Llei de benestar animal

Mascotes amb més drets

Posar fi a l’abandonament i el maltractament, controlar la reproducció i regular la comercialització són tres dels objectius de la nova llei. Afecta els animals domèstics, exclosos (entre d’altres) els que s’utilitzen en activitats professionals. Al setembre entra en vigor.
1 Juny de 2023

Llei de benestar animal. Mascotes amb més drets

La Llei de protecció, drets i benestar dels animals ha trigat mesos a fer-se realitat. Al setembre de l’any passat se’n va acordar la tramitació i, després de mesos de treball i de diverses modificacions, la llei s’ha aprovat el març passat. L’objectiu és regular el reconeixement i la protecció de la dignitat dels animals per part de la societat. La norma reforça i desenvolupa la consideració dels animals com a “éssers vius dotats de sensibilitat”, una definició ja establerta al gener de 2022, gràcies a la modificació del Codi Civil. Així, des de fa una mica més d’un any, els animals s’han deixat de considerar com a “coses” en l’entorn jurídic i social, i són valorats com a éssers vius, “amb capacitat per a pensar i sentir”.

Aquesta llei comporta, a més, la reforma del Codi Penal en matèria de maltractament animal. “La Llei era i és necessària, som el país amb una de les taxes més altes d’Europa en maltractament i en abandonament, sembla obvi que aquests siguin els objectius fonamentals del legislador i fer-ho en l’àmbit nacional per posar, almenys, un límit de mínims igual. Regular la cria, impedir i perseguir l’abandonament, lluitar contra l’economia submergida i la venda d’animals haurien de ser aspectes crucials de la llei”, explica Nuria Máximo, directora de la Càtedra Animals i Societat, de la Universidad Rey Juan Carlos.

Els serrells de la norma

Tot i la bona intenció, la redacció de la llei animal no ha estat exempta de polèmica. Diversos col·lectius com el dels veterinaris o els científics han manifestat desacord i preocupació sobre alguns punts de la norma, com és l’exclusió dels animals utilitzats en activitats professionals i esportives. “No només gossos de caça, també els de treball de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i dels animals d’intervencions assistides”, aclareix Nuria Máximo. “Encara que intenta ser més restrictiva o vol dotar de més protecció i drets els animals, no ho és en la pràctica, ja que hi ha buits que fan que els animals domèstics no estiguin tan protegits com ho haurien d’estar”. Analitzem què suposa aquesta nova llei per a animals i amos.

Els dubtes de la nova llei

1/. Matar una rata està penat?

Les rates, que fins ara no gaudien de cap mena de protecció, passen a tenir-ne amb la nova redacció. Com que són animals vertebrats, matar-les està penat amb entre 6 i 18 mesos de presó. Ara bé, matar un d’aquests rosegadors no estarà penat si s’actua en defensa pròpia, es tracta d’una por insuperable o s’actua de manera professional (control de plagues). I què passa si ens entra una rata a casa? Els juristes consultats per a l’elaboració d’aquest reportatge indiquen que el dret és abans de res sentit comú i que cada cas i circumstància els haurà de valorar el jutge instructor.

2/. És obligatori esterilitzar-los?

Els propietaris de gossos, gats o fures hauran d’evitar la reproducció de l’animal, tant per una esterilització quirúrgica o prenent mesures preventives (per exemple, evitant que l’animal s’ajunti amb altres animals sense control). Si no ho eviten, es podrien enfrontar a sancions d’entre 500 i 10.000 euros. Els gossos, gats i fures que donem en adopció s’han d’esterilitzar prèviament o, si no és possible, el propietari ha d’assumir un compromís d’esterilització o no reproducció si l’animal no té l’edat o no es donen les condicions suficients per a fer la cirurgia. En relació amb altres espècies d’animals, la decisió d’esterilització es farà segons els criteris del veterinari. L’objectiu és evitar que es disparin les poblacions d’animals i així reduir l’abandonament.

3/. Es prohibeix demanar almoina amb un animal?

Els captaires han quedat exclosos de la prohibició de tenir animals (ha estat una de les esmenes introduïdes durant la tramitació de la llei al Senat). La finalitat és evitar que es posi el focus en les persones que viuen en extrema vulnerabilitat i tenen cura de mascotes, i impedir que se’ls imposin multes.

Quin és l’objectiu?

L’objectiu de la norma és regular el reconeixement i la protecció dels animals. També pretén implementar mecanismes legals per fomentar la protecció i prevenir l’alt grau d’abandonament al nostre país. A Espanya, en una de cada tres llars hi conviu una mascota i hi ha més de 13 milions d’animals de companyia censats i identificats. Tanmateix, segons la Fundació Affinity, cada dia s’abandonen uns 460 gossos de mitjana.

Quins animals són “de companyia”?

Aquesta llei s’adreça als animals de companyia, definits com a “animal domèstic o silvestre en captivitat, mantingut per l’ésser humà, principalment a casa, sempre que es pugui tenir en bones condicions i que no estigui destinat al consum o a l’aprofitament de les seves produccions”. La llei estableix que es crearà una llista d’animals de companyia. Al text legal encara no s’especifiquen quines espècies en formaran part, únicament s’hi parla de gossos, gats i fures, a l’espera que el Comitè Científic i Tècnic per a la Protecció i Drets dels Animals elabori la llista definitiva. Aquesta llista es desenvoluparia en un termini màxim d’entre tres i quatre anys i s’organitzarà en llistes de mamífers, rèptils, ocells, amfibis, peixos i invertebrats.

Quins animals se n’exclouen?

  • Els animals de producció, com vaques, gallines, porcs o cabres.
  • Els criats, mantinguts i utilitzats en experimentació i altres finalitats científiques, incloent-hi la docència, i els que s’utilitzen en investigació veterinària.
  • Els silvestres, excepte els inclosos en la llista.
  • Els que es fan servir en activitats específiques, com les esportives, reconegudes pel Consell Superior d’Esports. També els ocells de falconeria, els gossos pastors i de guarda del bestiar i els que es fan servir en activitats professionals, com els gossos de rescat, els utilitzats en intervencions assistides o els de les Forces i Cossos de Seguretat.
  • Els gossos de caça o amb funció d’auxiliar de caça.
  • Els que es fan servir en els espectacles taurins.

Quines obligacions tindran els propietaris?

La persona responsable de l’animal estarà obligada a mantenir-lo “en unes condicions de vida dignes, que en garanteixin el benestar, els drets i el desenvolupament saludable”. Si l’animal, per les seves característiques i espècie, ha de viure de manera permanent en una gàbia, aquari, terrari o instal·lació similar, haurà de tenir un espai adequat d’acord amb el reglament que es desenvolupi posteriorment a la llei.

Està prohibit deixar un animal sense supervisió durant més de tres dies consecutius al domicili (en el cas dels gossos, aquest període es redueix a 24 hores). Tampoc es poden quedar sols dins de vehicles tancats, exposats a condicions tèrmiques extremes o de qualsevol altra mena que puguin posar la seva vida en perill.

El propietari ha d’educar i controlar l’animal sense valer-se del maltractament i sense causar-li mal, ansietat o por. Així mateix, la persona ha de vigilar i evitar la fugida de l’animal i mantenir-lo localitzat i identificat d’acord amb la normativa. En tot cas, si es donés la desaparició o sostracció de l’animal, està obligat a comunicar-ho a les autoritats pertinents en un termini màxim de 48 hores.

El propietari ha de prestar les cures sanitàries necessàries per a garantir la seva salut i, en tot cas, les que s’estipulen com a obligatòries segons la normativa: visitar el veterinari amb la periodicitat que s’estableixi i sempre que el comportament de l’animal ho requereixi. El propietari també serà el responsable dels possibles danys, perjudicis o molèsties que aquest pogués ocasionar a persones, altres animals o coses, a les vies i espais públics i al medi natural.

Es podran comprar?

La llei prohibeix la venda directa de qualsevol tipus d’animal de companyia per internet o qualsevol mitjà o aplicació telemàtics. També en botigues de mascotes o per particulars. Només es podran adquirir en criadors registrats i sense la intervenció d’intermediaris. Els gossos i gats han de tenir, almenys, dos mesos d’edat en el moment de la venda. L’adopció només es pot fer per mitjà de centres públics de protecció animal o d’entitats registrades.

De gats i gossos

Els gossos i els gats ocupen un capítol a banda. Els propietaris d’aquestes espècies hauran de complir una sèrie de requisits i obligacions.

Gossos

Les persones que vulguin adoptar un gos hauran de fer un curs de formació, que tindrà una validesa indefinida. La norma no estableix els continguts del curs, però sí que apunta que serà gratuït. Si ja tenen un gos, aquest curs també serà obligatori i els propietaris tindran dos anys per fer-lo des de l’entrada en vigor de la llei. També serà obligatori contractar una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, que inclogui en la cobertura les persones responsables de l’animal.

Gats

Els gats domèstics s’han d’identificar amb un microxip i esterilitzar-se quirúrgicament abans dels sis mesos, tret dels exemplars inscrits en el registre com a reproductors i a nom d’un criador registrat. A més, amb l’objectiu d’oferir un control poblacional sobre colònies felines, s’obliga l’Administració local a identificar amb microxip i esterilitzar quirúrgicament tots els gats comunitaris. Els ciutadans hauran de respectar la integritat, seguretat i qualitat de vida d’aquests gats.

Poden accedir a espais públics?

Els animals de companyia podran accedir a qualsevol mitjà de transport públic i privat, sempre que no constitueixin un risc per a les persones, altres animals i coses. Els allotjaments hotelers, restaurants i bars també podran facilitar l’entrada d’animals de companyia. Si no ho fan, hauran de mostrar un distintiu que ho indiqui i que sigui visible des de l’exterior. També tindran accés a edificis i dependències públiques, a albergs, refugis i centres assistencials destinats a l’atenció de persones en risc d’exclusió, persones sense casa o víctimes de violència de gènere.

Hi ha multes?

La llei tipifica tres tipus d’infraccions amb les sancions corresponents: lleus, amb multes de 500 a 10.000 euros; greus, penades amb entre 10.001 i 50.000 euros; i molt greus, entre 50.001 i 200.000 euros. Una infracció lleu, per exemple, és permetre que els animals vagin per espais públics sense supervisió, no tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil o no esterilitzar els animals que tinguin accés no controlat a altres animals.

Com a infraccions greus, la llei considera l’ús de mètodes agressius o violents en l’educació de l’animal (com ara collarets elèctrics, d’impuls, càstig o ofec), l’abandonament o deixar sense supervisió qualsevol animal de companyia durant més de tres dies consecutius (en el cas dels gossos, més de 24 hores) i mantenir de manera permanent gossos o gats en terrasses, balcons, terrats, trasters, soterranis, patis i similars o vehicles.

Entre les infraccions molt greus es recull l’eutanàsia d’animals amb mitjans inadequats, l’ensinistrament i ús d’animals per a baralles, donar mort a gats comunitaris fora dels casos autoritzats o la cria, el comerç o l’exposició d’animals amb finalitats comercials per persones no autoritzades.

Quan entra en vigor?

La llei entrarà en vigor al setembre d’aquest any. En qualsevol cas, no s’aplicarà amb efectes retroactius pel que fa a les espècies que no estiguin incloses en la llista definitiva. El que sí que hauran de fer els propietaris és notificar la tinença d’aquests animals en un termini màxim de sis mesos, per bé que la normativa encara no ha especificat com es farà i on.