Notaris

Indispensables però poc coneguts

Les tarifes oficials fixen els mínims, per la qual cosa les diferències de preus entre uns notaris i els altres poden ser enormes
1 Setembre de 2005
Img economia domestica listado

Indispensables però poc coneguts

/imgs/20050901/economia.jpg La figura del notari, imprescindible per a donar validesa legal a qualsevol document, és coneguda més per les seues oneroses minutes que per les funcions que fa. A Espanya hi ha uns 3.000 notaris adscrits als Col.legis notarials que els donen suport en la seua funció i controlen la seua actuació sota la coordinació del Consell General del Notariat. L’escripturació de la compravenda d’un habitatge, la realització de testaments i el repartiment d’herències són les operacions que més necessiten la figura del notari, que estudia el cas concret que se li planteja i informa sobre les possibles actuacions, indicant el cost i el dels impostos que el client haurà de pagar. Aquesta primera consulta és gratuïta, només es procedirà al pagament dels serveis quan s’accepte el pressupost i el notari redacte el document.

Escripturar la compravenda d’un habitatge

Tasca del notari
La missió del notari consisteix a donar fe que s’ha portat a terme aquesta operació dins de la legalitat vigent. Fetes les comprovacions pertinents, s’encarrega d’elaborar les escriptures, document que acredita que la propietat pertany al seu comprador.

 • Les comprovacions
  • Abans que s’elaboren les escriptures, el notari sol.licita del Registre de la Propietat una nota informativa en la qual conste qui és el propietari de l’habitatge, si està o no lliure de càrregues…
  • Comprova el pagament de les quotes de la comunitat: el notari pot requerir a l’administrador de la comunitat de propietaris el certificat que reflecteix que el venedor està al dia en el pagament de les quotes de la comunitat.
  • Dades cadastrals: el notari sol.licita que s’acredite el número de referència cadastral de l’habitatge, generalment a través del rebut d’IBI que el venedor ha de presentar.
  • Efectua funcions d’assessorament: principalment a l’hora de formalitzar un contracte de compravenda, el notari aconsella totes les parts de manera gratuïta. Cada vegada és més habitual que abans d’escripturar l’habitatge se signe un contracte privat entre venedor i comprador. Encara que no és un contracte obligatori, se signa la majoria de vegades, més encara si la compravenda s’efectua a través d’un operador immobiliari. En aquests casos el notari no intervé en els contractes de compravenda, però abans de la rúbrica pot informar del seu contingut i resoldre qualsevol dubte.
 • Escriptura

  Es tracta d’un document públic atorgat davant de notari. Fins que el comprador no està en possessió d’aquest document, que acredita que l’habitatge és de la seua propietat, no n’és veritablement propietari. A diferència del contracte de compravenda, l’escriptura pública és fefaent, és a dir, que “fa fe per si mateixa” i demostra de qui és una propietat.

/imgs/20050901/economia2.jpg Elecció del notari
Encara que el més habitual és que les escriptures de compravenda d’un habitatge es facen en la notaria amb què habitualment treballa l’entitat bancària finançadora de la hipoteca, la veritat és que el comprador de l’immoble -que, no ho oblidem, serà qui abone els honoraris d’aquest professional- és lliure de contractar els serveis del notari que desitge (dins del districte notarial que li corresponga).

Taxes
Les tarifes notarials o aranzels es cobren a partir d’una escala que pren com a base el preu de la casa, amb independència que siga nova o usada. Aquestes són les tarifes mínimes -no hi ha límit per als màxims- estipulades pel Govern mitjançant Reial Decret.

 • Si el valor de l’habitatge no excedeix de 6.010,12 euros: el notari cobra 90 euros.
 • Si el valor comprèn entre 6.010,13 i 30.050,60 euros: 4,5 euros per cada mil euros.
 • Si el valor comprèn entre 30. 50,61 euros i 60.101,21 euros: 1,50 euros per mil.
 • Si el valor comprèn entre 60.101,22 euros i 150.253.03 euros: 1 euro per mil.
 • Si el valor comprèn entre 150.253.04 euros i 601.012,10 euros: el notari cobra 0,5 euros per mil.
 • Si el valor comprèn entre 601.012, 11 euros i fins a 6.010.121,04 euros: 0,3 per mil.
 • Si excedeix de 6.010.121,05 euros: el notari percebrà la quantitat que lliurement acorde amb les parts atorgants.

Consell
Com que les estipulacions de les tarifes només esmenten les quantitats mínimes que els notaris poden cobrar i no les màximes, en la pràctica hi ha notables diferències entre uns despatxos notarials i altres. Convé comparar: les tarifes es poden fins i tot multiplicar segons el prestigi del notari, la seua experiència, el reconeixement professional i el lloc físic on es trobe ubicada l’oficina.

Testaments i herències
 • Tasca del notari
  La figura del notari és imprescindible en la signatura de testaments i de repartiment d’herències. Entre la diversitat de testaments que hi ha (militar, marítim, notarial tancat i hològraf), el més comú és el testament obert notarial, donats els seus enormes avantatges enfront dels altres.
 • L’última voluntat
  El notari fa constar l’última voluntat del testador en escriptura pública, per la qual cosa és el mateix notari qui redacta el testament i s’encarrega que les clàusules estiguen dins de la legalitat.
 • Conservació del testament
  Entre les actuacions notarials en aquest camp hi ha la de la conservació del testament: l’original queda en el seu poder i el que lliura el testador és només una còpia. Això s’aconsegueix a través del Registre General d’últimes voluntats. En l’actualitat no és necessària la presència de testaments, n’hi ha prou que el testador mostre el DNI i les escriptures dels béns.
 • Tarifes
  Els testaments més habituals són els anomenats genèrics, normalment fan constar que els béns comuns d’una parella passen d’un a un altre quan algun mor i als seus fills si moren els dos. En aquests casos s’han de fer dos testaments (un per cada membre de la parella) i el preu estipulat es troba al voltant de 40 euros per cada testament, depenent dels folis que.