre Civil.
  • Quan la declaració sigui contrària a la presumpció de paternitat. La legislació civil assenyala que “es presumeixen fills del marit els nascuts després de la celebració del matrimoni”. També se suposa que són fills del marit si neixen “abans dels 300 dies següents” a la separació dels cònjuges. Si es desitja trencar aquesta presumpció, cal anar al Registre Civil.
  • Quan algun dels progenitors del nadó és menor d’edat. Ni en el cas que un dels pares tingui la capacitat modificada judicialment.
  • Quan el pare i la mare són estrangers de diferent nacionalitat.
  • Si es desitja inscriure com a progenitors dues dones que no estan casades legalment. La Llei no preveu que la filiació amb el segon progenitor pugui establir-se en la inscripció del naixement en el Registre Civil.

Què ocorre en el cas de les defuncions?

La inscripció a l’hospital d’un nadó en el Registre Civil és la principal novetat de la Llei de mesures de reforma administrativa en l’àmbit de l’Administració de Justícia i del Registre Civil. Però la normativa també estableix la possibilitat de comunicar de manera electrònica les defuncions mitjançant el mateix sistema que el que s’utilitza per als naixements.