Aire condicionat

Refrescant aliat o enemic del planeta

L’augment de les temperatures i les onades de calor cada cop més freqüents han fet que els sistemes de refrigeració siguin imprescindibles en molts llocs. Tanmateix, també representen una font de contaminació ambiental important. Fer-los servir de manera responsable pot contribuir tant a millorar la nostra qualitat de vida com a cuidar la salut del planeta.
1 Juny de 2024

Aire condicionat. Refrescant aliat o enemic del planeta

L’escalfament global ha fet que la dècada registrada de 2011 a 2020 sigui la més càlida, amb un increment de 0,2 °C respecte de l’anterior. La necessitat de fer front a aquestes condicions climàtiques ha suposat que en molts llocs s’instal·lin sistemes de refrigeració a les empreses i les indústries. Segons un informe del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), el 2020 hi havia al voltant de 3.600 milions d’aparells de refrigeració a tot el món. Si totes les persones que en necessiten els poguessin adquirir, la xifra ascendiria a 14.000 milions d’aparells. Els aires condicionats, però, representen un peatge important per a la salut del planeta. Aquesta indústria té un impacte significatiu en l’escalfament global mitjançant les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) i el consum d’energia.

Com contaminen

Els aires condicionats funcionen amb un refrigerant, l’hidrofluorocarbur (HFC). Aquest compost químic va ser adoptat després de la signatura del Protocol de Mont-real el 1987, que va prohibir l’ús de productes que danyaven la capa d’ozó, com els clorofluorocarbonis (CFC) i els hidroclorofluorocarbonis (HCFC). Però, amb el temps, els científics van descobrir que, encara que els HFC no danyaven la capa d’ozó, sí que contribuïen a les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle: té un potencial d’escalfament milers de vegades més alt que el del CO₂. Aquest assumpte s’està abordant en un acord internacional conegut com l’Esmena de Kigali, que té com a objectiu ajudar els països a eliminar gradualment els HFC i a adoptar tecnologies més eficients.

Nous refrigerants

“Al llarg de la història s’han provat diferents alternatives i no és fàcil trobar un fluid de refrigeració que sigui segur, que no afecti la salut de les persones, que no tingui impacte ambiental i que pugi refrigerar amb una demanda d’energia limitada”, assenyala Alberto Vizcaíno, consultor en sostenibilitat i gestió ambiental i col·laborador de l’Institut Superior del Medi Ambient.

Els hidrocarburs (HC) i el diòxid de carboni (CO2) són dues alternatives als gasos refrigerants tradicionals que tenen menys impacte ambiental. Els primers són gasos naturals amb un potencial d’escalfament global baix (GWP) i no danyen la capa d’ozó. Tanmateix, són inflamables i requereixen precaucions addicionals durant l’ús. Cada cop es fan servir més en refrigeració comercial i industrial. El CO2 també és un gas natural amb un baix GWP. És eficient en la refrigeració a baixa temperatura i no és inflamable. Això no obstant, pot ser corrosiu i necessita materials especials. Es fa servir en supermercats i en altres aplicacions comercials.

Energia renovable

A més a més, cal considerar la demanda energètica tan important que tenen aquests dispositius. Segons l’Agència Internacional de l’Energia (IEA), l’ús d’aparells d’aire condicionat i ventiladors elèctrics representa aproximadament el 10% del consum total d’electricitat en els edificis. La major part d’aquesta energia té l’origen en fonts fòssils com el carbó i el gas natural, i això es tradueix en una emissió de gasos més alta.

Optar per fonts d’energia renovable –solar, eòlica, hidràulica o biomassa– per a la producció d’electricitat pot ser una bona solució. Per a Vizcaíno, però, la generació amb fonts renovables té inconvenients. “Podria ser una manera d’aconseguir electricitat reduint les emissions d’efecte d’hivernacle, però requereix matèries escasses i crítiques i la seva mineria genera impactes i conflictes en diferents territoris. L’ocupació de terreny agrícola o de paisatges naturals per macroinstal·lacions fotovoltaiques i eòliques té la pròpia problemàtica associada. L’energia renovable per a la climatització té sentit si es genera al punt de consum, amb superfícies fotovoltaiques als mateixos edificis”, concreta.

Consells per a fer una compra responsable

La directora general de l’Associació de Fabricants d’Equips de Climatització (AFEC), Marta San Román, ens ofereix orientació per a comprar un aire condicionat.

  1. Seguretat. Molts aparells requereixen instal·lació professional per a garantir un ús segur i un manteniment adequat.
  2. Funcionalitat. És important considerar els espais que volem refrigerar, el clima, l’orientació de les habitacions, l’ocupació i si només volem refrigeració o també calefacció. A més a més, el sistema de control ha de ser fàcil i pràctic.
  3. Salut i confort. El sistema ha de poder mantenir les condicions de temperatura i humitat adequades tot el dia, especialment per als nadons, els infants, els ancians o els malalts crònics. Pot ser necessari afegir filtres i sistemes de purificació.
  4. Preu. S’ha de considerar la inversió inicial i, especialment, el consum energètic al llarg de la vida útil de l’equip. Si triem un aparell més car, amb una etiqueta energètica A (que vol dir que l’equip és més eficient), ens pot sortir a compte a llarg termini perquè ens compensa l’estalvi energètic.

En l’ús

Per a garantir un confort tèrmic, es recomana mantenir la temperatura estable entre 24 °C i 26 °C . Aquest control de la temperatura, a més d’ajudar al bon funcionament de l’equip, revertirà en una disminució de la despesa energètica. “Els equips d’aire condicionat, si es fan servir racionalment, suposen una despesa diària de menys d’un euro al dia”, assegura la directora de l’AFEC .

A la recerca d’alternatives

Les projeccions de l’Agència Internacional de l’Energia indiquen un augment del 25% en la necessitat d’aire condicionat a tot el món el 2050; això equival que al voltant de dos terços de les cases estaran equipades amb aquests aparells. Per això, cal buscar alternatives sostenibles i eficients a l’aire condicionat tradicional. Un exemple és la ventilació mecànica controlada, com ara la ventilació de doble flux, que consisteix en un ventilador que extreu l’aire viciat de l’interior de l’edifici i el reemplaça per aire net i fresc i sense emetre aire fred.

Una altra alternativa és el sistema aerotèrmic de ventilació, que destaca per l’eficiència energètica i extreu l’energia ambiental continguda en la temperatura de l’aire del carrer amb una bomba de calor. Aquest sistema és ideal per a habitatges unifamiliars i edificis intel·ligents. L’aire condicionat solar, tant híbrid com per absorció, aprofita l’energia solar per funcionar. El primer climatitza l’habitatge i regula la temperatura de l’aire, mentre que el segon, per absorció, fa servir un líquid refrigerant per tenir més eficiència energètica i més consum responsable. La refrigeració evaporativa, d’altra banda, fa servir aigua com a refrigerant, té una eficiència energètica alta i és respectuosa amb el medi ambient. Aquesta alternativa, que es pot usar tant en habitatges familiars com en locals comercials, és rendible a llarg termini pel baix consum d’energia i d’aigua.

Solucions bioclimàtiques

Però, per a assegurar un futur sostenible, és vital implementar estratègies que vagin més enllà de l’eficiència energètica i de la sostenibilitat dels equips, i també cal adoptar diferents estratègies per reduir la necessitat de climatització artificial. “Aplicar el coneixement tècnic i científic a l’edificació i la planificació urbanística són les claus que ens permetran adaptar les ciutats i mantenir-les habitables en un escenari d’onades de calor cada vegada més intenses”, apunta Vizcaíno.

Per al tècnic mediambiental, el més eficaç per a adaptar-nos al canvi climàtic és aplicar mesures estructurals en la planificació de les ciutats. “Una bona gestió d’arbratge i espais verds és una mesura que té impactes positius i redueix la necessitat de climatització. Igual que els edificis que tenen un bon comportament tèrmic, on l’aïllament, la ventilació i la il·luminació es dissenyen considerant l’entorn i les necessitats de temperatura de l’edifici”, enumera.

Els edificis bioclimàtics s’integren harmoniosament amb l’entorn natural i aprofiten les condicions climàtiques per a mantenir un confort tèrmic adequat sense dependre excessivament de tecnologies de climatització. Tenen un disseny solar (l’edifici s’orienta per aprofitar la llum solar a l’hivern i minimitzar-ne la incidència a l’estiu) i protecció solar mitjançant elements com tendals i vegetació, maximitzen la ventilació natural, fan servir materials i aïllament específics i integren vegetació per proporcionar ombra i millorar la qualitat de l’aire.

Gestió intel·ligent

La gestió energètica intel·ligent té un paper crucial. Això implica adaptar la demanda de climatització a les necessitats reals amb l’ús de sistemes de control intel·ligents per a ajustar la temperatura i el funcionament dels equips de manera eficient. La implementació de tarifes d’energia que fomentin el consum responsable (per exemple, amb descomptes a les cases amb un consum més baix) pot ajudar a reduir la càrrega energètica en àrees urbanes, i també a promoure la conscienciació sobre l’ús de l’energia.

“És difícil competir contra la immediatesa que ofereixen els equips de refrigeració, però històricament les persones han habitat zones amb temperatures extremes. A títol individual, podem combatre la calor amb una dieta adaptada als requeriments nutricionals, mantenint-nos ben hidratats i evitant el consum de substàncies que dificulten la termoregulació o que contribueixen a la deshidratació. Algunes pràctiques senzilles com polvoritzar aigua sobre els llençols poden ajudar a abaixar la temperatura del dormitori. A més a més, hi ha costums que ens ajuden a conviure amb la calor, des de la manera de vestir-nos fins a adaptar espais públics per a gaudir d’ombres i elements naturals que contribueixen al confort tèrmic”, conclou l’expert.

El manteniment també és important

Inmaculada Peiró, directora general de l’Associació d’Empreses del Sector de les Instal·lacions i l’Energia (Agremia), ens dona aquests consells per a mantenir l’aire condicionat en bon estat. La instal·lació, l’ús i el manteniment d’aquests dispositius estan subjectes a normatives de seguretat i qualitat industrial rigoroses, per tant només han de fer aquestes operacions les empreses instal·ladores o mantenidores habilitades. Tot i això, els usuaris poden verificar l’estat d’alguns dels elements d’aquests equips d’una manera senzilla:

  • Verificar l’estat de les connexions elèctriques que alimenten l’equip per a evitar riscos, com ara l’escalfament i fins i tot curtcircuits. Es recomana inspeccionar el cablejat i evitar connectar diversos dispositius a una mateixa regleta.
  • Assegurar-se que els aïllaments dels circuits frigorífics estan en bon estat per a evitar pèrdues energètiques i un baix rendiment de l’equip.
  • Netejar els filtres d’aire dels equips i reemplaçar-los regularment per a mantenir l’eficiència del sistema i garantir la qualitat de l’aire interior.
  • Fer un manteniment preventiu dels equips d’aire condicionat o de la bomba de calor amb potència inferior a 12 kW cada quatre anys si són d’ús domèstic o amb la periodicitat indicada pel fabricant. Aquesta obligació s’inclou en el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE).